Faithlife Sermons

Reik na 'n droom

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 17 views
Notes
Transcript

REIK NA ‘N DROOM, IS ‘N SUID AFRIKAANSE DROOM ORGANISASIE. MAAR ANDERS AS BAIE DROME WAT NIE WAAR WORD NIE, SKAKEL HIERDIE ORGANISASIE DIE DROME WAT HULLE VIR MENSE HET, OM IN DADE. DIE ORGANISASIE GLO IN DIE KRAG VAN DROME. ALLE KINDERS TUSSEN DIE OUDERDOMME VAN 3 EN 18 WORD AANGEMOEDIG OM TE STRY  TEEN LEWENSBEDREIGENDE SIEKTES SOOS KANKER, SISTIESE FIBROSE EN HIV INFEKSIES(VIGS).

DIE WOORD LEWENSBEDREIGEND WORD BO TERMINAAL VERKIES, WANT BAIE VAN DIE KINDERS OORLEEF HIERDIE SIEKTES WAT HULLE TEEN STRY. DAAROM WORD OOK MET GESINDHEDE EN HOUDINGS TEENOOR HIERDIE SIEKTES GEWERK. IN HIERDIE PROSES VAN BEGELEIDING WORD KINDERS ONDERSTEUN OM HULLE DROME TE LAAT WAAR WORD, SOOS OM ‘N BEROEMDE PERSOON TE ONTMOET, TE GAAN VLIEG, VISVANG, OF WATTER ANDER DROOM HULLE OOKAL HET, TE HELP WAAR MAAK.  EN HULLE UITGANGSPUNT: DIE POSITIEWE EFFEKTE VAN HIERDIE DROOM BLY, EN DIE KINDERS REAGEER SKYNBAAR BETER OP MEDIKASIE. DIT BEVORDER DUS DIE HERSTELPROSES.

WAT HET DIT ALLES TE MAKE MET ONS TEKS?  OPENBARING 21:1-8 HANDEL OOR GOD SE DROOM VIR HIERDIE WERELD. ONS LEES IN HIERDIE GEDEELTE VAN DIE NUWE WERELD WAT KOM. ‘N NUWE HEMEL EN AARDE. ‘N NUWE JERUSALEM.  DIS ‘N DROOM VIR SEERKRY EN STUKKENDE MENSE.

DIS ‘N DROOM VIR DIE MENSE VAN GISTER SE KOERANT. DIE MA WIE SE KIND VIR DWELMS GEARRESTEER IS. ‘N DROOM VIR DIE KINDERS EN KLEINKINDERS WIE SE OUERS EN GROOTOUERS TUIS MET ‘N SKER DOODGESTEEK IS. VIR BEJAARDES WIE SE GELD AL MINDER KAN KOOP, VANWEE HOE KOSPRYSE. VIR CHRISTENOUERS WAT HUL KINDERS AAN DIE DOOD AFSTAAN. VIR GEMEENTELEDE WAT WORSTEL MET SPANNING IN HUL VERHOUDINGS. WAT BELANGRIKE BESLUITE MOET NEEM OOR HUL EN HUL KINDERS SE TOEKOMS. VIR DIE HERE SE KERK IN SUID AFRIKA WAT REUSE UITDAGINGS SOOS ARMOEDE, RASSISME, MIV VIGS, GESINSPROBLEME MOET HANTEER.

JOHANNES SE DROOM BRING HOOP VIR DIE GELOWIGES VAN SY DAG WAT GETRAUMATISEER IS DEUR DIE STUKKENDE WERELD WAARIN HULLE MOES LEEF.... HULLE HET GROOTSKAALSE GELOOFSVERVOLGING BELEEF. DINK MAAR AAN DIE BEKENDE OPENBARING 13 WAT PRAAT VAN ‘N VALS PROFEET WAT EKONOMIESE DRUK OP MENSE PLAAS EN HULLE DWING OM DIE HERE JESUS CHRISTUS TE VERLOEN.  DIE WAT DIT NIE WOU DOEN NIE, SE BESTAAN IS ONMOONTLIK GEMAAK. DIT WAS SO IN JOHANNES SE TYD.

 DIT WAS ‘N WERELD WAARIN DAAR PES EN HONGERSNOOD EN BRUTALITEIT WAS. ’N WERELD WAARIN DIERE RONDGELOOP HET WAT SOOS MENSE LYK.  DINK MAAR AAN OPENBARING 9 SE SPRINKANE WAT SOOS PERDE LYK MAAR GESIGTE SOOS MENSE HET EN WAT DIE INWONERS VAN DIE AARDE PYNIG.

