Faithlife Sermons

Kinds of signs

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 6 views

Signs are miraculous events, supernatural phenomena or everyday things that are given a special significance. The term is used in John’s Gospel to describe the miracles of Jesus Christ.

Notes
Transcript

Miraculous signs

2 Corinthians 12:12 DIEBYBEL:A19331953
12 Die kentekens tog van ’n apostel is onder julle verwerklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade.
See also Ex 10:1; Ps 78:43; Ps 105:27; Mt 24:24; Mk 16:17; Ac 2:43; Ro 15:19

The signs of Jesus Christ in John’s Gospel

Jn 2:11 John refers to the miracles of Jesus Christ as “signs” in order to bring out the significance of these deeds.
See also Jn 6:26 Jesus Christ, the bread of life; Jn 9:16 Jesus Christ, the light of the world; Jn 11:47 Jesus Christ, the resurrection and the life

Signs associated with the second coming of Jesus Christ

General signs

Matthew 24:3–8 DIEBYBEL:A19331953
3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? 4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. 6 En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. 7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. 8 Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte.

Signs preceding the second coming

See also Mt 24:9–24

Signs simultaneous with the second coming

Mt 24:27–31; Lk 17:24; Ac 2:19–20; Joe 2:30–31; 2 Pe 3:12–13

False signs

Deuteronomy 13:1–3 DIEBYBEL:A19331953
1 AS ’n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou ’n teken of wonder aankondig, 2 en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aan loop—wat jy nie geken het nie—en hulle dien, 3 dan moet jy nie luister na die woorde van dié profeet of na dié man wat as dromer optree nie; want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel.
See also Is 44:25; Mt 24:24; 2 Th 2:9; Re 13:11–14; Re 16:14; Re 19:20

Jesus Christ refers to Jonah as a sign

Matthew 12:39–41 DIEBYBEL:A19331953
39 Maar Hy antwoord en sê vir hulle: ’n Slegte en owerspelige geslag soek na ’n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. 40 Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. 41 Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en—meer as Jona is hier!

Prophetic signs

Exodus 3:12 DIEBYBEL:A19331953
12 En Hy antwoord: Ek sal met jou wees, en dit sal vir jou ’n teken wees dat Ek jou gestuur het: As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien.
See also 1 Sa 10:7–9; 1 Ki 13:1–5; 2 Ki 19:29; Is 7:14–17; Is 8:18; Is 19:19–20; Lk 2:12

Signs of protection

Ex 12:13; Ex 12:23; Jos 2:12–13; Jos 2:17–21

Signs given to guarantee promises

The rainbow

Genesis 9:12 DIEBYBEL:A19331953
12 En God het gesê: Dit is die teken van die verbond wat Ek sluit tussen My en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte:
See also Ge 9:13–17

Circumcision

Genesis 17:10–11 DIEBYBEL:A19331953
10 Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag ná jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word— 11 julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ’n teken wees van die verbond tussen My en julle.
See also Ge 17:12–14; Ro 4:11

Signs serve as reminders of past blessings

Monuments

Joshua 4:4–7 DIEBYBEL:A19331953
4 Toe het Josua die twaalf man geroep wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam een man, aangestel het, 5 en Josua het vir hulle gesê: Trek uit voor die ark van die Here julle God tot binne-in die Jordaan, en tel vir julle ’n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, 6 sodat dit ’n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê: Wat beteken hierdie klippe vir julle? 7 moet julle vir hulle sê: Omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan—die water van die Jordaan is afgekeer; daarom is hierdie klippe as ’n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd.

Religious observances

Passover:

Ex 13:9; Ex 13:16

Sabbath:

Ex 31:12–17; Eze 20:12; Eze 20:20

Signs associated with the birth of Jesus Christ

The virgin birth

Isaiah 7:14 DIEBYBEL:A19331953
14 Daarom sal die Here self aan julle ’n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar en hom Immánuel noem.
See also Mt 1:22–23; Lk 1:34–36

The birthplace

Luke 2:12 DIEBYBEL:A19331953
12 En dit is vir julle die teken: julle sal ’n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê.
See also Lk 2:7; Lk 2:16

The star

Matthew 2:1–2 DIEBYBEL:A19331953
1 EN toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom 2 en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys.
See also Mt 2:9–10

Signs associated with the death of Jesus Christ

Darkness at midday

Matthew 27:45 DIEBYBEL:A19331953
45 En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur toe;
See also Am 8:9

The curtain of the temple torn in two

Matthew 27:51 DIEBYBEL:A19331953
51 En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;

The dead came back to life

Matthew 27:51–53 DIEBYBEL:A19331953
51 En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; 52 en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. 53 En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.

Signs associated with the coming of the Holy Spirit

The sound like a violent wind

Acts 2:2 DIEBYBEL:A19331953
2 En daar kom skielik uit die hemel ’n geluid soos van ’n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.

Tongues of fire

Acts 2:3 DIEBYBEL:A19331953
3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.

Speaking in other languages

Acts 2:4 DIEBYBEL:A19331953
4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
See also Ac 2:5–11
Related Media
Related Sermons