Faithlife Sermons

Reden? Onbekend! - Hoe ben ik in deze strijd terechtgekomen?

Bescherming, Voorziening & Gunst  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Achtergrond Psalm 11

1 Samuel 18:8-19:7.
1️⃣ Saul probeert David te doden; 1 Samuel 18:6-16.
2️⃣ David wordt de schoonzoon van Saul; 1 Samuel 18:17-30.
3️⃣ Saul wil David doden; 1 Samuel 19:1-7.
✅ Psalmen 11 (HSV)
Een psalm van David, voor de koorleider. 1 Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!
2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart.
3 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?
4 De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, Zijn blikken [Letterlijk: oogleden] beproeven de mensenkinderen.
5 De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft.
6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn.
7 Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen.

Gods Bescherming

✅ Psalmen 11 (HSV) 1 Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!
2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart.
3 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?

Vers 2

🟡 De goddelozen spannen de boog. Wat zegt Gods Woord over de goddelozen, waar herken je hun aan? Wat is hun aard?
Psalm 10 (HTB)
2 Vol hoogmoed achtervolgt de goddeloze de arme. Laat 📍het kwaad dat zij hebben bedacht, toch op deze mensen zelf neerkomen!
3 Want mensen die U afwijzen 📍pochen over alles wat zij willen en kunnen, 📍zij wensen de hebzuchtige geluk, maar de Here verachten zij.
4 Deze mensen, 📍hooghartig en trots als zij zijn, denken dat er geen God is die rekenschap vraagt. 📍In hun leven is geen plaats voor Hem.
Het kan zijn dat je aan bepaalde mensen denkt die zo leven. Maar mag ik je helpen herinneren dat Paulus zegt 📍“wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” Jouw strijd is een geestelijke strijd, daarom is jouw tegenstander een geestelijke tegenstander. Ondanks dat kun je 📍in het natuurlijke mensen of omstandigheden tegenkomen die ervaren worden als (geestelijke) tegenstanders. Wat is op basis van Psalmen 10 📍het profiel van een goddeloze:
Hoogmoedig
Hun slachtoffers zijn kwetsbaar, een arme
Bedenken kwaad
Wijzen God af
Pochen; luidruchtig opscheppen
Supporten hebzucht
Verachten de Here; als minderwaardig beschouwen
Hooghartig en trots
Denken dat er geen God is waar ze verantwoording moeten afleggen
In hun leven is geen plaats voor God
Een tegenstander met dit profiel is best indrukwekkend. David zegt de goddelozen spannen de boog. Oftewel ze spannen de boog, maar deze tegenstander gaat ook 📍echt schieten; de goddeloze houdt echt met niets en niemand rekening, ook niet met God. Maar, 📍David besloot om bij God te schuilen.
NB! De bijbel heeft veel te vertellen over de goddeloze. In het Oude Testament komt het woord goddeloze meer dan 250 keer voor. Dus je kunt een uitgebreid profiel van een goddeloze maken.
🟡 Maar als de goddeloze zijn boog gespannen heeft, wat kunnen wij - als rechtvaardige - dan doen? Wat wij moeten doen is weten - er diep van doordrongen raken - dat God groter is dan de goddeloze. Hoe indrukwekkend jouw tegenstander of jouw strijd ook is, 📍God is indrukwekkender.
In Gods Woord lezen we dat Hij de arm van een goddeloze breekt (Psalm 37:17) en dat Hij de goddeloze zal uitroeien (Psalm 37:34). Of dat de vloek des Heren op het huis van de goddeloze is (Proverbs 3:33). Je zou kunnen zeggen “wat heftig allemaal, moet dat nou!?” Maar we moeten beseffen dat de strijd echt is. Als je God als 📍Tegenstander hebt, dan heb je echt een probleem. In (Psalm 11:5-6) staat dat God degene haat die van geweld houdt en hij laat vurige kolen en zwavel regenen op de goddeloze. 📍God laat niet met zich spotten.
In de vorige podcast las ik onder andere uit Psalm 97:5. Daar staat:
✅ Psalmen 97 (HTB)
