Faithlife Sermons

En tro grunnet på Guds kraft

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 7. Desember 2008


 

EN TRO GRUNNET PÅ GUDS KRAFT

Innledning: 1 Kot 2,1-5. Og jeg, brødre, da jeg kom til dere kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vitnesbyrd for dere. 2 For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet. 3 Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven. 4 Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med Ånds og krafts bevis, 5 for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

·        År 52. Se Ap gj 18,1-17. Da Paulus forkynte evangeliet i Korint og plantet menigheten der, var det ikke med:

o       Talekunst: Ord.  Kom nettopp fra Aten der han hadde samtalt med filosofene. Men endret ikke sitt budskap eller sin strategi.

1 Kor 4,20 For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.

o       Visdom: Filosofi og menneskelige tankebygninger.

men med:

o       Ordet om korset.

o       Ånds og krafts bevis

o       Menneskelig svakhet. Skjelvende og skrøpelig. 2 Kor 4,7

1.      NØDVENDIGHETEN AV EN RETT GRUNNVOLL

·        En rett grunnvoll.
1 Kor 3.10 Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må passe på hvordan han bygger videre på den.

·        Ordet om Kristus.
1 Kor 1,23 – 24 Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere* en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom.

·        Ordet om Korset. 
1 Kor 1,17-18 For Kristus sendte meg ikke ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med visdomstale, for at ikke Kristi kors skulle tømmes for kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

·        Dette er evangeliet – Guds kraft til frelse. 
Rom 1,16 For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker.

·        Frelse, helbredelse, utfrielse, velsignelse, velstand.

·        Dersom man har denne grunnvollen og er tro mot den, vil den menigheten og den kirken man bygger bli båret oppe av Kristus og stå når rystelsene kommer.

2.      PRAKTISKE EKSEMPLER

·        Den lamme mannen. Ap gj 3,1

·        Fillip i Samaria. Ap gj 8,4 – 5 og Gaza Ap gj 8,26

·        Dorkas vekkes til live. Ap gj 9,36 og Æneas Ap gj 9,32 - 35

·        Hedningenes pinse.  Ap gj 10,44

·        Fangevokterens pinse. Ap gj 16,25

·        Vannet er renest nærmest kilden, og forbildet vi som kristen menighet skal ha finner vi hos de første kristne.

3.      JESUS VISTE OSS ET EKSEMPEL OG  GA OPPDRAGET VIDERE TIL OSS

·        Jesu gjerninger. Joh 14,12 - 14

·        Den troendes gjerninger. Mk 16,17-20

·        Gjennombruddsmiraklet – et mirakel Gud gjør for å åpne menneskers hjerter for evangeliet.

·        Troens forkynnelse skaper mottagelighet for tegn og under.

·        Jesus lever og gjør sine gjerninger gjennom oss.

Avslutning: I en tid da vi i kirker og menigheter har blitt flinke med ord, men tappet for kraft, trenger vi å minne hverandre om det som skal være grunnlaget for vår tro og vårt forkynnelse.

Related Media
Related Sermons