Faithlife Sermons

Sondag 19 Oktober 2008

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

SONDAG 19 OKTOBER 2008

Skyfie 1

HOPELIK IS JY NIE ‘N “UNDER-COVER” GELOWIGE NIE!

Die Skrifgedeelte van vanoggend verwag van ons om as volgelinge van Jesus uit te staan tussen ’n skare mense, net soos Jesus uitgestaan het tussen mense toe hy op aarde geleef het. Nie die “undercover-tipe-gelowige” nie.  Nee, die oortuigde gelowige wie se voorbeeld jy kan volg.

Skyfie 2

Votum

Prys die Here wat ons dag na dag in sy arms dra. Hy is die God van ons verlossing. Amen

Seëngroet

Mag die onverdiende goedheid en vrede van God osn Vader en die Here Jesus Christus met elkeen van julle vanoggend wees.

Loflied

Kom ons loof die Here vanoggend met Skyfies 3-6 FLAM 20:1,2

1.                   U is die Lig, U laat my sien; U is die brood vir my lewe;

             U is die water wat binne my vloei; U laat my leef, u laat my groei.

Refrein: 

Ek loof U Heer vir als wat U is; Ek loof U Heer, U’s my Vader;

Ek loof U Heer vir als wat U gee. Meer as wat ek kan verstaan,

Daarvoor kom prys ek U Naam;

2.                   U is die Woord, U wil my rig; U wys my U wil vir my lewe;

             U skenk my vrede en U gee my rus; U het my lief net soos ek is

Refrein: 

Ek loof U Heer vir als wat U is; Ek loof U Heer, U’s my Vader;

Ek loof U Heer vir als wat U gee. Meer as wat ek kan verstaan,

Daarvoor kom prys ek U Naam;

Skyfie 7

Wet

Ons lees die Wet van God vanoggend in Deuteronomium 5:6-21

6‘Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 7Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 8‘Jy mag nie vir jou ’n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. 9Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat, 10maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam. 11‘Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal dié een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 12‘Jy moet die sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 13Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, 14maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. 15Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte ’n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die sabbatdag te onderhou. 16‘Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy ’n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. 17‘Jy mag nie moord pleeg nie. 18‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie. 19‘Jy mag nie steel nie. 20‘Jy mag nie vals teen ’n ander getuig nie. 21‘Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.’

Skuldbelydenis

Ons sing Lied 247 as skuldbelydenis en verootmoediging en u bly dan staan vir die vryspraak en die geloofsbelydenis en die toewydingslied:-

Skyfie 8 Heer, wees ons genadig, Christus, wees genadig, Heer, wees ons genadig. Skyfie 9

Vryspraak

Hiermee verkondig ek aan julle volkome vergifnis van sondes in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

Geloofsbelydenis

Kom ons bely dit wat ons glo in die woorde van die 12 Artikels wat jy in jou hart agternasê:- Skyfie 10

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees; gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; Skyfie 11 wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar Hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes, die opstanding van die' vlees en 'n ewige lewe. Amen

Toewydingslied

Ons wy onsself opnuut aan die Here in wie ons glo toe, wanneer ons Skyfie 12 Lied 553 saamsing:-

1. Ek is bly ek ken vir Jesus ;

    ek is bly ek is sy kind .

    En ek bly my hele lewe

    aan die Here vasgebind .

    Ek is bly ek het 'n Bybel

    dat ek elke dag kan lees -

    Kinders van die Here het niks om voor bang te wees ,

    kinders van die Here het niks om voor bang te wees .

Skyfie 13

Gebed

“Here, dit is goed dat ons vanoggend hier is. Lewende God, ons bid nou dat u lewende woord nie by ons vanoggend ‘n hart van klip en ‘n kop van yster sal aantref nie, maar ‘n leergierige gees wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in U.  Laat ons hier werklik vandag ervaar dat U ons Vader is wat ons as u kinders aangeneem het, dat U ons Verlosser is wat namens ons gesterf en weer opgestaan het en dat U deur u Gees, ons harte verlig om u stem te hoor. Amen”

Skriflesing

Ons Skriflesing kom  vanoggend vanuit Skyfie 14 1 Tessalonisense 1:1-10 Klik

1Van Paulus, Silvanus en Timoteus. Aan die gemeente van die Tessalonisense, wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle! 2Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou 3bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Skyfie 15 4Broers, ons weet dat God julle wat Hy liefhet, uitverkies het, 5want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het, en dít om julle ontwil. Skyfie 16 6En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met ’n blydskap wat van die Heilige Gees kom. 7So het julle ’n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Masedonië en in Agaje. Skyfie 17  8Van julle af is die woord van die Here in Masedonië en in Agaje verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. 9Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien 10en dat julle sy Seun wat Hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom.

Preek

Skyfie 18

Op sy reise het Jakob, die bakker, langs die pad deur die woud, eendag ’n ou vrou gekry. Hy het haar gevra om  hom in die regte rigting te help.  Sy bevraagteken die wysheid om ’n ou vrou soos sy iets te vra, want sy vrees dat sy geen hulp vir hom kan aanbied nie. “Vrees” antwoord Jakob die ou vrou, “vrees maak ons nie net minder as wat ons mag wees nie, maar ook minder as wat ons dink ons is. Geloof herinner ons dat ons ons vrese moet betwyfel. Geloof herinner ons ons kan... met God se hulp”. Jakob het gewys na die pad voor hulle: “Miskien moet ons op mekaar leun vir ’n tydjie.” Die vrou het kliphard gelag: “Hoe kan ek jou ondersteun?” “Ag, dit is nie moeilik nie.” antwoord Jakob. “Jy sien die verskil tussen die toring van Babel en ‘n toring van krag, is die verskil tussen hulle wat leef om hulleself meer te maak en hulle wat weet die pad na die hemel is om ander meer te maak!”