5 Als de Here verschijnt, 📍 smelten de bergen als was voor Hem. Hij is Heer over de hele aarde.
In Psalm 68 vinden we een soortgelijke tekst. Maar nu smelten niet de bergen, maar de goddelozen voor Gods aangezicht.
✅ Psalmen 68 (HTB)
2 God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten voor zijn aangezicht.
3 Gelijk rook verdreven wordt, verdrijft Gij hen; gelijk was smelt voor het vuur, zo vergaan de goddelozen voor Gods aangezicht.
📍Dus hoe indrukwekkend de tegenstander ook is, ook al heeft de goddeloze zijn boog gespannen, schuil bij God.
🟡 Laten we nog even inzoomen op de gespannen boog en de pijlen op de pees. Hoe moeten we dit wapen - in de context van vandaag - interpreteren? De pijlen die met een boog op ons worden afgeschoten zijn vandaag de dag de woorden die op ons worden afgeschoten. Oke, heel even terug naar David, naar Psalm 11. David is:
Angstig, maar schuilt bij God
Zich bewust dat de pijlen van de tegenstander op hem gericht zijn
Als je dit weet, dan laat Psalm 120 een perfecte samenvatting hiervan zien.
✅ Psalmen 120 (HTB)
Een bedevaartslied.
1 In mijn 📍angst heb ik tot de Here geroepen en Hij heeft mij geantwoord.
2 Here, red mij van de 📍leugenlippen (woorden), van de 📍bedrieglijke tong (woorden).
3 Wat zal Hij u geven, en wat zal Hij u toevoegen, gij bedrieglijke tong?
4 Gescherpte pijlen (woorden) van een held, benevens gloeiende kolen (woorden) van brem (zie opmerking in Blockquote).
De toevoeging ‘met kolen van de brem’ wil aangeven dat de pijlen brandend zijn. Men gebruikte het hout van de brem om houtskool te maken. Het hout kon bijzonder fel branden en behield lange tijd zijn hitte. Die eigenschappen maakte het hout bij uitstek geschikt om te gebruiken voor brandende pijlen bij het belegeren van een stad. (Bron: StudieBijbel Online, Commentaar bij Psalmen 120).
Vgl. F.N. Hepper, 42. Pijlen waren namelijk niet alleen nuttig om mensen tegen te houden, maar waren met name bruikbaar in het belegeren van een stad. Met brandende pijlen kon een stad in brand worden gestoken, waardoor de situatie voor de verdedigende partij zeer zwaar werd. (Bron: StudieBijbel Online, Commentaar bij Psalmen 120).
✅ Efeziërs 6 (NBG)
16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al 📍de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
🟡 We borduren nog even verder op de woorden die op ons worden afgeschoten. Jakobus is hier heel duidelijk in. Hij spreekt namelijk over de zonden der tong.
✅ Jakobus 3 (NBG)
1 Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden.
2 Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
3 Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen.
4 Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil.
5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.
6 Ook de tong IS een vuur, zij IS de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt 📍door de hel.
7 Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur,
8 maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn.
9 Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn:
10 uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
11 Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?
12 Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven.
Om deze verzen allemaal toe te lichten is een bijbelstudie op zich. Weet je nog dat we hebben gezegd dat we niet hebben te worstelen tegen bloed en vlees!? Nee, onze tegenstanders zijn in de geest, zij zijn onzichtbaar.📍 Maar de strijd is reëel. Een paar dingen die we moeten beseffen:
De pijlen waar David het in Psalm 11 over heeft, zijn de intimiderende of dodelijke woorden van vandaag
De tong IS een vuur en de tong IS de wereld der ongerechtigheid. Terwijl Jezus juist is📍 verbrijzeld vanwege onze ongerechtigheden (Isaiah 53:5)
De is in vlam gezet door de hel
