Faithlife Sermons

Greek key

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

 

Greek key Α a father – B b boy – Γ g go – Δ d dog – E e met – Z z dzus – H h obêy – Θ q thing – I i intrigue – K k kite – Λ l law – M m mom – N n new – Ξ x axe – O o on – Π p pea – P r rrrob – Σ s / v sky – T t todd – Y u lute – Φ f phone – X c loch – Ψ y lips – Ω w tône - ai aisle - au sauerkraut - ei eight - eu feud - oi oil - ou soup - ui suite gg young -   j silent -   J “h,” sound

Greek key Α a father – B b boy – Γ g go – Δ d dog – E e met – Z z dzus – H h obêy – Θ q thing – I i intrigue – K k kite – Λ l law – M m mom – N n new – Ξ x axe – O o on – Π p pea – P r rrrob – Σ s / v sky – T t todd – Y u lute – Φ f phone – X c loch – Ψ y lips – Ω w tône - ai aisle - au sauerkraut - ei eight - eu feud - oi oil - ou soup - ui suite gg young -   j silent -   J “h,” sound

Greek key Α a father – B b boy – Γ g go – Δ d dog – E e met – Z z dzus – H h obêy – Θ q thing – I i intrigue – K k kite – Λ l law – M m mom – N n new – Ξ x axe – O o on – Π p pea – P r rrrob – Σ s / v sky – T t todd – Y u lute – Φ f phone – X c loch – Ψ y lips – Ω w tône - ai aisle - au sauerkraut - ei eight - eu feud - oi oil - ou soup - ui suite gg young -   j silent -   J “h,” sound

 

Greek key Α a father – B b boy – Γ g go – Δ d dog – E e met – Z z dzus – H h obêy – Θ q thing – I i intrigue – K k kite – Λ l law – M m mom – N n new – Ξ x axe – O o on – Π p pea – P r rrrob – Σ s / v sky – T t todd – Y u lute – Φ f phone – X c loch – Ψ y lips – Ω w tône - ai aisle - au sauerkraut - ei eight - eu feud - oi oil - ou soup - ui suite gg young -   j silent -   J “h,” sound

Related Media
Related Sermons