Faithlife Sermons

Lack of trust - Kulang sa tiwala

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 534 views

Forsaking God and relying on other objects of dependence. This is futile and it provokes God’s anger. Failure to trust others may be the result of a betrayal of trust in the past....Tumatalikod sa Diyos at umaasa sa iba pang mga bagay na umaasa. Ito ay walang kabuluhan at pinasisigla nito ang galit ng Diyos. Ang pagkabigong magtiwala sa iba ay maaaring bunga ng pagtataksil ng tiwala sa nakaraan.

Notes
Transcript

Failure to trust God - Ang pagkabigong magtiwala sa Diyos

The nature of failure to trust God - Ang katangian ng pagkabigo na magtiwala sa Diyos

Jeremiah 2:13 ESV
13 for my people have committed two evils: they have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water.
nakagawa ng dalawang kasamaan:
Tinalikdan nila ako,
Ang bukal ng buhay na tubig,
Upang mangilin para sa kanilang sarili ng mga bubon,
Sirang mga bubon,
Iyon ay hindi ganap na magkaroon ng tubig.
(2 Evils : idolatry and renounce the one true God)
Jeremiah served as a prophet to Judah from 627 BC until the Exile in 586 BC.
Climate of the Times
Society was deteriorating economically, politically, and spiritually. Wars and captivity dominated the world scene. God’s word was deemed offensive.
Jeremiah’s Main Message
Repentance from sin would postpone Judah’s coming judgment at the hands of Babylon.
Application of This Message Today
Repentance is one of the greatest needs in our immoral world. God’s promises to the faithful shine brightly by bringing hope for tomorrow and strength for today.
1:1-2 After King Solomon’s death, the united kingdom of Israel had split into rival northern and southern kingdoms. The northern kingdom was called Israel; the southern, Judah. Jeremiah was from Anathoth, four miles north of Jerusalem in the southern kingdom. He lived and prophesied during the reigns of the last five kings of Judah. This was a chaotic time politically, morally, and spiritually. As Babylonia, Egypt, and Assyria battled for world supremacy, Judah found itself caught in the middle of the triangle. Although Jeremiah prophesied for 40 years, he never saw his people heed his words and turn from their sins. He did, however, see them taken into Babylonian captivity as he had prophesied.
2:1–3:5 In this section, the marriage analogy sharply contrasts God’s love for his people with their love for other gods and reveals Judah’s faithlessness. Jeremiah condemned Judah (he sometimes referred to Judah as Jerusalem, the name of its capital city) for seeking security in worthless, changeable things rather than the unchangeable God. We may be tempted to seek security from possessions, people, or our own abilities, but over time these will fail us. No lasting security can be found apart from the eternal God.
2:13 Who would trade a bubbling fountain or spring of fresh water for a cracked, broken cistern—a pit for collecting rainwater—that couldn’t even hold water? God told the Israelites they were doing that very thing when they turned from him, the “fountain of living water,” to the worship of idols. The people had built their own belief system to store what they thought was better, but it turned out to be leaky and worthless. Why should we cling to the promises of broken “cisterns,” such as money, power, self-made beliefs, or whatever we are choosing in place of God, when God promises to constantly refresh us with himself, the living water (John 4:10)? Only he can truly satisfy.(SAMARITAN WOMAN)
John 4:10 NASB95
Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God, and who it is who says to you, ‘Give Me a drink,’ you would have asked Him, and He would have given you living water.”
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Kung alam mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang nagsasabi sa iyo, 'bigyan mo ako,' tatanungin mo Siya, at bibigyan ka niya ng tubig na buhay."
See also Dt 31:16; Is 8:6; Is 65:11

