Faithlife Sermons

Ditt Ord er Sannhet

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Innledning: Hellige dem i sannheten. Ditt Ord er sannhet. Joh,17,14-19

·        Hvilket bibelsyn hadde Jesus?

Matt 5,18. 24,35. 18 For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. 35 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri forgå.

Joh 10,35. Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds ord kom til - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig

Joh 17,17. Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.

·        Jeg ønsker å ha det samme bibelsynet som Jesus hadde!

Kol 2,3. I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult.

·        Bibelen er ingen vanlig bok som mennesker har skrevet fordi de selv ville det

·        Bibelen er skrevet av mennesker men er uten menneskelige begrensninger

·        Bibelen er helt og holdent sann

·        Når alle fakta er kjent, så er Bibelen fullt ut sann i alt den lærer

·        Det Skriften sier, er det Gud som sier

·        Ditt Ord er Sannhet!.

VI TRENGER Å UNDERSTREKE BIBELENS AUTORITET AV FLERE GRUNNER:

·        Vi kristne trenger autoritet

Å bli er kristne er å overlate herredømmet i mitt liv til Jesus – han blir min nye  autoritet.

I Skriften har Gud åpenbart sin vilje for mitt liv.

Salme 119,105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Vi trenger å be med David:

Salme 86,14. Lær meg Din vei, Herre! Jeg vil vandre i Din sannhet. Gi meg et helt hjerte så jeg frykter Ditt navn.

Svekker jeg Bibelens autoritet har jeg begynt å ta tilbake herredømmet over mitt liv. Jesus  blir mindre og mindre min Herre. Det er alvorlig.

·        Det gir tyngde i forkynnelsen

Når forkynnelsen blir menneskers tanker ispedd ett og annet bibelvers, mister forkynnelsen sin tyngde

1 Pet 4,11. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord.

Når Bibelen forsvinner som autoritet i forkynnelsen, kommer det inn andre autoriteter i stedet – personlige meninger, det tilhørerne liker å høre, det som er politisk korrekt og akseptert av tidsånden.

Da snakker vi ikke lenger om kristen forkynnelse men om ideologiske foredrag. Det har den Hellige Ånd aldri tenkt å stadfeste. Da driver vi på egenhånd.

1 Kor 2,1-5. Og jeg, brødre, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vitnesbyrd* for dere. 2 For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet. 3 Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven. 4 Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig* visdom, men med Ånds og krafts bevis, 5 for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

 

·        Det er viktig pga menighetens helsetilstand

Guds Ord er vår standard som kristne og som menighet. Legger vi til side denne standarden, blir vi mer og mer lik verden i vår måte å tenke, tale og leve.

Ordspr 29,19. Uten åpenbaring kaster folket fra seg alle hemninger. Men salig er den som følger loven

Guds Ord er et speil der vi ser hvordan vi ser ut og det er et renselsesbad der vi renses fra alt verdslig som henger seg fast ved oss.

Ef. 5,24-25. slik også Kristus elsket menigheten og gav Seg Selv for den, 26 for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i ordet,

2.       BIBELEN ER INSPIRERT AV GUD

·        Hva betyr dette?

o       At Skriften er innåndet av Gud. Det er hans egne ord

·        Det er en bibelsk lære som må forstås i lyset av det Bibelen selv lærer om emnet.

o       Uttrykket "innåndet" i henviser til Guds handling når han skaper den bibelske åpenbaring

o       Budskapet kom på ulike måter til og gjennom Guds tjenere og er Guds Ord i alle deler.

o       Skriften kan ikke gjøres ugyldig.

o       Skal oppfylles til minste detalj.

Refererer til originalmanuskriptene. Inspirasjon kan ikke kreves for oversettelser og utgaver. Men graden av bevarelse er bemerkelsesverdig.

·        Graden av inspirasjon

o       Ordene – ikke bare ideene. Verbalinspirasjon

o       Gjelder alle deler av Bibelen. Plenarinspirasjon. Ikke diktat. Den enkelte forfatters egenart bevart

·        Beviset for inspirasjon

o       Jesu vitnesbyrd – den endelige bevis

o       Vitnesbyrdet fra skribentene – gudfryktige mennesker som hevdet at de formidlet Guds Ord

Related Media
Related Sermons