Faithlife Sermons

Endomsfolket

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

EIENDOMSFOLKET

Innledning: Titus 2,14. Han som gav Seg Selv for oss, for at Han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet og rense for Seg Selv et eiendomsfolk, som har iver etter å gjøre gode gjerninger

·        Jesus Kristus har et eiendomsfolk.

o       Et folk som er til for ham.

o       Et folk med særpreg

o       Et folks om han har vunnet seg med sitt eget blod.

·        Et annerledes folk.

o       Sannhetens støtte og grunnvoll

o       For å demonstrere Hans visdom og herlighet

·        Det tragiske er at dette folket ofte har:

o       Ønsket å være lik alle andre.

o       Eller - Isolert seg og fokusert på seg selv

o       Eller - Latt seg skremme til taushet. Skapkristne

·        Guds folk har vært på sin høyde når de har vært tro mot sin Herre og sitt oppdrag.

o       En klar forkynnelse av nådens evangelium til omvendelse og frelse.

o       Troskap mot Guds Ord.

o       En formidler av Guds kjærlighet og omsorg.

o       Et lysets fyrtårn midt i en mørk verden.

ISRAEL ER GUDS EIENDOMSFOLK

·        Utvalgt etter Guds eget råd.


Side 2

5 Mos 7,6-9 For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt for at du skal være Hans eiendomsfolk framfor alle folkeslag på jordens overflate. 7 Ikke fordi dere var større enn alle andre folk var det at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere - for dere var de minste av alle folkene -, 8 men fordi Herren elsker dere, og fordi Han ville holde den ed Han hadde sverget deres fedre, har Herren ført dere ut med mektig hånd og løst dere ut fra trellehuset, fra egypterkongen Faraos hånd. 9 Derfor skal du vite at Herren din Gud, Han er Gud, den trofaste Gud, som holder Sin pakt og viser barmhjertighet i tusen slektledd mot dem som elsker Ham og holder Hans bud.

·        Hva gjorde dem annerledes?

o       Den Gud de tjente.

§         5 Mos 5,7-10 Du skal ikke ha andre guder enn Meg. 8 Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. 9 Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektledd, når de hater Meg, 10 og som viser barmhjertighet mot tusen slektledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.

§         Salme 51,8 Se, Du har lyst til sannhet i mitt indre, og i det skjulte lærer Du meg visdom å kjenne.

§         Salme 51,19 Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og angrende* hjerte - Gud, det vil Du ikke forakte.

o       Deres grunnlov. De 10 bud

o       Deres oppdrag.

§         Gi oss Ordet

§         Gi oss Jesus. Joh 4,22 …for frelsen kommer fra jødene.

·        Dette fikk et synlig uttrykk

o       Leiret seg i korsform

o       Herrens herlighet over Tabernaklet.

·        Skulle ikke blande seg med andre folk.

5 Mos 7,1-5. Når Herren din Gud fører deg inn i det landet som du nå kommer inn i for å ta i eie, og Han driver mange folkeslag bort fra ditt ansikt, hetittene, girgasittene,

Side 3

amorittene, kanaaneerne, perisittene*, hevittene og jebusittene, sju folkeslag som er større og mektigere enn du, 2 og når Herren din Gud overgir dem foran deg, da skal du slå dem, og du skal sannelig lyse dem i bann. Du skal ikke slutte noen pakt med dem, og du skal ikke vise dem nåde.  3 Du skal heller ikke bli inngiftet med dem. Din datter skal du ikke gi til deres sønn, og deres datter skal du ikke ta til din sønn. 4 For de vil få dine sønner til å vike bort fra å følge Meg, så de tjener andre guder. Da vil Herrens vrede opptennes mot dere, og Han vil snart ødelegge dere. 5 Men slik skal dere gjøre med dem: Alterne deres skal dere rive ned, og steinstøttene deres skal dere bryte ned, og Asjera-pælene* deres skal dere hogge ned, og de utskårne bildene deres skal dere brenne på ilden.

·        Guds herlighet var bland dem.

4 Mos 23,8-9.  & 20-24. Hvordan skal jeg forbanne den som ikke er forbannet av Gud? Og hvordan skal jeg forkynne harme over den som ikke har funnet harme hos Herren? 9 For fra toppen av klippene ser jeg ham, og fra høydene skuer jeg ham. Se der! Et folk som bor for seg selv,  som ikke regner seg blant folkeslagene.

