Faithlife Sermons

Luc 24 Hij werd opgenomen in de hemel

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Hij werd opgenomen in de hemel

Gemeente van Jezus Christus. We lazen vanmorgen in het Evangelie naar Lucas het verkorte verhaal van Jezus hemelvaart. Ik las deze week in de Protestantse Kerkbode de meditatie over de hemelvaart van de Here Jezus. De schrijver van deze meditatie refereerde aan de kinderlijke voorstelling van God die zit op een wolk.

Een kinderlijke voorstelling, maar wat is de voorstelling van ons volwassenen? Weten wij volwassenen beter en wat weten wij dan beter?

Ik weet nog hoe ik vroeger als kind genoot van het verhaal van Elia hoe deze met een wagen van vuur en paarden van vuur ten hemel voer. Hoe ik genoot van de verbeelding door de onderwijzer van Elisa die helemaal ondersteboven was van wat hij zag.

Jezus zegt dat het belangrijk is dat wij geloven als een kind en de apostel Paulus dat volwassenen het kinderlijke afleggen. Wordt geloven daardoor niet moeilijker, vraagt de schrijver van de meditatie zich af. Kunnen we niet beter vasthouden aan onze kinderlijke verbazing bij sommige verhalen die we lezen?

Het moet in ieder geval een bijzondere ervaring geweest zijn voor de discipelen. Zo staat Jezus nog naast hen, en geeft hij hen de opdracht om de volken tot inkeer op te roepen, en daarna zien ze hem, volgens het boek Handelingen in een wolk verdwijnen.

Eerst iets over de ‘wolk’. In het OT lezen we herhaaldelijk dat God iets met wolken heeft. Hij plaats het teken van zijn verbond met Noach, de regenboog, in de wolken. De Heer gaat in een wolk met het volk Israël mee uit Egypte. Diverse keren is er tijdens de Exodus sprake van een wolk waarin de heerlijkheid van de Heer verschijnt. Ook in de profeten is er sprake van het spreken van God uit een wolk.

In het NT komen we de wolk en spreken ook weer tegen. God spreekt vanuit een wolk en zegt: dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde.

Jezus zelf verwijst naar de Zoon des Mensen die aan Gods rechterhand zit en die met de wolken zal komen om de volken te oordelen.

De wolk is in het OT en in het NT een teken van Gods

nabijheid. Het is een teken dat God niet veraf is. Hemelvaartsdag is voor veel mensen een dag zonder inhoud geworden en ook veel christenen gebruiken deze dag puur als een vrije dag. De apostelen bleven niet thuis en het was ook geen vrije dag. Zij gingen met Jezus en kregen een nieuwe geestelijke ervaring die ons is overgeleverd als de hemelvaart van Jezus Christus.

Wat is die geestelijke ervaring die de apostelen kregen? Ik denk dat de ervaring die zij kregen in diverse bijbelteksten verwoord is en tenslotte in de apostolische geloofsbelijdenis: ‘zittende aan de rechterhand van God de Vader.’ Hemelvaartsdag zou eigenlijk ‘Koninkrijksdag’ moeten heten. De reden dat ik dit zeg is dat Jezus aan de rechterhand van God de Vader mag zitten. God die volgens het boek Openbaring op de troon zit in de hemelse troonzaal en het Lam dat naast hem mag zitten en waardig bevonden is om te regeren. Zoals in het OT de troonopvolger naast koningstroon mocht zitten en in de naam van de Koning mocht regeren.

Wat dat betreft zijn de beelden die de Bijbel gebruikt rijk. Johannes gebruikt prachtige beelden in het boek Openbaring om ons over de hemel te vertellen. Hij wordt in een visioen opgeheven en mag in de hemel kijken. Daar ziet hij het Lam naast God op de troon zitten. Het Lam dat waardig is om de boekrol te openen. Paulus vertelt ook dat hij tot in de derde hemel weggevoerd is. Ook spreekt de Bijbel over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

We lezen ook bij Lucas hoe zij hem hulde brachten nadat Hij was opgenomen in de hemel. Hulde brengen. In andere vertalingen lezen we dat ze Hem aanbeden hebben. Daaruit mogen we concluderen dat alle twijfel bij de discipelen is weggenomen. Ze herkennen in de HEER die in de hemel is opgenomen de Koning die door God gezonden is en door de mensen veracht is. Ze hebben hem aanbeden als de Rechter die eens zal komen om de levenden en de doden te oordelen.

Ze konden niet anders dan Hem aanbidden en prijzen omdat God door Hem uit de doden te doen opstaan heeft aangewezen als degenen die over deze wereld zal oordelen. Die mag zitten aan Gods rechterhand. Hij is boven elke macht in hemel en op aarde verheven en mag zitten naast de Almachtige. Jezus Christus mag zitten naast Hem die alle macht heeft over alles wat geschapen is. Hij mag zitten aan de rechterhand van Hem die alle macht heeft in de hemel en de aarde.

Nu hebben velen met heel veel plezier gisteren koninginnedag gevierd. Een feest ter ere van een aards vorstenhuis van een klein landje. Waar zijn al die mensen die op deze wijze de vorstin van Nederland hulde gebracht hebben. Vandaag vieren we een feest dat daar ver bovenuit gaat, we vieren namelijk het feest van Hem die door God verheven is om te zitten aan diens rechterhand. God heeft zich in Hem aan ons mensen bekend gemaakt en laat zich in en door Hem kennen. De ‘rechterhand’ is een metafoor, een zegswijze, die uitdrukking geeft aan de macht die aan Christus door God is toegekend.

Wij hebben een machtig God en een machtige Heiland. Hemelvaartsdag zou voor allen die belijden te geloven een bemoediging moeten zijn. Niet voor niets zegt Jezus zelf dat Hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. God heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem de gemeente, de kerk gegeven als Zijn volk. Zijn macht beperkt zich echter niet tot de gemeente, tot de kerk. Hem is alle macht gegeven! Hij oefent macht uit over alles in de hemel en op de aarde. Engelen, machten en krachten, ja alles is aan Hem ondergeschikt gemaakt. Hij regeert over alle andere machtigen van hemel en aarde. Die HEER is uw HEER en mijn HEER. Ga in met vreugde tot deze dag en vier dat Hij uw HEER is! Amen

Related Media
Related Sermons