Faithlife Sermons

Romeinen 3

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

Wijsheid, ontzag en geloof

Gemeente van Christus. Drie Bijbelgedeelten, die op sommige punten een tegenstelling lijken te verkondigen. De ene tekst spreekt over het naleven van de wet, het andere gedeelte over het naleven van de wet die om geloof vraagt. Het gaat vanmorgen om ‘verlossing’ en ‘heiliging’.

In Psalm 111 wordt naar het verleden gekeken hoe God verloste en zijn verbond instelde. Dat oude verbond werd gedomineerd door de wet van Mozes. De wet was bedoeld als een onderwijzing om God te dienen. Het was dus een middel maar werd tot doel in zichzelf tot op de dag van vandaag. In de Bergrede die vooraf gaat aan het gedeelte over de wijze en de dwaze man stelt Jezus dat hij gekomen is om de wet te vervullen. Om aan te tonen hoe de wet van Mozes vervult kan worden scherpt hij deze aan met de invulling van echte gerechtigheid. De kern is dan ook het doen van de gerechtigheid om de wil van God te zoeken. Heel zijn onderwijzing mond uit in de parabel over wijsheid en dwaasheid. De wijsheid is het doen van de onderwijzing en het is dwaasheid om de woorden van Jezus niet te doen. Hij geeft als het ware een nieuwe leefregel. Een leefregel die in het geheel van de boodschap van het Evangelie gezien moet worden. De boodschap van het Koninkrijk van God dat komende is. In deze tijd van het komende Koninkrijk draait alles om de genade van God. Geen goedkope genade maar de genade de liefde van God die als kern heeft de verzoening en verlossing in Jezus Christus.

Het derde hoofdstuk van de brief aan de Romeinen eindigt in vs 31 met de woorden: stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen juist de wet.

Wat is de achtergrond van deze vraag? Paulus argumenteert dat God de mens verlost door genade alleen, door het geloof in Christus. We worden niet gered door onze werken, door onze verdiensten of door gehoorzaamheid aan de wet van God. Dan kunnen we er dus maar op los leven? Wanneer dat het enige is wat in de Bijbel staat dan zou dat misschien zo kunnen zijn. Maar de boodschap van de bijbel is meer.

Paulus stelt dat er meer is. Het geloof bevestigt juist de wet! Hoe bevestigt het geloof de wet dan?

Wij houden de wet niet door ons geloof in de zin van heiliging, maar juist door het geloof in de rechtvaardiging van wat de bijbel ‘zonde’ noemt. Paulus stelt dat God ons verlost en redt door ons ‘niet schuldig te verklaren op basis van Christus gehoorzaamheid’. Het gaat dus niet over onze onvolmaaktheid maar over het geloof in Christus lijden en sterven. Paulus spreekt dus over dit geloof dat ons rechtvaardigt.


Uit de Bergrede blijkt dat Gods wet zo volmaakt is dat wij mensen die wet niet kunnen houden. Dat betekent dat de mens, ook de godsdienstige mens, in Gods ogen nooit rechtvaardig kan zijn, dan tenzij hij gelooft in de verzoening in Christus. Paulus stelt dat God Jezus Christus heeft aangewezen als het middel tot verzoening, omdat Christus gehoorzaam was tot in de dood. God is zo verdraagzaam dat Hij de mens in Christus wil aanvaarden.

Het is dus wijsheid om te geloven in de rechtvaardiging door het geloof. De mens wordt dus vrij gesproken door te geloven in Christus. Betekent dat dan dat wat Christus in de Bergrede stelde achter ons ligt. Zelf vat Jezus de wet en daarmee ook de Bergrede samen in de samenvatting van de wet: 7 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’[1] Liefde is het kernwoord in de vervulling van Gods wet. De liefde is zelfs de vervulling van Gods wet. Misschien bent u wel van mening dat u vanuit het geloof gerechtvaardigd bent, maar bedenk dat het geloof zonder de werken dood is.

Dat brengt mij bij de praktijk van gemeente zijn. Straks gaan wij het Heilig Avondmaal vieren. Ik vraag u dan om elkaar de ‘vrede van Christus’ toe te wensen. Je wenst de ander de vrede van Christus toe niet vanuit vriendschap maar uit het besef dat je zelf van de genade van Christus afhankelijk bent. Dat is het gedeelte van het geloof dat Christus tot onze verlosser verklaart. Echter hoe zit het met dat element van het geloof dat vraagt dat wij Christus als onze MEESTER zien. Anders gezegd DOEN wij wat Christus in het Evangelie onderwijst. Het DOEN van het Evangelie vraagt om geloof in Hem die het Evangelie bracht. Daarnaast is het nodig dat we geleid worden door de Heilige GEEST.

De Heilige Geest is bereid om ons te onderwijzen in het DOEN van het Evangelie. Geloven in Christus vraagt om het DOEN van het Evangelie. Eén van de dingen waar ik nog wel eens tegen aanloop zijn de tegenstellingen onder gelovigen. Vaak gaat dat over zaken die in het verleden plaats vonden. Dat verleden neemt zo’n enorme plaats in het heden in, dat gelovige mensen de kern van het doen van het Evangelie verachten: heb uw naaste lief als uzelf. Er was eens een prediker in Zevenhuizen die zei: de oude koe is het gevaarlijkste dier dat er bestaat. Ik vraag u dringend om de oude koeien van Zevenhuizen naar het slachthuis te brengen en ze na de slacht af te voeren naar het destructiebedrijf.

Een ander aspect van het Evangelie is dat we de ander hoger achten dan onszelf. Veel gelovigen in Zevenhuizen vinden dat hun standpunten christelijker zijn dan die van anderen. Echter ze beseffen niet dat ze daarmee de wet van Christus, de wet van de liefde, met voeten treden.

Wie de woorden van Christus doet is een wijs en gelovig mens! Amen


----

[1]Mt 22:37-40

Related Media
Related Sermons