A. Examples of failure to trust God - Mga halimbawa ng pagkabigo na magtiwala sa Diyos

Deuteronomy 1:32–33 NASB95
“But for all this, you did not trust the Lord your God, who goes before you on your way, to seek out a place for you to encamp, in fire by night and cloud by day, to show you the way in which you should go.
Deuteronomio 1: 31-33 NLT
“Ngunit sa lahat ng ito, hindi ka nagtiwala sa Panginoong Diyos mo,
na nangunguna sa iyo sa iyong paglalakad, upang maghanap ng isang lugar para sa iyo upang magkubkob, sa apoy sa gabi at ulap sa araw, upang ipakita sa iyo ang landas na dapat mong lakaran.
1:28 Canaan was a land with giants and imposing fortresses. The descendants of Anak may have been seven to nine feet tall. Many of the land’s fortified cities had walls as high as 30 feet. The Israelites’ fear was understandable but not justified, for the all-powerful God had already promised them victory.
1:45-46 The Israelites stayed at Kadesh for a long time. They had been disobedient but now were willing to wait on the Lord for direction. At times, we may find ourselves in a “Kadesh moment,” simply sitting and waiting to find out what the Lord would have us do next. We may feel as though God refuses to listen to us. We need to encourage each other to remain faithful during these times of waiting.
See also Dt 9:23; Ps 78:21–22; Nu 20:12 Moses and Aaron; 1 Ki 11:4 Solomon; 2 Ch 16:7 Asa; Re 3:17 the church at Laodicea
Revelation 3:17 NASB95
‘Because you say, “I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing,” and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked,
'Sapagkat sinabi mo, "Ako ay maykaya, at naging lalong yumaman, at wala akong kailangan," at hindi mo alam na ikaw ay malungkot at mahirap at bulag at walang balot,
3:15 Laodicea was the wealthiest of the seven cities, known for its banking industry, its manufacture of wool, and a medical school that produced eye ointment. But the city had always had a problem with its water supply. At one time an aqueduct was built to bring water to the city from hot springs. But by the time the water reached the city, it was neither hot nor refreshingly cool—only lukewarm. Lukewarm water makes a disgusting drink.
The church in Laodicea had become lukewarm in faith and thus distasteful and repugnant. The believers didn’t take a stand for anything; apathy and indifference had led to idleness. By neglecting to do anything for Christ, the church had become hard-hearted and self-satisfied. It was destroying itself. God won’t use an apathetic, self-sufficient, nominal Christian. Don’t settle for following God halfway. Let Christ fire up your faith and get you into the action.
3:17 Some believers falsely assume that having lots of money and possessions is a sign of God’s spiritual blessing. Laodicea was a wealthy city, and the church was also wealthy. But what the Laodiceans could see and buy had become more valuable to them than what is unseen and eternal. Wealth, luxury, and ease can make people feel confident, satisfied, and complacent. But no matter how much you possess or how much money you make, you have nothing if you don’t have a vital relationship with Christ. How does your current level of wealth affect your spiritual desire?

The consequences of failure to trust God - Ang mga kahihinatnan ng pagkabigo na magtiwala sa Diyos

Hebrews 10:38–39 NASB95
But My righteous one shall live by faith; And if he shrinks back, My soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul.
Ngunit ang Aking matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya; At kung siya ay tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi nasiyahan sa kanya.
Ngunit hindi tayo sa mga umaatras sa pagkawasak, ngunit sa mga may pananalig sa pagpapanatili ng kaluluwa.
See also Hab 2:4; Le 26:14–20; Je 13:24–25; Je 46:25; Ho 10:13–14

B. Objects of misplaced trust - Mga bagay ng maling pagkakatiwalaan

Mga bagay ng maling pagkakatiwalaan-Trust in false gods - Tiwala sa mga maling diyos

Psalm 40:4 NASB95
How blessed is the man who has made the Lord his trust, And has not turned to the proud, nor to those who lapse into falsehood.
Tunay na mapalad ang tao na pinagkatiwalaan nya ang Panginoon, at hindi lumingon sa mga mapagmataas, o sa mga taong nagsisinungaling sa kabulaanan.
See also Dt 31:20; Ps 4:2; Is 42:17; Is 47:9–10

Mga bagay ng maling pagkakatiwalaan- Trust in alliances, real or metaphorical - Tiwala sa mga alyansa, totoong o talinghaga

