Faithlife Sermons

Calling of disciples

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views

The term is applied to Christians in general, not to the Twelve only. It emphasises the importance of Jesus Christ’s followers learning from Christ as their teacher.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Disciples learning from their master

Is 8:16; Am 7:14
See also 1 Ki 20:35; Ne 3:8; Is 19:11; Mt 10:24; Mk 2:18; Lk 6:40; Jn 1:35; Jn 9:28

Those referred to as disciples in the NT

The disciples as the apostles

Mt 10:1–2 The apostles were uniquely appointed as founding pillars of the church, but in some respects they were also representative disciples.

The disciples as believers in general

Mt 28:19; Ac 19:1–2 Christian believers, not fully mature.
See also Lk 6:13; Lk 6:17; Ac 6:2; Ac 11:26

The disciples as an intimate circle of believers

Mt 18:1; Mk 4:10

How disciples are called

It sometimes implies physically following Jesus Christ and leaving everything

Mt 4:19; Mt 8:18–22; Mt 9:9

Calling in a more general spiritual sense

John 21:19 DIEBYBEL:A19331953
19 En dit het Hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, sê Hy vir hom: Volg My.
See also Lk 9:23; Lk 14:25–27; Jn 8:12; Jn 12:26; Jn 21:22

How disciples learn from Jesus Christ the teacher

By repeating the words of Jesus Christ

Lk 11:1–4 The rhythmical form of much of Jesus Christ’s teaching suggests he intended his words to be remembered verbatim.
See also Mt 5:3–10

By signs

John 2:11 DIEBYBEL:A19331953
11 Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galiléa gedoen; en Hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy dissipels het in Hom geglo.
See also Mk 5:37; Mk 5:40

By understanding the OT Scriptures

John 1:45 DIEBYBEL:A19331953
46 Filippus het Natánael gekry en vir hom gesê: Ons het Hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het: Jesus, die seun van Josef van Násaret.
See also Lk 18:31–33; Lk 24:27; Lk 24:32; Lk 24:44–45

By understanding the parables

Mark 4:11–12 DIEBYBEL:A19331953
11 En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, 12 sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie.
See also Mk 4:34

By practical experience of mission

Lk 10:23–24 These words follow the sending out of the seventy-two.
See also Mk 6:6–11; Lk 9:1–2

In periods of being alone with Jesus Christ

Mark 6:31 DIEBYBEL:A19331953
31 En Hy sê vir hulle: Kom julle self in die eensaamheid na ’n verlate plek en rus ’n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie.
See also Mt 16:21

In spite of their faulty understanding

Luke 24:25 DIEBYBEL:A19331953
25 En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!
See also Mk 9:32; Lk 18:34
Related Media
Related Sermons