Faithlife Sermons

Kongen kommer

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

e.      Hvem kommer?

                                                   i.      Frelseren kommer

                                                  ii.      Overhyrden kommer

                                                iii.      Forløseren kommer

                                                iv.      Trøsteren kommer

                                                  v.      KONGEN KOMMER!

Brukt: Centralkirken 30. November 2008


 

KONGEN KOMMER

Innledning: Matt. 21,1-9. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted. 2 Og Han sa til dem: “Gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bundet og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til Meg! 3 Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: “Herren har bruk for dem.” Og straks skal han sende dem med.” 4 Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten, når han sier: 5 “Si til Sions datter: Se, din Konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole.” 6 Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. 7 De kom med eselet og eselfolen, la klærne sine på dem og satte Ham på dem. 8 Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og spredte dem utover veien. 9 Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter, ropte så ut og sa: “Hosianna, Davids Sønn! Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!”

·        Jesu inntog i Jerusalem er en oppfyllelse av Sakarias 9,9. Han blir mottatt og hyllet som en konge. En uke senere blir han korsfestet og hosianna-ropene endres til korsfest-rop.

·        Inntoget i Jerusalem er også et profetisk forbilde på at Jesus skal komme igjen som Kongenes Konge.

·        Herren har bruk for det som er ringe i menneskers øyne v. 3.

·        Bibelen er en helhet v. 4-5.

2.      JESUS ER FRELSER

a.      Israel lengtet etter en konge som kunne fri dem fra Romernes okkupasjon. Derfor tok de med glede imot Jesus på palmesøndag.
Ap gj 1,6. Da de var kommet sammen, spurte de Ham og sa: “Herre, vil Du på den tiden gjenopprette riket for Israel?”

b.      Da han viste seg som frelser, forkastet de ham.

c.       Menneskeheten trengte en frelser som kunne løse syndeproblemet. 
Mat 1,21. Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse Sitt folk fra deres synder.”

Joh 1,29. Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: “Se! Guds Lam, som bærer bort verdens synd!

d.      Jesus frelste oss ved å ta på seg vår synd og dø i vårt sted.
Jes 53,5 Men Han er såret* for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

3.      JESUS ER KONGE

a.      Først må vi ta imot Jesus som frelser, før vi kan ta imot ham som konge.

b.      De vise menn kom for å hylle kongen.  Matt 2,1-12

c.       Engelen hilste Maria  med at hennes sønn skulle være konge.
Luk 1,32-33. Han skal være stor, og Han skal kalles Den Høyestes Sønn. Og Herren Gud skal gi Ham Hans far Davids trone. 33 Og Han skal herske over Jakobs hus for evig, og Hans rike skal ikke ha noen avslutning.”

d.      Jesus bekreftet sin kongeverdighet for Pilatus .
Matt 27,11. Jesus stod nå foran landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte Ham og sa: “Er Du jødenes Konge?” Jesus sa til ham: “Det er som du sier.”

e.      Kongenes konge og Herrenes herre
1 Tim 6,15 Han som er Den velsignede og Den eneste mektige, kongenes Konge og herrenes Herre.

f.        Rettferdighets konge og freds konge
Hebr 7,2 Navnet hans kan for det første forklares som “rettferdighetens konge”, og dessuten også som “Salems konge”, som betyr “fredskonge”.


4.      KONGEN KOMMER

a.      Jesus skal komme igjen.
Ap gj 1,10-11. Og mens de stirret opp mot himmelen, idet Han steg opp, se, da stod to menn hos dem i hvite klær. 11 Og de sa: “Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.”

b.      Det er Kongen som kommer.
Åp 19,11-16. Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer og fører krig i rettferdighet. 12 Hans øyne er som en ildslue, og på Hans hode er det mange kroner. Han har* et navn skrevet, som ingen kjenner uten Ham Selv.  13 Han er kledd i en kjortel* dyppet i blod, og Hans navn er Guds ord. 14 Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og rene,* fulgte Ham på hvite hester. 15 Ut av Hans munn går det et skarpt* sverd, for at Han skulle slå folkeslagene med det. Og Han skal Selv herske over dem med jernstav. Han trår Selv vinpressen med den Allmektige Guds harme og vrede. 16 Og Han har et navn skrevet på Sin kjortel og på Sin hofte: KONGERS KONGE OG HERRERS HERRE.

c.        Hans usynlige rike blir et synlig rike.
Åp 20,4. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år

Salme 72. Gud, overdra Dine dommer til kongen, og Din rettferdighet til kongens Sønn! 2 Han skal dømme Ditt folk med rettferdighet og Dine elendige med rett. 3 Fjellene skal bringe folket fred, og høydene skal bringe den ved rettferdighet. 4 Han skal frikjenne de elendige i folket, Han skal frelse den fattiges barn, og Han skal knuse* undertrykkeren.


Jes 2,2-4. I de siste dager skal det skje: Berget der Herrens hus står skal være grunnfestet på toppen* av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Alle folkeslag** skal strømme til det. 3 Mange folk skal dra av sted og si: “Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss Sine veier, og vi skal vandre på Hans stier.” For fra Sion skal loven utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

 

d.      Et budskap til trøst og oppmuntring.
1 Tess 4,18. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.


Related Media
Related Sermons