Faithlife Sermons

Oppstandelsen

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 8. mars 2009

OPPSTANDELSEN

Innledning:

·        1 Kor 15,4-9a og at Han ble begravd, og at Han sto opp igjen på den tredje dag etter Skriftene, 5 og at Han ble sett av Kefas og så av de tolv. 6 Deretter ble Han sett av mer enn fem hundre mennesker på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn. 7 Deretter ble Han sett av Jakob og så av alle apostlene. 8 Og sist av alle ble Han også sett av meg, som kan sammenlignes med et barn som er født for tidlig.  9 For jeg er den ringeste av apostlene,

·        Jesu oppstandelse er en av de best bevitnede hendelser fra den tiden.

·        Jesu motstandere trodde på det og satte ut et rykte om at hans disipler hadde tatt Jesu legeme. (Matt. 28,11-15.)

·        Noen tror på livets hjul og sjelevandring. Vi tror på oppstandelse og en ny begynnelse.

HAN OPPSTOD ETTER SKRIFTENE

·        Job: Jeg vet at min gjenløser lever.

·        Ap gj 2,25-31 For David sier om Ham: «Jeg så alltid Herren framfor Meg, for Han er ved Min høyre hånd, så Jeg ikke skal vakle. 26 Derfor gledet Mitt hjerte seg, og Min tunge frydet seg. Ja, også Mitt kjød skal hvile med håp. 27 For Du skal ikke forlate Min sjel i dødsriket, heller ikke skal Du la Din Hellige se fordervelse. 28 Du har gjort livets veier kjent for Meg. Du skal fylle Meg med glede for Ditt åsyn.»
29 Menn og brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David, at han er både død og begravd og hans grav er hos oss til denne dag. 30 Siden David var en profet og visste at Gud hadde tilsverget ham med en ed at ut fra frukten av hans kropp, det vil si av hans slekt, ville Han reise opp Kristus til å sitte på hans trone, 31 så forutså han dette og talte om Kristi oppstandelse, at Hans sjel ikke skulle bli igjen i dødsriket, og at Hans kjøtt heller ikke skulle se fordervelse.

GUDS ENDELIGE STADFESTELSE AV JESUS OG HANS LIV

·         Rom 1,4 og som etter hellighets Ånd ble stadfestet å være Guds Sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.

·         Ap gj 2,24 Ham reiste Gud opp etter å ha løst dødens fødselsveer, for det var ikke mulig at Han kunne bli holdt igjen av døden.

GRUNNLAGET FOR VÅR FORKYNNELSE

·         1 Kor 15,13-15 Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. 14 Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold, og troen deres er også uten innhold. 15 Ja, og da blir vi regnet som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at Han har oppreist Kristus, som Han ikke har oppreist – hvis det altså er slik at de døde ikke oppstår.

HOVEDINNHOLDET I FORKYNNELSEN

·         Ap gj 1,21-22 Derfor må en av de mennene som har fulgt oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, 22 helt fra Johannes’ dåp til den dagen Han ble tatt opp fra oss, en av disse skal være et vitne om Hans oppstandelse sammen med oss.»
4,1-2 Mens de talte til folket, kom prestene, offiseren for templet og saddukeerne over dem. 2 De ble meget oppbrakt over at de lærte folket og at de i Jesus forkynte oppstandelsen fra de døde.
33 Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle.
17,18 Så var det en del av de epikureiske og stoiske filosofer som sa imot ham. Og noen sa: «Hva er det denne pratmakeren vil si?» Andre sa: «Han synes å være en som forkynner fremmede demoner.» Han forkynte nemlig Jesus og oppstandelsen for dem.
32 Og da de hørte om oppstandelse fra de døde, spottet noen, mens andre sa: «Vi vil høre deg tale om dette en annen gang.»

GARANTIEN FOR AT JESUS ER VIRKSOM IDAG

·         Ap gj 2,33 Etter at Han ble opphøyet til Guds høyre hånd og fra Faderen har fått løftet om Den Hellige Ånd, utøste Han dette som dere nå ser og hører.

·         Rom 6,9 fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør Han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over Ham.

GRUNNLAGET FOR VÅR HELLIGGJØRELSE

·         Rom 6,5-6 For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. 6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.
5,10 For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt.
6,10 For den døden Han døde, den døde Han for synden én gang for alle, men det livet Han lever, det lever Han for Gud.
2 Kor 4,10-11 Og alltid bærer vi Herren Jesu død med oss i legemet, for at Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. 11 For vi som lever blir alltid overlatt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige legeme.

KRAFTEN TIL TJENESTEN

·         Fil 3,10 for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser ved at jeg blir likedannet med Hans død.

 

 

GRUNNLAGET FOR VÅRT HÅP I HIMMELEN

·         1 Pet 1,21-23 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,

GARANTIEN FOR VÅR OPPSTANDELSE FRA DE DØDE

·         1 Kor 15 21-23 For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et Menneske. 22 For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme.

GARANTIEN FOR JESU GJENKOMST

·         1 Tess 4,14 For dersom vi tror at Jesus døde og sto opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus, sammen med Ham.

VI KAN LEVE VÅRT LIV I OPSTANDELSESDIMMENSJONEN

·         Det finnes en oppstandelsesdimmensjon for den som tror.

·         Døden er overvunnet. Slippe å leve i frykt

·         Synden er beseiret og livet leves for Gud. En daglig kraft til liv og tjeneste.

·         Det er kun en retning: framover! Uansett hva som møter oss.

·         Det er kun et rop: seier! Selv i prøvelser og motgang er Han med!

·         Hvetekornet har falt i jordet og bærer nå frukt.

·         Vi kan få bringe livet ut til andre og gi dem evangeliet om den oppstandne og oppstandelsen!

·         LA OSS LEVE VÅRE LIV I OPPSTANDELSESDIMMENSJONEN

 

 

AMEN

Related Media
Related Sermons