Faithlife Sermons

Hva sier Skriften

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Innledning: Men hva sier Skriften? Gal 4,30.

·        En aktuelt spørsmål i dag – etter flere generasjoner med bibelkritikk.

·        Dette skriftordets kontekst.

·        Skriften er et lys som skinner på et mørkt sted.

Pet 1,19.  Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter,

·        Vi kan ikke gjøre noe mot Sannheten.

2 Kor 13,8.  For vi makter ikke å gjøre noe imot sannheten, bare for sannheten.

·        Uten Skriften makter vi ingenting.

Salme 11,3. Hvis grunnvollene blir revet ned, hva kan da den rettferdige gjøre?

·        Menigheten er Skriftens støtte og grunnvoll.

1 Tim 3,15.  Men hvis jeg blir forsinket, så skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre seg i Guds hus, som er Den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

HVA ER SKRIFTEN?

·        Den er Guds Ord, tanker og vilje.

1 Tess 2,13.  Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord, det som også er virksomt i dere som tror.

·        Den er inspirert av Gud.

2 Tim 3,16. Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet,

Joh 16,12-13. Jeg har ennå mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.  Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra Seg Selv, men det Han hører skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme.

Luk 10,16. Den som hører dere, hører Meg. Den som forkaster dere, forkaster Meg, og den som forkaster Meg, forkaster Ham som har sendt Meg.

·        Den er skrevet av mennesker, men uten menneskelig begrensning.

2. Pet 1,21. For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.

1 Pet 1,10-12. Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, de som profeterte om den nåde som skulle komme til dere, idet de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste til da Han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herlighetene som skulle følge deretter. Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men oss de tjente med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som har forkynt dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, Han som ble sendt fra himmelen - alt dette som engler gjerne ønsker å se inn i.

·        Den er sannhet.

Joh 17,17. Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.

Salme 119,160. Summen av Ditt ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.

·        Den skal oppfylles.

Matt 5,18. 24,35. 18 For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. 35 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri forgå.

·        Den kan ikke gjøres ugyldig.

Joh 10,35. Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds ord kom til - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig

·        Den står fast i himmelen.

Salme 119,89. Til evig tid, Herre, står Ditt ord fast i himmelen.

·        Den er renset.

Salme 12,7-8. 7 Herrens ord er rene ord, som sølv lutret i en jord-ovn, sju ganger renset. 8 Du skal vokte dem, Herre; Du skal bevare dem fra denne slekt til evig tid.

·        Den er ånd og liv.

Joh 6.63. Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.

·        Den er liv og legedom.

Ordspr 4,20-22. 20 Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! 21 La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! 22 For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme.

HVA SIER SKRIFTEN?

·        Om ekteskapet.

Matt 19,4-6. 4 Han svarte og sa til dem: “Har dere ikke lest at Han som gjorde dem i begynnelsen, gjorde dem til mann og kvinne 5 og sa: “Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød?” 6 Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.”

Hebr 13,4. Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

·        Om homofili.

1 Tim 1,9-10. og vit dette: Loven er ikke laget for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og for syndere, for de vanhellige og verdslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, 10 for horkarer, for menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers som er imot den sunne lære

Rom 1,26-28. 26 På grunn av dette overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. 27 Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv. 28 Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overgav Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de gjerningene som ikke sømmer seg.

•              Om livets ukrenkelighet.

Salme 139,16. Som foster så Dine øyne meg. Og i Din bok var de alle skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet.

•              Om utgangen på livet.

Joh 5,24-29. 24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet. 25 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst. Og de som hører, skal leve. 26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg Selv.  27 Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er Menneskesønnen. 28 Undre dere ikke over dette. For den timen kommer, da alle som er i gravene skal høre Hans røst 29 og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.

HVA GJØR SKRIFTEN?

•              Den setter fri.

Joh 8,31-32. Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: “Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. 32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.

•              Den gir liv, sunnhet, helse, renhet, en grunnvoll i livet, ledelse, renselse, fornyelse, overbevisning, lærdom, oppdragelse, seier og overflod. ALT HVA GUD ER!

HVA GJØR DU MED SKRIFTEN?

•              Ta imot den som ditt lys.

2. Pet 1,19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter,

•              Les, spis og bli forvandlet.  La den gjennomsyre dine tanker og ord.

AMEN

Related Media
Related Sermons