KEN ONS NIE HIERDIE WERELD NIE?  OOK IN ONS DAG VERNEEM ONS, VOEL ONS DIE PYN VAN HIERDIE WERELD AAN ONS LYF. DIS ‘N GEBROKE, ‘N STUKKENDE WERELD. MAAR ‘N WERELD WAARIN GOD VIR SY KERK, SY KINDERS ‘N DROOM GEE.  DROME VAN HOOP.  SODAT ONS SIN KAN MAAK UIT ONS PYN TERLEURSTELLING EN WANHOOP.  SODAT DIE POSITIEWE EFFEKTE VAN HIERDIE DROOM LEWENSVERNUWEND, HELEND, HERSKEPPEND IN ONS LEWE KAN INWERK.

‘N NUWE HEMEL EN AARDE..’N AARDE NUUT EN VRY. WANT GOD KOM BY SY MENSE BLY. EINTLIK HET HY REEDS BY ONS KOM BLY. WANT DIE IMMANUEL KIND, JESUS CHRISTUS, HET ONDER ONS KOM WONING MAAK.  MAAR DIE AARDE  LY NOG ONDER DIE GEVOLGE VAN DIE SONDEVAL. DAAR IS NOG GEBROKENHEID AL WOON DIE GROOT GENEESHEER, JESUS CHRISTUS,  DEUR SY GEES IN ONS HARTE.

JA, ONS DROOM VAN ‘N NUWE JERUSALEM WAAR DAAR GEEN SIEKTE, SMART EN PYN MEER SAL WEES NIE. WAAR DIT HEMEL OP AARDE SAL WEES. WANT DIE HEMEL HET AFGEKOM AARDE TOE. HEMEL EN AARDE SAL MEKAAR ONTMOET. ONS DROOM VAN ‘N NUWE JERUSALEM MET STRATE VAN GOUD, WAARIN DAAR GEEN SLAGGATE MEER IS NIE. ‘N NUWE JERUSALEM WAAR DAAR NIE MEER KROTBUURTE IS NIE. GEEN MISDADIGERS WAT ALARMS OMSEIL EN WEERLOSE VROUENS VERKRAG NIE.

‘N NUWE JERUSALEM SONDER KRAGONDERBREKINGS WANT DIE HEERLIKHEID VAN GOD SAL DIE STAD VERLIG.  ‘N NUWE JERUSALEM WAAR ONS MEKAAR SAL HERKEN, WANT ONS IDENTITEIT SE 1 KOR 15: 36 -38 WORD NIE UITGEWIS NIE. ONS SAL OU VRIENDE EN GELIEFDES HERKEN. MITS HULLE IN CHRISTUS GESTERF HET. AL IS DIE KORINGAAR WAT SPRUIT UIT DIE KORINGKORREL  SOVEEL HEERLIKER AS DIE KORINGKORREL.

‘N NUWE JERUSALEM SONDER HOSPITALE OF BEGRAFNISONDERNEMERS. WANT DIE DOOD SAL AFGESTEL WEES. DAAR SAL ‘N SEE WEES, MAAR NIE DIE SEE AS SIMBOOL VAN BOOSHEID EN SKEIDING NIE. DAAR SAL VRUGTE WEES, MAAR DIT SAL ALTYD SOMER WEES, TWAALF MAAL PER JAAR. ‘N NUWE HEMEL EN AARDE WAAR DIE DUIWEL EN SY TRAWANTE EN AL DIE LEUENAARS, MOORDENAARS, VERKRAGTERS EN DESPOTE IN DIE VUURPOEL GEGOOI IS. WAARIN DAAR GEEN SIEKTE MEER IS NIE, WANT ONS SAL MET VERHEERLIKTE LIGGAME RONDHUPPEL. WEG IS DIE KRUKKE, DIE KUNSHEUPE EN KNIEE. ALLES IS NUUT.

WAT ‘N STERK DROOM! WAT ‘N HEERLIKE DROOM OM AAN VAS TE HOU!  MAAR IS DIT WAAR?  WIE GAAN DIT WAAR MAAK?  DIT IS WAAR! DIS WAARLIK SO.  DIE LEEU UIT DIE LAM VAN JUDA, DIE HELDER MORESTER, JESUS CHRISTUS DIE LAM VAN GOD, DIE ALFA EN DIE OMEGA, DIE BEGIN EN DIE EINDE,  HET DIT WAAR KOM MAAK. DIS ALLES WAAR. DIS ASOF DIT KLAAR GEBEUR HET, SE ONS TEKS.

WANT IN DIE STAD BETHEHEM IS ‘N SEUN GEBORE, JESUS DIE HERE. EN HY KOM MAAK DIT ALLES WAAR. AAN ‘N KRUIS OP GOLGOTA IN DIE STAD JERUSALEM,KOM STERF HY VIR DIE SONDE VAN DIE WERELD. EN HY MAAK DIT ALLES WAAR.  OP PAASSONDAG STAAN HY OP UIT DIE DOOD. EN DIE DOOD, DIE MAGTE VAN HIERDIE WERELD, DIE OU WERELD WAT AAN DIE VERBYGAAN IS, DIE SONDE EN SY UITLOPERS KAN DIE AANBREEK VAN DIE NUWE HEMEL EN AARDE NIE MEER KEER NIE. WANT  JESUS KOM MAAK ONS DROME WAAR.

