Faithlife Sermons

Jeg tror på den Hellige Ånd

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

§         Dåpen i de Hellige Ånd kan ha ulike ytre kjennetegn – tungetale, profetisk tale. Gjennom dette mottar vi kraft til tjeneste og en fylde av guddommelig kjærlighet.

 

Avslutning: Jeg har aldri sett noen oppnå åndelig kraft som ikke søkte et dypere liv. Åndelig kraft fører oss nærmere Kristuslivet. Hvis en bare søker åndelig kraft, så kan en lett gli ut i selvforherligelse og selvhevdelse, noe som fører en direkte bort fra kristenlivets ideal. Men søker en Ånden for å ligne Kristus, så føres en inn i selvhengivelse, noe som leder til evangeliets hjerte – korset. Kristi kraft ligger i et kors.

Brukt: Centralkirken 1. mars 2009

JEG TROR PÅ DEN HELLIGE ÅND

Prekentekst: Joh 14,15-18,26. Den Hellige Ånd er en Talsmann som blir hos oss bestandig.

·        I den Nytestamentlige menighet grublet de ikke på Gud – de hadde samfunn med ham. (S. Jones) Dette samfunnet ble formidlet og gjort levende av den Hellige Ånd.

2.      EN TREENIG GUD

§         Vi tror på en treenig Gud – Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Tre personer i en Guddom.
2 Kor 13,14 Herren Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!
Ap gj 10,38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.

§         Den treenige Gud skapte universet.
1 Mos 1,2 Og Guds Ånd svevde over vannflatene. 3 Da sa Gud

§         Gud Fader er Skaper og oppholder, Gud Sønnen er Frelser, Gud Den Hellige Ånd gir liv og overflod.

§         De tre personer i Guddommen har same guddommelige egenskaper. – Allmektige, Allvitende og Allesteds Nærværende.

§         En sentral del av den kristne lære: Den Nikenske trosbekjennelse (Nikenum). Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene.

3.      DEN HELLIGE ÅND ER EN PERSON

§         Den Hellige Ånd er ingen upersonlig kraft. Han er en person

                                                 o      Han har tanker.
1 Kor 2,11. Slik er det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til, uten Guds Ånd. (Trykkfeil i utdelt utkast-2 Kor)
Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Min Far vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

                                                 o      Han har vilje.
1 Kor 12,11 Men den ene og samme Ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt, slik Han vil.
Ap gj 16,6-7 Da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land, ble de hindret av Den Hellige Ånd fra å forkynne ordet i Asia. 7 Etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Bitynia, men Ånden ga dem ikke lov.

                                                 o      Han har følelser.
Ef 4,30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag.

4.      DEN HELLIGE ÅNDS GJERNING IDAG

§         Den Hellige Ånd skaper overbevisning slik at mennesker ser at de er i behov av en Frelser.
Joh 16,8-11 Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.  9 Om synd, fordi de ikke tror på Meg, 10 om rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

§         Den Hellige Ånd gjenføder den som omvender seg og tror. Titus 3,5 Men da Guds, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, 5 frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin barmhjertighet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd,

§         Den Hellige Ånd leder den troende inn i helliggjørelse. Helliggjørelsen er Åndens nådeverk.
2 Tess 2,13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.

§         Den Hellige Ånd tar bolig i den troende. Vårt legeme er et tempel for den Hellige Ånd,
Joh 14,17 Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.
Rom 8,9-11 Men dere styres ikke av kjøttet, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

§         Den Hellige Ånd utøser Guds kjærlighet i våre hjerter.
Rom 5,5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss.

§         Den Hellige Ånd går i forbønn for oss.
Rom 8,26-27 På samme måte hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. 27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.

§         Den Hellige Ånd veileder oss til hele sannheten.
Joh 16,13-14 Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det Han hører, skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme. 14 Han skal herliggjøre Meg, for Han skal ta av det som er Mitt, og forkynne det for dere.
1 Joh 2,27 Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting – og det er sant og ikke løgn – så skal dere bli i Ham, slik som salvelsen har lært dere.
1 Kor 2,12 Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud.

§         Alle gjenfødte kristne har den Hellige Ånd.
Rom 8,9 Hvis noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

5.      DEN HELLIG ÅND TIL OVERFLOD AV LIV

§         Gjennom den Hellige Ånd får vi liv og overflod av liv.
Joh 7,37-39 På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus fram, ropte ut og sa: «Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. 38 Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» 39 Men dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort.

§         Gjennom dåpen i den Hellige Ånd blir vi istandsatt til tjeneste.
Ap gj 1,5 Og da Han var sammen med dem, befalte Han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, «det som dere har hørt av Meg. 5 For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.»
1,8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.»

§         Åndens dåp er begynnelsen på et liv i Åndens ledelse og kraft.

Related Media
Related Sermons