Faithlife Sermons

Den ydmyke får nåde

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 15. februar 2009

DEN YDMYKE FÅR NÅDE

Innledning: Lukas 18,9 – 14. Lignelsen om fariseeren og tolleren.
Jakob 4,6 «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.»

·        Lignelsen viser oss Guds hjerte. I 1 Peter 5,10 kalles Gud for ”All nådes Gud” . Det forteller oss at Han har all nåden og at Han møter oss med utgangspunkt i Sin nåde. En selvstendighet og uavhengighet der jeg hever meg over andre

o       Lignelsen hadde en adressen

o       Fariseeren stod for seg selv og fortalte Gud hvor god har var

o       Egenrettferdigheten har mange uttrykksformer

o       Tolleren gjorde seg avhengig av Guds nåde

·        Gud står de stolte imot, men de ydmyke får nåde.

o       Står tre steder i Bibelen. 1 Pet 5,5. Jakob 4,6 og Ordspr 3,34.

o       Underordne dere under Gud og under hverandre.
 

1.      HVA STOLTHET ER

·        En selvstendighet og uavhengighet der jeg hever meg over andre

·        En nedlatende holdning overfor andre

·        Å ikke ønske hjelp fra andre eller å være ute av stand til å ta imot hjelp

·        Utakknemlighet

·        Resultat: man blokkerer for nåden og får Gud mot seg

2.      HVA STOLTHET IKKE ER

·        Trygghet og takknemlighet over det du er i Gud og de velsignelser du har fått.

·        Tillit til de evner og anlegg Gud har gitt deg.

·        Troen på deg selv og hva du kan utrette

·        Takknemlighet for hva du er og har

·        OBS: Når stoltheten kommer inn vil takknemligheten dø

·        Lignelsen forteller oss at stoltheten kan be takkebønner, men det er seg selv man takker, ikke Gud.

3.      HVA YDMYKHET ER

·        En mild og varm holdning som løfter andre fram og som gjerne tjener sin neste selv om det går på egen bekostning.
Fil 2,3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egennytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv.

·        En bekreftelse av andre. En inkluderende holdning der man ser at man er avhengig av andre og deres hjelp

·        Å sette andre høyere en seg selv

·        Å gi Guds Ord rett – si det Ordet sier

·        Å gi Gud rett – leve i avhengigheten av Ham

·        Å leve i ydmykhet er å følge etter Jesus. Da får du hvile.
Matt 11,29 Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres.

·        Ydmykheten åpner for nåden

4.      HVA YDMYKHET IKKE ER

·        Et dårlig selvbilde

·        Et tegn på svakhet. Ydmykhet er et tegn på styrke

5.      DET ER DEN YDMYKE SOM FÅR NÅDE

·        Gud bor hos de ydmyke.
Jes 57,15 For så sier Den Høye og Opphøyde, Han som troner for evig, Han som har navnet Hellig: I det høye og hellige bor Jeg, og hos den som har en sønderknust og ydmyk ånd, for å gjenopplive de ydmykes ånd, og for å gjøre de sønderknustes hjerte levende.

·        Et ydmykt Ja til frelsen.
Ef 2,8-9 For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, 9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.

·        Et ydmykt Ja til kraft i kristenlivet.
Ap gj 1,8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende

·        Et ydmykt Ja til Åndens tjeneste.
2 Kor 3,5-6 Ikke det at vi er dyktige i oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv, men vår dyktighet er fra Gud, 6 Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

·        Et ydmykt Ja til en ny måte å leve kristenlivet på.
Ef 2,10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.

·        Den ydmyke får nåde – og det er alt du trenger.

Related Media
Related Sermons