Faithlife Sermons

Desire

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views

A sense of longing for or wanting something. It may be a positive or negative force in the human character, but sinful desire is characteristic of human nature and must be overcome by the believer. God also expresses desires in Scripture.

Notes
Transcript

Righteous desire

Desire for God

Psalm 73:25 DIEBYBEL:A19331953
25 Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie.
See also Ps 42:1–2; Ps 63:1–8; Ps 143:6; Is 26:8–9

Desire for right living

Psalm 40:8 DIEBYBEL:A19331953
9 Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my ingewande.
See also Ps 119:174; Pr 22:1; Heb 13:18

Desire for wisdom

2 Chronicles 1:7–12 DIEBYBEL:A19331953
7 In dieselfde nag het God aan Salomo verskyn en aan hom gesê: Begeer wat Ek jou moet gee. 8 En Salomo het tot God gespreek: Ú het aan my vader Dawid ’n groot guns bewys en my in sy plek koning gemaak. 9 Here God, laat u woord aan my vader Dawid nou bewaarheid word; want Ú het my koning gemaak oor ’n volk talryk soos die stof van die aarde. 10 Gee my nou wysheid en kennis, dat ek voor hierdie volk kan uit- en ingaan, want wie kan hierdie groot volk van U regeer? 11 Toe sê God aan Salomo: Omdat dít in jou hart gewees het, en jy nie rykdom, skatte en eer en die lewe van jou haters of selfs ’n lang lewe begeer het nie, maar wysheid en kennis vir jou begeer het om my volk waaroor Ek jou koning gemaak het, te kan regeer — 12 daarom word dié wysheid en dié kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee soos die konings wat voor jou gewees het, nie gehad het nie, en soos ná jou nie sal wees nie.
See also Jas 1:5

Desire for spiritual gifts

1 Corinthians 14:1–5 DIEBYBEL:A19331953
1 JAAG die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. 2 Want hy wat in ’n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God; want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. 3 Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. 4 Hy wat in ’n taal spreek, stig homself; maar hy wat profeteer, stig die gemeente. 5 Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer, is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang.
See also 1 Co 12:27–31

Desire for church office

1 Timothy 3:1 DIEBYBEL:A19331953
1 DIT is ’n betroubare woord: as iemand na ’n opsienersamp verlang, begeer hy ’n voortreflike werk.

Sinful desire

Deuteronomy 5:21 DIEBYBEL:A19331953
21 En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie; en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie—na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
See also Pr 11:6; Ro 1:24; Ro 7:8; 1 Ti 6:9–10; Jas 1:13–15; 2 Pe 3:3; Jud 16–18

Sinful desire is inherent in human nature

Ephesians 2:3 DIEBYBEL:A19331953
3 onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.
See also 2 Pe 2:10; 2 Pe 2:18

Following Jesus Christ means putting to death sinful desires

Galatians 5:24 DIEBYBEL:A19331953
24 Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig.
See also Ro 8:5–14; Ro 13:11–14; Eph 4:22–24; Col 3:5; 2 Ti 2:22; 1 Pe 1:14–15; 1 Pe 2:11; 1 Pe 4:1–5

The tension in believers between the desires of the old and new natures

Galatians 5:16–17 DIEBYBEL:A19331953
16 MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; 17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.
See also Ro 7:18; Jas 4:1

Sexual desire

Genesis 3:16 DIEBYBEL:A19331953
16 Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hý sal oor jou heers.
See also So 7:10; 1 Ti 5:11

Sinful lust condemned

Matthew 5:28 DIEBYBEL:A19331953
28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.
See also Ro 1:26; 1 Th 4:3–4; 1 Pe 4:3; 2 Pe 2:18

God’s desires

God desires true worship

Matthew 12:7 DIEBYBEL:A19331953
7 Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie;
See also Ho 6:6; Mt 9:13; Am 5:21–24; Jn 4:21–24; Heb 10:5–14; Ps 40:6–8

God desires right living

Psalm 51:6 DIEBYBEL:A19331953
8 Kyk, U het ’n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.
See also Jas 1:19–20

God’s desires for his people

2 Chronicles 9:8 DIEBYBEL:A19331953
8 Geloofd sy die Here u God wat behae in u gehad het om u op sy troon as koning vir die Here u God te laat sit! Omdat u God Israel liefhet om dit vir ewig in stand te hou, het Hy u as koning oor hulle aangestel om reg en geregtigheid te doen.
See also Ps 132:13
Related Media
Related Sermons