Faithlife Sermons

Talsmannen

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 10. mai 2009

TALSMANNEN

Prekentekst: Joh 16, 5 - 15

·        Disiplene forsøkt å fortrenge det uunngåelige – Jesus skulle forlate dem. De våget ikke å spørre for å slippe å se realitetene i øynene. De hadde det så bra. De ville ikke gi slipp på det. Jesus gikk ved dere side og var deres trygghet.

·        Den Hellige Ånd skulle komme til jorden til gjenfødelse og kraft til liv og tjeneste.

·        De var i ferd med å oppleve den nye pakts store hemmelighet – Guds Ånd i vårt indre og Guds Ord skrevet i våre hjerter.

·        Jesus skulle sette seg ved Faderens høyre hånd som yppersteprest og forbeder.

·        Disiplene var ikke i stand til å fatte disse sannheter og deres hjerter var fylt med sorg.

·        Det hender i livet at vi må løses fra det vi har lært å sette pris på og som vi har vår trygghet i, for at Gud skal kunne gi oss det han har forberedt for oss. Det kan noen ganger være ubehagelig.

·        Vi må være villig til å og slipp på det som er, for å få tak i det som ligger foran.

·        Vandringen med Gud er fullt av oppbrudd og forandringer. Men for den som har sin trygghet i Herren, er det alltid en forandring til noe bedre!

·        Når Gud leder oss må vi la det stå til!

·        Sorg over det disiplene var i ferd med å miste, hindret dem i å se mulighetene som lå foran.

·        Paulus sier det slik i 2 Kor 5,16 Derfor fra nå av kjenner vi ingen etter det ytre. Selv om vi har kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi Ham ikke lenger på den måten.

·        Å ha den Hellige Ånd i sitt indre er best!

1        DEN HELLIGE ÅND OVERBEVISER GJENNOM DE TROENDE

§         Den Hellige Ånd kom for å virke i og gjennom menigheten. Han virker ikke i et vakuum. Han har et legeme slik Jesus har et legeme – menigheten.

§         Den Hellige Ånds oppgave overfor verden er ikke å tvinge eller manipulere, men å overbevise.

§         Ordet ”overbevise” betyr ”avsi en dom”.

§         Ånden overbeviser om:

                                                 o      Synd. – fordi de ikke tror. Den grunnleggende synden er vantroens synd. Ved troen blir våre synder tilgitt.

                                                 o      Rettferdighet. – for jeg går til min Far. Guds rettferdighet – ikke menneskets egenrettferdighet.

                                                 o      Dom. – fordi denne verdens fyrste er dømt. Jesu dom over djevelen. Joh 12,31.

                                                 o      Vi er avhengige av Den Hellige Ånd når vi skal vitne for andre og lede dem til frelse. Vi kan fortelle om Jesus. Bare Den Hellige Ånd kan gjøre ham levende.

2.      DEN HELLIGE ÅND ER DE TROENDES TALSMANN OG VEILEDER

§         Den Hellige Ånds oppgave i menigheten er å veilede og åpenbare sannheten.

§         En veileder til sannheten

                                                 o      Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Min Far vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

                                                 o      Joh 16,13 Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det Han hører, skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme.

                                                 o      Dette har gitt oss evangeliene, brevene og de profetiske deler av NT.

                                                 o      Åndens gjerning er aldri adskilt fra Jesus og Ordet.

                                                 o      Den som hevder at Ånden har ledet dem til å gjøre noe som er imot Jesu eksempel og Guds Ord er ført vill og tar feil.

                                                 o      Åndens undervisning gjennom Apostlene er en videreføring av Åndens undervisning gjennom Jesus.

                                                 o      Det er full harmoni mellom evangeliene og brevene. Det er ingen motsetning mellom Jesus og Paulus. Bibelen er en enhet og en helhet.

                                                 o      Noen teologer hevder at Paulus ødela det enkle budskapet Jesus forkynte og gjorde det fullt av dogmatiske bud og regler. Det Jesus sier her, slår beina under slike påstander.

3.      EN ÅND SOM HERLIGGJØR JESUS

§         Den Hellige Ånd peker alltid på Jesus og herliggjør ham.

§         Når vi leser Bibelen, er det ikke for få gode argumenter når vi diskuterer eller for å tilegne oss teoretisk kunnskap. Vi leser Bibelen for å se Jesus, og lære Gud å kjenne slik at han kan herliggjøres i våre liv.

§         Når vi vitner for andre, bruker Den Hellige Ånd det ordet han har lært oss. Vi vitner, men Ånden overbeviser.

AMEN

Related Media
Related Sermons