Faithlife Sermons

Gaven van de Geest - Terugkomdag

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Samenvatting, Maart 2022

Gods Liefde voor Zijn kerk is stichten oftewel opbouwen. En dat praktisch opbouwen vindt plaats via de gaven van de Geest. Dus, als jij je geestelijke gave onder leiding van Gods Geest activeert, maak jij Gods Liefde voor Zijn Lichaam tastbaar.
NBG 1 Korintiërs 13:2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets 1 Corinthians 13:2.
Als we ons willen inzetten om de Gemeente op te bouwen – via de geestelijke gaven – dan moet Liefde onze motivatie zijn. Als dat zo is dan krijgt de gave een geestelijke waarde. Die waarde uit zich in de opbouw van een ander.

Waarom de Gaven van de Geest belangrijk zijn

Om de vraag Waarom zijn de Gaven van de Geest belangrijk? te kunnen beantwoorden is het goed om ons niet op de geestelijke gaven te richten, maar op het feit dat de gaven geestelijk zijn.
Voorbeelden van geestelijke gaven zijn profetie, tongentaal, dienen, onderwijzen, vermanen, de vijfvoudige bediening, enzovoort.
Met het feit dat de gaven geestelijk zijn wordt bedoeld dat de gaven niet op basis van de ziel of het vlees uitgevoerd of toegepast kunnen worden.

Geestelijk, Natuurlijk en Vleselijk

De bijbel spreekt over drie verschillende typen mensen. De geestelijke mens, de natuurlijke of de niet geestelijke mens en de vleselijke mens. Bij welke type zal de gave die geestelijk is het best tot z’n recht komen?
1) #4152 - Mens Geestelijk; 1 Corinthians 2:12-16, 1 Corinthians 3:1, 1 Corinthians 14:37, Galatians 6:1. De volgende teksten gaan ook over de geestelijke mens, maar de geestelijke mens wordt in deze niet letterlijk genoemd, Mark 2:8, John3:6-7, John 4:23, Romans 8:1-6, Romans 8:9, Romans 8:13-14, 1 Corinthians 6:17, Galatians 5:16-18.
1 Korintiërs 2:15 (NBG) … Maar de geestelijke mens beoordeelt ...
1 Korintiërs 3:1 (NBG) … En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke ...
1 Korintiërs 14:37 (NBG) … Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, ...
Galaten 6:1 (NBG) … Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem ...
2) #5591 - Mens Natuurlijk (Ongeestelijk, Niet Geestelijk, Ziel); 1 Corinthians 2:14, Jude 1:19. De volgende tekst gaat ook over de ongeestelijke mens, maar de ongeestelijke mens wordt in deze niet letterlijk genoemd, James 3:15.
1 Korintiërs 2:14 (NBG) … Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want ...
Judas 1:19 (NBG) … Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben ...
3) #4559 - Mens Vleselijk; Romans 8:7-8, 1 Corinthians 3:1-4. De volgende tekst gaat ook over de vleselijke mens, maar de vleselijke mens wordt in deze niet letterlijk genoemd, 1 Peter 2:11.
Romeinen 8:7 (NBG) … Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God ...
Romeinen 8:8 (NBG) … zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen ...
1 Korintiërs 3:1 (NBG) … En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke (mensen), nog onmondigen in Christus ...
1 Korintiërs 3:2 (NBG) … Ja, dat kunt gij ook nu [nog] niet, want gij zijt nog vleselijk ...
1 Korintiërs 3:3 (NBG) … Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen? ...
1 Korintiërs 3:4 (NBG) … Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet (onveranderde) mensen? ...
NB! De drie verschillende typen mensen worden in de bovenstaande teksten beschreven. De diepere betekenis van deze teksten worden binnen deze context buiten beschouwing gelaten.
Bij welk mens - geestelijk, natuurlijk of vleselijk - zal de geestelijke gave het best tot uiting komen?
Bij welk mens zou de Heilige Geest Zich het meest thuisvoelen?
Wat zegt Gods Woord over de Nieuwe Mens? 2 Corinthians 5:17, Galatians 6:15, Ephesians 2:15, Ephesians 4:23, Colossians 3:9-10.

