Faithlife Sermons

Åndens frukt.docx

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 8. mars 2009

ÅNDENS FRUKT

Innledning: Gal 5,22-23

·        1 Sam 10,6  Da skal Herrens Ånd komme mektig over deg, og du skal profetere sammen med dem. Da skal du bli forandret og bli et annet menneske.

·        Den Hellige Ånd gjør oss til annerledes mennesker.

HVA ER ÅNDENS FRUKT?

·        Frukt er et resultat av en vekst der de rette betingelsene er tilstede.

·        Man lager ikke frukt. Man bærer frukt.

·        Frukt kommer ikke over natten. Å bære frukt tar tid.
Gal 6,9. Og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet.

·        Vi bestemmer hvilken frukt vi skal høste i våre liv, for vi bestemmer hva vi sår i våre liv. 
Gal 6,8. For den som sår i kjøttet, skal høste fordervelse av kjøttet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

·        Åndens frukt er personlige karakteregenskaper som kommer når den Hellige Ånd gjennom vår gjenfødte ånd får prege våre handlinger og holdninger.  Kristi liv levd ut gjennom våre liv.
Rom 6,22. Men nå, siden dere er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt til helliggjørelse, og målet er evig liv.

·        Åndens frukt leves ut gjennom et fornyet sinn. Slik vi tenker slik er vi.

KJØDETS GJERNINGER ELLER ÅNDENS FRUKT

·        Som kristne må vi hele tiden foreta et bevisst valg om hva som skal prege oss:

o       Kjøttet – tilbøyeligheten til det onde.

o       Det nye mennesket – vår gjenfødte ånd som er skapt av Gud ved Ordet og Ånden.

·        Vi står midt i en kamp mellom kjøtt og ånd.
Gal 5,17. For kjøttet lyster imot Ånden og Ånden imot kjøttet. Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil.

·        Det gamle menneske er korsfestet og begravet, men må avlegges. Kol 3,9. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger,

·        Vi har ikledd oss det nye menneske, med det må fornyes.
Kol 3,10. og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det.

·        Vi korsfester kjøttet ved å vandre i ånden.
Gal 5,16 & 24. Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjøttets begjær.

NI SIDER VED ÅNDENS FRUKT

·        Åndens frukt står i entall i Gal 5,22-23. Det er ikke ni ulike frukter, men et stort, sammenhengende fruktfat. Kjøttet sprer seg i alle retninger. Åndens følger en retning og skaper enhetlig frukt.

·        Kjøttets gjerninger - noe du må anstrenge deg for, men åndens frukt – resultatet av liv, ikke anstrengelse.

Frukt som fyller vårt indre

·        Kjærlighet – guddommelig kjærlighet som fikk Faderen til å sende sin Sønn til jorden for oss. Utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd. agaph

·        Glede – en dyp indre fryd som er lovet til alle som blir i Kristus. Under alle omstendigheter. cara

·        Fred – den velsignede roen i sjelen. Overgår all forstand eirhnh

Frukt som preger vår kontakt med andre

·        Langmodighet – utholdenhet når man blir provosert  . makroqumia

·        Mildhet - vennligsinnet. crhstothV

·        Godhet – godgjørende, velgjørende. agaqwsunh

Frukt som preger vår oppførsel

·        Trofasthet. pistiV

·        Langmodighet. prauteV

·        Selvbeherskelse. egkrateia

Avslutning

·        Vi trenger ofte å bli minnet om hva slags ånd vi er av.
Lukas 9,55. Og da Hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de: «Herre, vil Du at vi skal befale ild å komme ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?» 55 Men Han snudde seg og refset dem og sa: «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av. 56 For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.»

·         Når Åndens frukt får forme våre handlinger og holdninger, blir vi forvandlet.
2 Kor 3,18. Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Related Media
Related Sermons