Faithlife Sermons

Christlikeness

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views

The process by which believers are conformed to the likeness of Jesus Christ, especially in relation to obedience to and trust in God. Through the Holy Spirit, God refashions believers in the image of his Son, who is set before them as a model of the form of the redeemed life.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Believers are to become Christlike

1 Co 11:1; Php 2:5 Paul is arguing that believers must allow God to make them Christlike, which is the natural goal of their process of growing in faith. Christlikeness is not achieved by people merely trying to imitate Jesus Christ, but by God making believers more like his Son in sanctification, through the Spirit.
See also Jn 13:15; Ro 8:29; Eph 4:11–13; Php 3:8–11; Php 3:20–21; 1 Jn 2:6

The Holy Spirit makes believers Christlike

2 Corinthians 3:18 DIEBYBEL:A19331953
18 En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.
See also Ro 8:5–9; Ga 5:22–23; 1 Th 1:6

Christlikeness is the aim of discipleship

Matthew 10:25 DIEBYBEL:A19331953
25 Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!
See also Lk 6:40; 1 Jn 2:6

Christlikeness is based on total commitment to Jesus Christ

Luke 9:57–62 DIEBYBEL:A19331953
57 EN terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir Hom: Here, ek sal U volg, waar U ook mag gaan! 58 Toe sê Jesus vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie. 59 En Hy sê aan ’n ander een: Volg My. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. 60 En Jesus sê vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. 61 En ’n ander een het ook gesê: Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. 62 En Jesus antwoord hom: Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.
See also Mt 9:9; Mt 19:21; Jn 1:43; Jn 10:27; Jn 12:26; Jn 15:10; 2 Jn 9

The demonstration of Christlikeness

In costly sacrifice

Mk 8:34–35; 1 Pe 2:21–23
See also Mt 10:38; Lk 14:26–27; Jn 12:26; Jn 21:19; Php 3:10; 1 Pe 4:1

In humility and service

Matthew 20:26–28 DIEBYBEL:A19331953
26 maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. 27 En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; 28 net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys vir baie.
See also Mt 11:29; Mk 9:35; Lk 22:24–26; Jn 13:14–15; Php 2:4–5

In love for other believers

Jn 15:12; 1 Jn 3:16
See also Jn 13:34; Jn 15:17; Eph 5:2; Eph 5:25

In a readiness to forgive others

Colossians 3:13 DIEBYBEL:A19331953
13 Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ’n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.
See also Mt 6:12

In sharing Jesus Christ’s mission to the world

Matthew 4:19 DIEBYBEL:A19331953
19 En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.
See also Jn 20:21

By following godly examples that imitate Jesus Christ

1 Corinthians 11:1 DIEBYBEL:A19331953
1 WEES my navolgers, soos ek dit ook van Christus is.
See also Eph 5:1; 1 Th 1:5–6; 1 Th 2:14; Heb 6:12; Heb 13:7–8; 3 Jn 11

Christlikeness is part of God’s re-creation

Ge 1:26–27; 2 Co 4:4; Eph 4:24; Col 3:10

The process of becoming Christlike

It is the purpose for which believers are saved

Romans 8:28–29 DIEBYBEL:A19331953
28 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. 29 Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;
See also Eph 2:10; 2 Pe 1:4

It continues in the experience of believers

2 Corinthians 3:18 DIEBYBEL:A19331953
18 En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ’n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

It will be complete when believers finally share Jesus Christ’s glory

1 John 3:2–3 DIEBYBEL:A19331953
2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. 3 En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.
See also Ps 17:15; Jn 17:24; 1 Co 15:49–53; Ga 4:19; Php 3:20–21; Col 3:4; 1 Jn 4:17
Related Media
Related Sermons