Bouwen aan een Geestelijk Huis

Laten we beginnen met een vraag. Welk mens - geestelijk, natuurlijk of vleselijk - zou het best in staat zijn om aan een geestelijk huis te bouwen? Natuurlijk is dat de geestelijke mens oftewel de nieuwe mens vervuld met de Heilige Geest. De gaven zijn geestelijk en dat is niet zo raar als we gaan beseffen wie of wat allemaal geestelijk is.
God is Geest, De Here is de Geest; John 4:24, 2 Corinthians 3:17.
Het Woord was bij God en het Woord was God; John 1:1, John 6:63. God is Geest dus het Woord - de Bijbel - is ook geestelijk. Het is een geestelijk boek.
Geestelijke wapenrusting; Ephesians 6:10-20. De duivel, de overheden, de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis en de boze geesten zijn geestelijke tegenstanders. Dus de wapenrusting - Ephesians 6:13-20 - is geestelijk.
Waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid; John 4:20-24.
De gaven des Geestes of geestelijke gaven; 1 Corinthians 14:1, 1 Corinthians 14:12. Met deze gaven kunnen we onszelf en de Gemeente stichten; 1 Corinthians 14:4. De gaven zijn geestelijk, het is geestelijk gereedschap (hamer en nijptang).
Bidden in een tong wordt ook wel tongentaal genoemd; 1 Corinthians 14:4. Dit geestelijk gereedschap wordt binnen de Gemeente ernstig onderschat. Paulus dankt God dat Hij - meer dan allen - in tongen spreekt; 1 Corinthians 14:18. Spreken in tongen is bidden met onze geest - 1 Corinthians 14:15 - en dat is [in mijn optiek] nodig om de geestelijke gaven te vullen met de geheimenissen van God - 1 Corinthians 14:2 - om die vervolgens met het verstand te delen met de Gemeente, zodat zij stichting ontvangt. Ps. De geheimenissen van God zijn niet bedoeld om geheim te blijven. Die moeten juist geopenbaard en gecommuniceerd worden want zij bevatten geestelijke stichtende kracht.
Petrus gebied - 1 Peter 2:1 - de oude mens af te leggen. Vervolgens moet de nieuwe mens - 1 Peter 2:2-3 - verlangen naar de geestelijke melk. Als we geestelijk groeien dan is het ook de bedoeling dat we tot de geestelijke levende steen komen, tot Jezus Christus. Hij is de geestelijke hoeksteen. Om vervolgens onszelf als geestelijke levende stenen - 1 Peter 2:5 - in te zetten voor de bouw van een geestelijk huis, 1 Peter 2:5. Binnen dat geestelijk huis zijn wij ook geestelijke heilige priesters - 1 Peter 2:5 1 Peter 1:16 - die geestelijke offers brengen - 1 Peter 2:5 - die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
Het is een must om te beseffen dat de gaven geestelijk zijn. God is Geest. De nieuwe mens is uit Hem geboren, dus is hij ook geest(elijk). Daarom zijn wij - mede door de inwoning van Gods Geest - in staat om de geestelijke gaven ter hand te nemen. Zo kunnen wij bouwen aan een geestelijk huis.

De Gaven in het Dagelijks Leven

Kunnen de geestelijke gaven ook in het dagelijks leven ingezet worden? Met het volgende voorbeeld - ook al gaat dat misschien een beetje mank - wil ik uitleggen hoe de geestelijke gaven zowel binnen als buiten de Gemeente ingezet kunnen worden.
Voorbeeld
Stel, je besluit om aan je fysieke conditie te werken. Je schrijft je in bij een sportschool en gaat - met of zonder coaching - aan de slag. Je bent fanatiek en gaat maar liefst drie keer per week - 1,5 uur per keer - naar de sportschool. Na een paar weken, en wat spierpijn, merk je dat je fysieke conditie is verbeterd.
Is de verbeterde fysieke conditie nu alleen merkbaar binnen de sportschool? Of ook daarbuiten?
Naar aanleiding van het voorbeeld zouden we kunnen concluderen dat de geestelijke gaven ook in het dagelijks leven toegepast kunnen worden. Maar, dit gaat niet vanzelf. De gaven moeten ontwikkelt en getraind worden, dit vraagt inzet.

Streeft naar de Gaven van de Geest

In 1 Corinthians 14:1 schrijft Paulus Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes”. Zowel jagen als streven zijn werkwoorden, het vraagt om een actieve houding; 1 Corinthians 12:31, 1 Corinthians 14:39. Het woord streeft betekent vanuit het Grieks van ijver branden, ijverig het goede nastreven. Laten we - om het compleet te maken - ook bekijken wat het woord ijverig betekent.
IJverig is de manier waarop men iets met toewijding doet
Wie aandachtig en ingespannen ergens aan werkt
Fanatiek, hartstochtelijk, niet lui, toegewijd (Bron: www.encyclo.nl/begrip/ijverig)
De wijze hoe de ijverige apostel Paulus ons aanspoort, zou ons niet moeten afschrikken om te streven naar de Gaven van de Geest. Het moet ons vooral bewust maken dat de gaven niet vanzelf ontwikkelt en geactiveerd gaan worden. We moeten in actie komen.
Jezus was ook ijverig voor het huis van Zijn Vader. De discipelen herinnerden Jezus’ woorden “De ijver voor uw huis zal Mij verteren”; John 2:17, Psalm 69:9. Hij doet deze uitspraak nadat Hij de verkopers, geldwisselaars en anderen uit de tempel had gedreven, de tempelreiniging. Deze mensen waren ook ijverig, maar zij gebruikten Gods huis voor persoonlijk gewin.
Zijn wij bereid om ons hart te laten reinigen door Gods Woord en Zijn Geest? Ephesians 5:26, Psalm 119:9, 1 Peter 1:22. Dat Hij ons verlost van elke vorm van persoonlijk gewin? Een gereinigd hart is een mooie basis voor Gods Geest om het verlangen in ons te leggen om te streven naar de gaven. Zo wordt het Lichaam van Christus opgebouwd, en dat geeft een collectief gewin.

Slot

Als we ons willen inzetten om de Gemeente op te bouwen – via de geestelijke gaven – dan moet Liefde onze motivatie zijn. Als dat zo is dan krijgt de gave een geestelijke waarde. Die waarde uit zich in de opbouw van een ander.
De gaven zijn geestelijk en daarom werken die het best in het leven van een geestelijk mens; in plaats van een natuurlijk (ziel) of vleselijk mens.
Bouwen aan een geestelijk huis vraagt om geestelijk gereedschap. Dit betekent dat we de oude mens moeten afleggen en de nieuwe mens aan moeten doen. Zo kunnen we aan dat geestelijk huis bouwen.
De geestelijke gaven kunnen in het dagelijks leven toegepast worden. Maar die moeten wel ontwikkelt en getraind worden.
Het streven naar de gaven vraagt om een actieve houding. Beter gezegd, het vraagt om een ijverige houding. De ijver voor Gods huis kent een prijs.
Related Media
Related Sermons