Faithlife Sermons

For å vinne så mange som mulig

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 1. Februar 2009

FOR Å VINNE SÅ MANGE SOM MULIG

Innledning:  1 Kor 9,19-23

§         En misjonær åpner sitt hjerte.

§         Fri overfor alle, en tjener for alle v 19.

§         For å vinne så mange som mulig v 19.

1.      GUDS METODE ER MENNESKER

·        Gud bruker mennesker.

                                                 o      Hebr 2,16. For Han tar seg jo ikke av engler, men Han tar seg av Abrahams slekt.

                                                  o      1 Pet 1,12b. alt dette som engler gjerne ønsker å se inn i.

·        Kallet. Ap gj 9,3-6. Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra Himmelen rundt ham. 4 Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?» 5 Og han sa: «Hvem er Du, Herre?» Da sa Herren: «Jeg er Jesus, Han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene.» 6 Så sa han skjelvende og forundret: «Herre, hva vil Du jeg skal gjøre?» Da sa Herren til ham: «Reis deg opp og gå inn i byen, og det skal bli fortalt deg hva du må gjøre.»

                                                 o      Vi er alle kalt til å være vitner. Ap gj 1,8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.

                                                 o      I tillegg kaller Gud til spesielle tjenester.

·        Forberedelsen. 

                                                  o      Ap gj 9,26-30. Og da Saulus var kommet til Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til disiplene. Men alle var redde for ham, og de trodde ikke at han var en disippel. 27 Men Barnabas tok ham og førte ham til apostlene. Og han forklarte dem hvordan han hadde sett Herren på veien, og at Han hadde talt til ham, og hvordan han frimodig hadde forkynt i Damaskus i Jesu navn. 28 Så var han sammen med dem og gikk inn og ut blant dem i Jerusalem.  29 Og han talte frimodig i Herren Jesu navn og diskuterte med de gresktalende jøder, men de forsøkte å få ham drept. 30 Da brødrene fikk vite det, førte de ham ned til Cæsarea og sendte ham ut til Tarsus.

                                                  o      11,25-26. Så reiste Barnabas derfra til Tarsus for å oppsøke Saulus, 26 og da han hadde funnet ham, tok han ham med til Antiokia. Slik skjedde det at de gjennom et helt år var sammen med menigheten og underviste et stort antall mennesker. Og det var i Antiokia at disiplene først ble kalt kristne.

                                                 o      Gud tar tid til å forberede og forme deg.

·        Stadfestelsen. Ap gj 13,1-3. I menigheten i Antiokia var det profeter og lærere: Barnabas, Simeon, som ble kalt Niger, Lukius fra Kyréne, Manaen, som var blitt oppfostret sammen med fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus. 2 Mens de tjente Herren og fastet, sa Den Hellige Ånd: «Ta ut for Meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som Jeg har kalt dem til.» 3 Etter å ha fastet og bedt og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted.

                                                 o      I Guds rike opererer vi ikke på egenhånd. Vi står i en sammenheng.

2.      DU ER BUDSKAPET

·        Gud sendte sin Sønn for å vise oss seg selv. Hebr 1,2 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, 2 Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen,

·        Jesus etterlot seg et folk for å vise verden hvem Gud er.

                                                  o      2 Kor 3,2-3. Dere er vårt brev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. 3 Det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets egne tavler.

·        En menneskefiskers karakter:

                                                 o      Fri og ingen underlagt, trell og Herren underlagt v 19

                                                 o      Jøde for jøder, under loven (omskar Timoteus), uten lov for dem uten lov (de som ikke har fått loven forkynt), svak for de svake – for å vinne noen. V 20 – 22.

                                                 o      Jeg blir som de jeg skal vinne, de skal slippe å bli som meg.

·        Er vi villig til å forstyrres i vår bekvemmelighet for å komme nærmere dem som trenger evangeliet?

·        Jesus sa: gå ut, mens vi helst sier: kom inn.

·        Den eneste Bibelen verden har, er du og jeg.

·        Vi trenger å lære å kommunisere med mennesker som står langt borte fra kirken, men som kanskje står nær Guds Rike.

·        Om vi gjør oss selv til tjenere, vil de lytte til det vi har å si.

·        Det er kommunikasjonskanalen – ikke budskapet – som tilpasses.

·        Vi er ambassadører, ikke politikere som snur kappen etter vinder for å bli akseptert av verden.

·        Paulus levde slik at han ikke var til anstøt verken for jøder eller hedninger.

·        Når Paulus forkynte for jødene, siterte han profetene og talte om Israels Gud. Når han forkynte for hedningene, siterte han poetene og talte om Skapelsens Gud.

·        Når Jesus talte med Nikodemus, talte han om den åndelige fødsel. Når han talte til kvinnen ved Sykars brønn, talte han om levende vann.

·        Man må vise takt for å få kontakt.

·        Ved første øyekast kan Paulus framgangsmøte virke inkonsistent, men han hadde et overordnet mål – å vinne så mange som mulig.

2.      EN VISJON SOM ER STOR NOK

§         Guds visjon er stor:

                                                 o      Vinne så mange som mulig – v 19

§         Alle er inkludert i Guds kjærlighet

                                                 o      Å vinne i alle fall noen – v 22

3.      FÅ DEL I EVANGELIET

§         Kjærligheten til evangeliet er drivkraften v 23

§         Få del i evangeliet slik at evangeliet blir en del av deg v 23

§         Vi blir evangeliet

·        Evangeliet får du del i sammen med de andre. Evangeliet er ikke mitt, det er vårt. Å bringe det ut til verden er ikke min oppgave, det er vår oppgave. Derfor står vi sammen i denne tjenesten.

Related Media
Related Sermons