Faithlife Sermons

Åndens gaver

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 15. mars 2009

ÅNDENS GAVER

Innledning: 1 Pet 4,10

·        Alle kristne har minst én nådegave. Dette er en åndelig utrustning eller talent som er gitt oss for at vi skal tjene andre mennesker som Guds gode medarbeidere.

·        Åndens gaver og Ånens frukt er som to vinger på et fly. Begge må være der som vi skal komme framover og holde balansen.

1.      MENIGHETEN – KRISTI LEGEME

§         Menigheten er Kristi Legeme. 
Ef 1,22-23 Og Han la alle ting under Hans føtter, og ga Ham til menigheten som hode over alle ting, 23 menigheten som er Hans kropp, fylden av Ham som fyller alt i alle.
Kol 1,18 Og Han er hodet for kroppen, menigheten, Han som er begynnelsen, Den førstefødte av de døde, for at Han skal ha overhøyhet i alle ting.

§         Hvilket prinsipp valgte Gud for ledelse av menigheten`

                                                 o      Ikke diktatur eller demokrati

                                                 o      Men en organisme med Kristus som hode og hver kristen som lemmer på legemet.

                                                 o      Hvert lem – hver kristen har en nådegave for å kunne utføre denne tjenesten.

2.      DE ÅNDELIGE GAVER ER FOR DEG

§         Enhver har en nådegave.
1 Pet 4,10 Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.

§         Åndens gaver gis til enhver.
1 Kor 12,7 Men Åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt, etter hva som er gagnlig:
11 Men den ene og samme Ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt, slik Han vil.

§         Noen gaver får vi når vi blir frelst, andre får vi senere når vi søker dem.

2.      DET ER ULIKE NÅDEGAVER

§         Åndens åpenbarelse.
1 Kor 12, 8-10 For til én blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskaps ord ved den samme Ånd, 9 til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme Ånd, 10 til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger.

§         Embetsgavene – Ordets forkynnelse.
Ef. 4,11 Og Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere,

§         Andre nådegaver.
Rom 12, 6-8 Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som er gitt oss. Hvis det er profeti, bruk den i overensstemmelse med troen, 7 eller om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen, 8 den som oppmuntrer, må ta vare på oppmuntringen, den som gir, må gi med gavmildhet, den som har lederansvar, må lede med iver, den som viser barmhjertighet, må gjøre det med glede.
1 Kor 12, 28-30 Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å styre, til å tale i forskjellige tunger. 29 Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Kan vel alle gjøre undergjerninger? 30 Har vel alle nådegaver til helbredelser? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem?
13,1-3 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. 3 Og om jeg gir bort alt det jeg eier, til mat for de fattige, og om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting.
1 Kor 7,7 For jeg skulle ønske at alle mennesker var som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, én på denne måten og en annen annerledes.

§         Sølibat og ekteskap er nådegaver fra Herren.

§         Samboerskap er ingen nådegave. Det er en moralsk utglidning.

§         Likekjønnet ekteskap er heller ingen nådegave. Det er et etisk, kulturelt og samfunnsmessig forfall.

§         Nådegaver som ikke omtales i Bibelen: Forbønn, lovsang

3.      NÅR DE ÅNDELIGE GAVER FUNGERER

§         De vil bli til nytte i ditt eget liv.

§         De vil bli til nytte for hele menigheten.

§         Det vil hjelpe deg til  kjenne Guds vilje for ditt liv.

                                                 o      Derfor er noe av det viktigste i ditt kristenliv Å oppdage din nådegave. Å tjene med din nådegave. Å utvikle din nådegave

4.      NÅR DE ÅNDELIGE GAVER IKKE FUNGERER

§         Du vil ikke fine din plass og tjeneste i Kristi Legeme.

§         Du vil ikke kjenne Guds vilje for ditt liv.

§         Du vil ha en utfordring når du skal avlegge regnskap for ditt liv. Vi er forvaltere som skal avlegge regnskap.
Matt 25,14-30  Lignelsen om talentene.

5.      NØKKEL TIL VEKST OG FREMGANG I MENIGHETEN

§         Enhver vil vite hva deres oppgave er.

§         Samarbeide, harmoni og effektivitet vil komme.

§         Misunnelse, stolthet og falsk ydmykhet vil forsvinne.

6.      DE ÅNDELIGE GAVER OG NATURTALENTER

§         De åndelige gaver er ikke det samme som naturtalenter.

§         Du kan ha en gave der du har ditt naturtalent, eller på et helt annet område. Eksempel på det første er Paulus og på det andre er Moses.

7.      HVOR LENGE BEHOLDER DU DIN NÅDEGAVE?

§         Du beholder din åndelige gave/gaver så lenge du er et lem på Kristi Legeme.

I menigheten skal arbeidet skje etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt.
Ef 4,16 Ut fra Ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til sin egen oppbyggelse i kjærlighet.

Related Media
Related Sermons