De tong is een onberekenbaar kwaad
De tong zit vol dodelijk venijn
De tong vervloekt mensen die naar Gods evenbeeld zijn geschapen
De gespannen boog en de pijlen op de pees waar David het over heeft, zijn vandaag de dag ook nog actief en reëel. In deze context zijn de woorden:
🔫 Geestelijke wapens
🔫 Demonisch gestuurd
🔫 Het zijn brandende pijlen die van de boze komen; Ephesians 6:16.
🟡 Jouw tegenstander schiet in het donker, hij schiet in het geheim. Het karakter van het woord donker (de tegenstander schiet vanuit het donker) is📍 diepe duisternis. Dan kom je bijvoorbeeld uit bij Psalm 23, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
Psalmen 10 gedeeltelijk of helemaal lezen? Afhankelijk van de situatie; anders wordt het te lang.
✅ Psalmen 10 (NBG)
1 Waarom, Here, staat Gij van verre, verbergt Gij U in tijden van nood?
2 Over de trots van de goddeloze is de ellendige ontstoken – laat hen verstrikt worden in de boze plannen die zij bedacht hebben.
3 De goddeloze immers roemt naar hartelust, de woekeraar spreekt zegenwensen, hij versmaadt de Here.
4 De goddeloze met zijn neus in de hoogte (denkt): Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God.
5 Zijn wegen zijn voorspoedig te allen tijde. Uw gerichten zijn hem te hoog, hij blaast tegen allen die hem benauwen;
6 hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen, ik, die van geslacht tot geslacht niet in rampspoed zal raken.
7 Zijn mond is vervuld van vloek en bedrog en verdrukking (woorden), onder zijn tong zijn ongerechtigheid en onheil 📍(woorden),
8 hij ligt in hinderlaag (diepe duisternis, geheim) bij de gehuchten, in het verborgene 📍(diepe duisternis, geheim) doodt hij de onschuldige. Zijn ogen bespieden de zwakke,
9 hij loert in het verborgene (diepe duisternis, geheim) als een leeuw in de struiken; hij loert om de ellendige te vangen, hij vangt de ellendige, hem trekkend in zijn net.
10 Hij bukt, duikt ineen, en de zwakken vallen in zijn sterke klauwen.
11 Hij zegt in zijn hart: God vergeet het, Hij verbergt zijn aangezicht, Hij ziet het in eeuwigheid niet.
🟡 Koning Saul had het op David voorzien. Maar David was oprecht van hart. Jonathan zegt tegen zijn vader Saul “waarom zou u David zonder oorzaak doden?”; 1 Samuel 19:5. Maar dit is wat over Saul wordt geschreven:
Saul werd bevreesd voor David, omdat de Here met hem was; 1 Samuel 18:12.
Toen Saul zag, dat hij (David) zeer voorspoedig was, werd hij bang voor hem; 1 Samuel 18:14.
Toen zag Saul het in en begreep, dat de Here met David was; 1 Samuel 18:28.
En Saul vreesde David des te meer. Saul bleef een vijand van David zijn leven lang; 1 Samuel 18:29.
📣📣📣
Gods tegenwoordigheid en Gods voorspoed in het leven van David, maakte Saul bang. Hierdoor veranderde hij in een vijand van David. Saul bleef zijn hele leven een vijand van David.
📣📣📣
Nogmaals, David was oprecht van hart en toch wilde Saul hem doden zonder oorzaak. Ook Jezus heeft dit ervaren. Hij was onschuldig en toch stierf Hij voor onze zonden. In John 15:25 zegt Hij “Zij hebben Mij📍 zonder reden gehaat”.
🟡 Struikelen we wel eens in de strijd? Zeker. Maar ...
Spreuken 24 (NBG)
16 want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed.
In Psalmen 73 lezen we een mooie conclusie.
Psalm 73 (HSV)
28 Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.
De Psalmist zegt “wat MIJ betreft”. Wat anderen doen, moeten zij weten. Maar wat MIJ betreft … het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Die persoonlijke openbaring moet je hebben, dan zullen de pijlen misschien wel afgeschoten worden, maar die zullen je niet raken.
🟡 Wat de reden ook is, hoe je in deze strijd verwikkelt bent geraakt, schuil bij God.
=== Aantekeningen ===
The New Bible Commentary Psalm 11. Faith and Truth

Psalm 11. Faith and truth

Related Media
Related Sermons