Se, jeg fikk bud om å velsigne. Han har velsignet, og jeg kan ikke gjøre om på det. 21 Han skuer ingen misgjerning i Jakob, og Han så ingen ondskap* i Israel. Herren hans Gud er med ham, og jubelrop som for en Konge lyder blant dem. 22 Det var Gud som førte dem ut av Egypt. Han har styrke som en villokse. 23 For ingen besvergelse nytter mot Jakob, ingen spådom vinner fram mot Israel. Nå må det bare sies om Jakob og om Israel: Se hva Gud har gjort! 24 Se, et folk reiser seg som en løvinne, og løfter seg som en løve.

·        Israel er fremdeles Guds utvalgte folk.

o       Gud har ikke forkastet dem. Rom 11,1-2. Jeg spør da: Har Gud forkastet sittfolk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme.  2 Gud har ikke forkastet sitt folk som Han tidligere har vedkjent Seg.

o       De skal ta imot Messias når han kommer. Sak 12,10 Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, skal Jeg utøse nådens og bønnens Ånd . Da skal de se på Meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over Ham slik en sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over Ham slik en klager bittert over den førstefødte.

 

MENIGHETEN ER GUDS UTVALGTE FOLK

·        I verden, men ikke av verden. Joh 17,16 De er ikke av verden, slik som Jeg ikke er av verden.

Side 4

o       Et hellig folk

o       Et folk som er anderledes

·        Vi er kjøpt og betalt.

o       1 Kor 6,20. For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres legeme og i deres ånd, for både legeme og ånd hører Gud til.

o       1 Pet 1,18-19 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, 19 men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk.

·        Hva gjør oss annerledes?

o       Den Herre vi tjener.

Ap gj 17,6-7. Men da de ikke fant dem, drog de Jason og noen av brødrene med seg til byens dommere og ropte ut: “Disse som har snudd verden opp ned, er også kommet hit.7 Jason har hatt dem hos seg, og de virker alle i strid med keiserens påbud og sier at det er en annen som er konge - Jesus.”

Fil 2,9-11  Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, 10 for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden*, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, 11 og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

o       Det livet vi lever. 

Kol 3,5-17  Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden: hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse. 6 På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. 7 I disse syndene vandret dere selv en gang, da dere levde i dem. 8 Men nå skal dere også legge av alt sammen: sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skittent snakk fra deres munn. 9 Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger, 10 og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det. 11 Her er det verken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell eller fri, men Kristus er alt og i alle. 12 Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet.  13 Vær overbærende med hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.  14 Men framfor alt dette: Dere må ikle dere kjærligheten, som er

Side 5

fullkommenhetens bånd. 15 Og la Guds* fred råde i hjertene deres! Den ble dere også kalt til i ett legeme. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord bo rikelig i* dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden** synger i deres hjerter for Herren. 17 Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved Ham.

1 Pet 1, 15 Men slik Han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd,

o       Det oppdraget vi har.

Ef 2,6-10  Og Han oppreiste oss sammen med Ham og satte oss sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, 7 for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise Sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds  gave, 9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. 10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.

o       Den boken vi leser. Bibelen

o       De vennene vi har. Menigheten.

Ef 2,19-22 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus Selv er hoved-hjørnesteinen. 21 I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren.  22 I Ham blir også dere bygget opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden.

o       De tankene vi tenker.

1 Kor 2,16. Men vi har Kristi sinn

1 Pet 1,13 Bind derfor opp om deres sinns hofter*, vær edrue og sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse.

o       Det stedet dit vi er på vei.

Kol 3,1-4. Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 Ha sinnet rettet mot de

Side 6

ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet.

Fil 3,20-21 Men vårt borgerskap* er i himlene, og derfra venter vi også stadig på Frelseren, Herren Jesus Kristus.

21 Han skal forvandle vårt forgjengelig-hetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme. Det skal Han gjøre ved den kraft som gjør Ham i stand til å underordne alle ting under Seg Selv.

·        Det som gjør oss annerledes er Jesus

o       Annerledes – men ikke sære.

o       Annerledes – men ikke eksklusive.

o       Annerledes – men ikke aggressive.

o       Annerledes – men ikke selvgode.

o       Annerledes – og strålende.

o       Annerledes – og vakker.

o       Annerledes  - og klar.

o       Annerledes – og fryktinngytende.

Avslutning: Høysangen 6,10. Hvem er hun som stråler som morgenrøden, vakker som månen, klar som solen, fryktinngytende som en hær under banner?

HERRE, GJENREIS DIN MENIGHET!

Side 7

Brukt: Centralkirken 26. Oktober 2008

Related Media
Related Sermons