EN AL WAG ONS NOG OP DIE DAG DAT HY TERUGKEER OM ALLES FINAAL WAAR TE MAAK, LEEF ONS HIERDIE DROOM.  VERTEL ONS VIR MEKAAR VAN HIERDIE DROOM.  BID ONS SAAM MET DIE HEILIGE GEES.. KOM HERE JESUS, KOM MAAK DIT ALLES WAAR. HOU ONS VAS AAN DIE DROOM DEUR ONS GEBEDE.

MAAR HET U DIE WOORDE VAN OPENB 21:6 GEHOOR?  DIT HET KLAAR GEBEUR SE HY WAT DIE ALFA EN DIE OMEGA IS. WIE IN CHRISTUS GLO HET REEDS DIE EWIGE LEWE.  (1 JOH 5:13)  HET REEDS VAN DIE DOOD NA DIE LEWE TOE OORGEGAAN.  

IN MARGATE, PRETORIA, POFADDER EN PERTH KAN GOD SE KINDERS  DAAROM SING: "GOD  SAL BY ONS BLY; ONS SAL SY VOLKE WEES, EN GOD SELF SAL BY ONS WEES AS ONS GOD. HY SAL AL DIE TRANE VAN ONS OË AFDROOG. DIE DOOD SAL DAAR NIE MEER WEES NIE. OOK LEED, SMART EN PYN SAL DAAR NIE MEER WEES NIE" (OPENB 21:3-4).

EN INTUSSEN? AS DIE LEED, ONREG EN PYN VAN HIERDIE BEDELING VOEL OM ONS TE OORWELDIG.... AS ONS NIE SO LEKKER SING...EK SIEN ’N NUWE HEMEL KOM NIE, MAAR EERDER: BLY BY MY HEER TERWYL DIE SKEMER DAAL? WAT DAN? AS DIE DROME WAT ONS DROOM DEUR DIE NAGMERRIE VAN DRAKE EN VALS PROFETE EN DUIWELS SKYNBAAR GEBOLKKEER WORD?

HELP MEKAAR EN DIE WERELD DAN OM HIERDIE DROOM VAN ’N NUWE HEMEL EN AARDE TE BLY GLO... LAAT ONS MEKAAR SE HANDE VAT DEUR NA MEKAAR TE LUISTER, VIR MEKAAR TE BID. MEKAAR SE LASTE TE DRA. MEKAAR TE BEMOEDIG. MEKAAR TE HERINNER AAN DIE NUWE HEMEL EN AARDE. OM NIE MOED OP TE GEE NIE. LAAT DIE WERELD SIEN HOE ONS ONS DROOM UITLEEF.  LAAT ONS PRAAT OOR DIE HOOP WAT IN ONS LEEF. STAAN MEKAAR BY AS MEDEGELOWIGES DEUR VIR MEKAAR ’N OOR EN OOP HUIS TE GEE.  HOU DIE OOG OP JESUS. HY WAT DEUR SY LYDING EN OORWINNING HEEN ONS LYDING OP HOM GENEEM HET EN ONS SONDE IN SY LIGGAAM GEDRA HET EN VIR ONS DIE INGANG, DIE POORT NA DIE NUWE JERUSALEM GEWORD HET.

WANT AL IS ONS OP DIE GROND NEEGEGOOI, ONS IS NIE VERNIETIG NIE. AL SKREEU ONS HARTE OM TROOS, ONS IS NIE TROOSTELOOS NIE. AL STERF ONS SOOS STEFANUS, DIE EERSTE MARTELAAR VIR ONS GELOOF, KAN ONS OOK SOOS  HANDELINGE 7: 56 SE: HERE JESUS, ONTVANG MY GEES. WANT NIKS KAN ONS VAN DIE LIEFDE VAN GOD SKEI WAT DAAR IN CHRISTUS JESUS ONS HERE IS NIE.

ONS LEWE NOU NOG TUSSEN DIE AARDSE JERUSALEM EN DIE NUWE JERUSALEM. MAAR DAAR KOM ’N NUWE HEMEL EN AARDE. MAG JY TUSSEN JOU TRANE DEUR, IN JOU NOOD EN TERWYL JY WORSTEL MET DIE PROBLEME WAT DREIG OM JOU TE OORWELDIG, DIE KOEL WATER VAN DIE LEWE PROE. HY WAT OP DIE TROON SIT, DIE ALFA EN DIE OMEGA, MAAK ALLES NUUT: OOK VIR JOU. HÝ WAARBORG JOU TUISKOMS. HY BEGELEI JOU OP JOU REIS. NOU EN ALTYD.   

Related Media
Related Sermons