Isaiah 31:1 NASB95
Woe to those who go down to Egypt for help And rely on horses, And trust in chariots because they are many And in horsemen because they are very strong, But they do not look to the Holy One of Israel, nor seek the Lord!
Kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Egipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga karwahe, at sa matatapang nilang mangangabayo, sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh, ang Banal na Diyos ng Israel.
See also Is 28:15; Is 30:1–2; Je 2:18

Mga bagay ng maling pagkakatiwalaan - Trust in human strength and resources - Tiwala sa lakas at yaman ng tao

Jeremiah 17:5 NASB95
Thus says the Lord, “Cursed is the man who trusts in mankind And makes flesh his strength, And whose heart turns away from the Lord.
Sinasabi ni Yahweh, “Susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin, at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay.
See also Ps 44:6–7; Ps 146:3; Pr 3:5; Pr 28:26; Is 2:22; Is 22:8–11; Is 30:15–16; Eze 16:15

Mga bagay ng maling pagkakatiwalaan - Trust in the outward form of religion - Tiwala sa panlabas na anyo ng relihiyon

Micah 6:6–8 NASB95
With what shall I come to the Lord And bow myself before the God on high? Shall I come to Him with burnt offerings, With yearling calves? Does the Lord take delight in thousands of rams, In ten thousand rivers of oil? Shall I present my firstborn for my rebellious acts, The fruit of my body for the sin of my soul? He has told you, O man, what is good; And what does the Lord require of you But to do justice, to love kindness, And to walk humbly with your God?
Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan?
Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan?
Itinuro na niya sa iyo, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh: Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.
See also Je 7:14 trust in the temple;
13 At ngayon, ginawa rin ninyo ang mga kasalanang iyon. Paulit-ulit ko kayong pinaalalahanan, ngunit ayaw ninyong makinig. Hindi ninyo pinansin ang aking panawagan.
14 Kaya naman, ang ginawa ko sa Shilo ay gagawin ko rin sa Templong ito na labis ninyong pinagtiwalaan. Wawasakin ko ang lugar na ito na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, gaya ng ginawa ko sa Shilo.
15 Palalayasin ko kayo sa harap ko, tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid, sa angkan ni Efraim.”
Je 28:15 trust in false prophecy;
(15 At sinabi pa ni Propeta Jeremias, “Hananias, hindi ka sinugo ni Yahweh, at pinapaniwala mo ang mga taong ito sa isang kasinungalingan.)
Jn 8:33 trust in descent from Abraham;
33 Sumagot sila, “Kami ay mula sa lahi ni Abraham, at kailanma'y hindi kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?”
34 Sumagot si Jesus, “Pakatandaan ninyo: ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. 35 Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. 36 Kung ang Anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya.
Ro 2:17 trust in possession of the law - Kautusan ng mga Judio
17 Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Judio at nananalig sa Kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. 18 Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay, sapagkat ito ang natutunan mo sa Kautusan.19 Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, 20 tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata, dahil natuklasan mo sa Kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. 21 Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? 22 Sinasabi mong huwag mangangalunya, bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga diyus-diyosan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? 23 Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng Kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa Kautusan!24 Ayon nga sa nasusulat, “Ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga Hentil dahil sa inyo.”

Mga bagay ng maling pagkakatiwalaan - Trust in one’s own righteousness - Magtiwala sa sariling katuwiran

Romans 3:19–20 NASB95
Now we know that whatever the Law says, it speaks to those who are under the Law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God; because by the works of the Law no flesh will be justified in His sight; for through the Law comes the knowledge of sin.
19 Alam natin na anumang sinasabi ng Kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman, at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos.
20 Walangtaong mapapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, sapagkat ang ginagawa ng Kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala.
See also Eze 33:13; Lk 18:9

Mga bagay ng maling pagkakatiwalaan - Trust in wealth - Magtiwala sa yaman

1 Timothy 6:17 NASB95
Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy.
17 Ang mayayaman sa materyal na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan.
See also Job 31:24–25; Ps 49:5–6; Ps 52:7; Ps 62:10; Pr 11:28; Je 48:7; Je 49:4; Lk 12:18–20

