Faithlife Sermons

Matt 18_21

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

Gemeente van onze HEER: Jezus Christus. In deze dienst breken we het brood en delen samen de beker met wijn als tekenen van de vergeving van onze zonden. Bij de instelling van het Heilig Avondmaal zei de HEER toen Hij de beker nam: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Hoe zit dat met het vergeven van zonden?

Laten we het eenvoudig houden en bij de tekst beginnen.

Petrus vraagt aan de HEER: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’

Petrus vraagt niet: “wanneer ik tegen iemand zondig wat moet ik doen.” Petrus maakt een grote fout. Hij gaat er vanuit dat de ander zondigt. Hij ziet de splinter in het oog van de ander, maar de balk in zijn eigen oog ziet hij niet.

Wij maken denk ik in doorsnee allemaal deze fout. De meeste mensen denken dat de fout bij de ander ligt en vergeten hun eigen rol in het geheel. Dat gemeente is het grootste probleem van gemeente-zijn. Wij zullen bereid moeten zijn om eerst aan zelf onderzoek te doen.

Opvallend is dat de HEER Petrus niet rechtstreeks op zijn fout wijst maar indirect. Hij doet dat via de gelijkenis die volgt.

De slaaf die voor de heidense Koning moet verschijnen had 10.000 talenten schuld. Dat was omgerekend zo’n 225 miljoen euro. Het moet een corrupte hoge ambtenaar in het rijk van de koning zijn geweest. Een heidense koning omdat in het Jodendom de vrouw van een ander nooit verkocht mocht worden.

Ter vergelijking: volgens historische gegevens werd in 4 voor Christus in Israël, door Herodes totaal 600 talenten belastinggeld per jaar geïnd. Omgerekend ongeveer 27 miljoen euro.

Jezus, zet het dik aan om het contrast met de volgende situatie zeer duidelijk te maken.

Wanneer de Koning de hoge ambtenaar de schuld kwijt gescholden heeft, ontmoet hij buiten het paleis een medeslaaf. Deze slaaf is hem 100 denarie schuldig. Een denarie was ongeveer 20 eurocent. Die schuld bedroeg ongeveer 20 euro.

Wat was Jezus bedoeling? Hij wilde laten zien dat de schuld die een mens tegenover God heeft onbetaalbaar is. Tevens wilde hij laten zien dat Gods vergeving en barmhartigheid elke schuld te boven gaat. Welke schuld een medemens ook tegenover de ander heeft, die valt in het niet bij de schuld tegenover God.

De vraag van Petrus of 7 maal vergeven voldoende is wordt ingegeven door de stelling van de Rabbijnen dat 3 maal vergeven genoeg is. Petrus verdubbelt dit gegeven plus 1. Hij acht zichzelf daarmee ook stukken vromer dan de Rabbijnen en Farizeeën.

Jezus antwoordt dat hij 70 tot 7 maal moet vergeven. Daarmee wil Jezus niet zeggen dat Petrus 490 maal de ander moet vergeven, maar dat het om een oneindig aantal keren gaat. Het gedeelte sluit daarmee aan bij het Lied van Lamech:

Kaïn wordt zevenmaal gewroken,

Lamech zevenenzeventigmaal.’

Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor vandaag?

Het raakt aan de verhoudingen in de gemeente. Dat is ook de omgeving van de tekst omdat daarvoor sprake is van zonde in de gemeente. Hier gaat het over de directe relatie tot een ander gemeentelid. Een slechte relatie tussen twee gemeenteleden kan de opbouw van de gemeente verstoren. De zonde tegen ‘mij’ waarover Petrus spreekt heeft vele kanten: belediging, laster, leugens, benadeling enz.

De bereidheid ligt in de vraagstelling opgesloten. Ze zoekt echter de grens van de kwantiteit (d.w.z. het aantal keren) van de vergeving. Jezus speelt met getallen om ons te laten zien dat de grens niet bestaat, het aantal keren is eindeloos.

In het Lied van Lamech staat het imponeren, het macho gedrag van de machtige Lamech voorop. De verwijzing naar Kaïn laat zien dat broedermoord bestaat.

Al dat type gedrag wordt door Christus afgewezen. In andere evangeliegedeelten komt naar voren dat degene die een ander niet vergeeft ook geen vergeving van God zal ontvangen. Echte vergeving raakt twee kanten: de opbouw van de gemeente doordat onderlinge verhoudingen herstelt worden en de verhouding tot God, waardoor je relatie met God herstelt wordt.

Wanneer je een ander niet vergeeft staat je heil op het spel. Dat lezen we ook af aan de gelijkenis. De slaaf met die hele grote schuld wordt in eerste instantie schuldloos verklaard. Wanneer hij zijn medeslaaf echter molesteert vanwege dienst schuld, wordt hij alsnog schuldig gehouden voor zijn eigen schuld.

Wanneer wij geloven dat God ons vergeeft en ons ontslaat van onze schuld tegenover Hem dan mogen wij in geloof deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Besef daarbij dat wij de ander van harte moeten vergeven om zelf te blijven delen in Gods barmhartigheid en vergeving. Daarbij kun je geen grenzen stellen, stelt het Evangelie omdat de vergeving die jezelf ontvangt grenzeloos is.

Ik herinner u ook aan de vijfde bede van het Onze Vader, waar wij bijna elke zondag bidden: en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is. De gelovig mens wordt in het Evangelie dus opgeroepen om gelijk de Vader in de hemel te handelen. Ook in het OT wordt steeds weer de schuld van de mens tegenover God centraal gesteld. Tegelijk wordt God ons ook daar in diverse teksten als een genadig en barmhartig God verkondigd. Hij gedenkt onze vroegere zonden niet meer, staat er in Psalm 79.

Vandaag vieren wij Heilig Avondmaal. Deze maaltijd werd door de Here Jezus ingesteld als het Nieuwe Verbond. Het is het Verbond der verzoening. Wij mogen weten dat wij verzoende mensen zijn. Onze schuld is weggedaan. Ik roep u / ons allen op om elkaar te vergeven. Ik weet dat er onder ons mensen zijn die nog steeds met negatieve gevoelens rondlopen over dingen die er in het verleden zijn gezegd en/ of zijn gebeurd. Ik adviseer u om die negatieve gevoelens op te ruimen. Ze staan niet alleen tussen u en anderen in maar ook tussen u en God in. Vergeving geven en ontvangen is goed voor uzelf. Daarmee laat u ook aan uzelf zien dat u van uzelf houdt. De ander vergeven is een gebod van God!

Ik vertel u het verhaal van Corrie ten Boom. Zij sprak in 1947 in München in een kerk over vergeving. Na de dienst kwam een man naar haar toe. Eerst zag ze hem in zijn kleding het andere moment in een SS-uniform. Opeens kwam alles terug. Ze zag zich zelf met haar zus weer in de grote ruimte, naakt. Hij was daar bewaker. Hij stak haar de hand toe om haar te bedanken. Hij had haar niet herkend. Hij vertelde haar dat hij christen geworden was. Dat God hem zijn wreedheden vergaf. Hij vroeg haar om hem te vergeven. Zij moest toen iets doen wat ze niet kon. Zij bad: Here Jezus wilt u mij helpen om hem te vergeven. Toen zij haar hand in zijn hand legde voelde ze de genezende warmte die door haar heen trok. Ze moest huilen. Zij voelde zich bevrijd. Nog nooit had ze Gods liefde zo intens ervaren.

Indien u die intense ervaring van Gods liefde ook wenst te ontvangen: vergeef de ander opdat uzelf vergeving mag ontvangen! Amen.

Related Media
Related Sermons