The futility of misplaced trust - Ang kawalang kabuluhan ng maling pag-asa

Job 15:31 NASB95
“Let him not trust in emptiness, deceiving himself; For emptiness will be his reward.
Ang sagot ni Elifaz
Dahil nagtiwala siya sa kahangalan, kahangalan din ang kanyang kabayaran.
See also Job 8:13–15

Ang kawalang kabuluhan ng maling pag-asa - Futility of trust in false gods - Pagkawalang-halaga ng tiwala sa mga maling diyos

Deuteronomy 32:37–38 NASB95
37 “And He will say, ‘Where are their gods, The rock in which they sought refuge? 38 ‘Who ate the fat of their sacrifices, And drank the wine of their drink offering? Let them rise up and help you, Let them be your hiding place!
37 Pagkatapos itatanong ng Diyos sa kanyang bayan, ‘Nasaan ngayon ang inyong mga diyos, tanggulang inyong pinagkatiwalaan?
38 Sinong umubos sa taba ng inyong handog, at sino ang uminom ng alak ninyong kaloob? Bakit hindi ninyo sila tawagin at tulong ay hingin? Hindi ba nila kayo kayang sagipin?
; 1 Ki 18:26–29; Ps 115:5–8; Is 37:19; Hab 2:18

Ang kawalang kabuluhan ng maling pag-asa - Futility of trust in human resources - Pagkawalang-halaga ng tiwala sa mga mapagkukunan ng tao

Is 64:6 human righteousness; Mt 6:19–20 wealth and possessions; Col 2:8 human philosophy; Jas 4:13–14 human planning
Colossians 2:8 NASB95
8 See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ.
Isaiah 64:6 NASB95
6 For all of us have become like one who is unclean, And all our righteous deeds are like a filthy garment; And all of us wither like a leaf, And our iniquities, like the wind, take us away.
Matthew 6:19–20 NASB95
19 “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. 20 “But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal;
James 4:13–14 NASB95
13 Come now, you who say, “Today or tomorrow we will go to such and such a city, and spend a year there and engage in business and make a profit.” 14 Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away.

Ang kawalang kabuluhan ng maling pag-asa - Futility of trust in others - Pagkawalang-halaga ng tiwala sa iba

Pr 25:19; Is 31:3
Proverbs 25:19 NASB95
19 Like a bad tooth and an unsteady foot Is confidence in a faithless man in time of trouble.

C. Failure to trust others - Ang pagkabigong magtiwala sa iba

Jdg 11:20; King of amorites
Judges 11:20 NASB95
20 ‘But Sihon did not trust Israel to pass through his territory; so Sihon gathered all his people and camped in Jahaz and fought with Israel.
See also Nu 21:23; Je 9:4; Mic 7:5–6; Mt 10:36; Mk 13:12; Ac 15:37–38; 2 Ti 4:14–15
Acts 15:37–38 NASB95
37 Barnabas wanted to take John, called Mark, along with them also. 38 But Paul kept insisting that they should not take him along who had deserted them in Pamphylia and had not gone with them to the work.
2 Timothy 4:14–15 NASB95
14 Alexander the coppersmith did me much harm; the Lord will repay him according to his deeds. 15 Be on guard against him yourself, for he vigorously opposed our teaching.
NEXT TOPIC ( DESTRUCTION and IMPORTANCE OF TRUST )
DESTRUCTION - The demolition or eradication of buildings, peoples or individuals. Since God is the Creator and sustainer of all things, wanton ruin is contrary to his will as his original purposes cannot be fulfilled. God will bring about the final destruction of all that is evil in the last judgment.
and IMPORTANCE OF TRUST - Scripture emphasises the importance of putting one’s trust in God. This trust, which is nurtured by an understanding of God’s revealed truth, finds expression in a life lived according to his purpose. There are examples in Scripture of proper trust being placed in other people.
Related Media
Related Sermons