1 Tess 1:7 sê jy doen laasgenoemde met jou voorbeeld.

Skyfie 19

1 Tessalonisense 1:1-10  

Paulus was nie ʼn gebore briefskrywer nie. Hy het die brief aan die Tessalonisense - sy eerste brief waarvan ons weet - eers sestien jaar na sy bekering geskryf! Lukas vermeld ook nêrens in Handelinge dat Paulus enige brief geskryf het nie. Dit wil voorkom asof Paulus eerder verkies het om gemeentes persoonlik te besoek. Hy het slegs van gesante (soos Timoteus) en briewe gebruik gemaak as dit nie vir hom moontlik was om hulle self te besoek nie (3:1-4). 

Tessalonika was ʼn stad met ambisie. Geseënd met ʼn veilige hawe en ʼn strategiese ligging op die hoofweg tussen Rome en die Ooste (die via Egnatia), was dit soos Korinte, Antiogië en Efese ʼn provinsiale hoofstad. Tessalonika het die status van ʼn vrystad gehad, danksy hulle steun aan Antonius en Oktavianus in hulle burgeroorlog teen Brutus in 42 v.C. As vrystad het hulle groter selfstandigheid as ander stede gehad en was hulle vrygestel van sekere belastings. Waar Tessalonika ongeveer 100 000 inwoners in Paulus se tyd gehad het, het die moderne Salonika meer as ʼn miljoen en is dit vandag die tweede grootste stad in Griekeland. 

 Vers 1 - Paulus vermeld hier twee medeskrywers, naamlik Silas en Timoteus. Silas is tydens die groot vergadering in Jerusalem in 49 n.C. verkies om saam met Paulus en Barnabas na Antiogië te gaan (Hand 15:22). Toe Paulus op sy tweede sendingreis vertrek, het Silas saam met Paulus in die plek van Markus gereis (Hand 15:40). Timoteus was van gemengde afkoms en hy vergesel Paulus sedert hulle ontmoeting in Hand 16:1-3. Hy was die seun wat Paulus nooit gehad het nie (vgl. 2 Tim 2:1).  In sy se eie woorde het Timoteus, soos ’n kind met sy pa, die evangelie saam met hom gedien (Fil. 2:22). Hulle het saam vyf briewe geskryf (1 Tess 1:1; 2 Tess 1:1; 2 Kor. 1:1, Fil. 1:1 en Kol 1:1), gevaar getrotseer (Hand 17:14-15) en die evangelie verkondig (2 Kor. 1:19).  Timoteus het Paulus nagevolg in leer, lewenswandel, geloof en volharding  (2 Tim 3:10-11).

Vers 2-3 - Volgens antieke, literêre konvensie begin Paulus sy brief deur vir die gelowiges te noem dat hy God dank vir hulle geloof. Paulus het spesifiek onophoudelik vir die gemeente gebid, omdat hy hulle noodgedwonge moes verlaat, voordat hy hulle grondig oor die inhoud van die Christelike evangelie kon inlig. Paulus het egter geweet dat hulle lewenswyse gekenmerk was deur geloof, hoop en liefde (vers 3) en daarom kon hy God dank vir hulle dade. 

Verse 4-10 is ’n enkele sin waarvan vers 4 die hoofsin uitmaak, terwyl verse 5 en 6 onderskeidelik neweskikkende sinne is met verse 7 tot 10 weer ondergeskik aan húlle. Die gang van die argument in die lang sin loop soos volg:

1.  Paulus herinner eerstens die Tessalonisense daaraan dat God, wat hulle liefhet,  hulle uitverkies het (vers 4). Hierop gee Paulus twee redes, wat elkeen verwys na die werk van die Heilige Gees, waarom hy kan sê dat hulle uitverkies is deur God (vers 5-6).  Eerstens dui die aard van Paulus en sy medewerkers se verkondiging van die evangelie onder die Tessalonisense daarop dat God self met krag en deur die Heilige Gees daarin werksaam was (vers 5). Tweedens dui die aard van die gelowiges in Tessalonisense se reaksie op Paulus se werk onder hulle daarop dat die Heilige Gees in hulle gewerk het deurdat dat hulle in baie moeilike omstandighede die voorbeeld van sowel Paulus as die Here self gevolg het deur die Woord met groot blydskap aan te neem (vers 6).

2. Vervolgens gee Paulus die voortgaande gevolg van hulle uitverkiesing deur (vers 7-8). Die Tessalonisense het naamlik eerstens op hulle beurt ’n voorbeeld geword vir die gelowiges in Masedonië en in Agaje (vers 7).  Dit het weer tweedens veroorsaak dat die gelowiges in die provinsies op hul beurt weer getuies geword het van Paulus-hulle se daadkragtige evangelieverkondiging en die Tessalonisense se aanvaarding daarvan op ander plekke (vers 8).

3.  Ten slotte gee Paulus die kern van laasgenoemde se getuienis oor die Tessalonisense deur aan hulle (vers 9-10). Mense getuig naamlik oor hulle verwelkoming van Paulus en sy metgeselle, hulle bekering van afgode na die lewende God en hulle verwagting van die wederkoms van Christus. 

Skyfie 20

Mark Twain het die wonderlike ‘Prince and the Pauper’ geskryf.  In die boek gaan dit oor twee seuns wat identies lyk, maar die een is ’n prins en die ander een is baie arm -  ’n bedelaar. Op ’n dag land die arm seun op die koninklike gronde - dié aand sou daar ’n kostuumbal in die paleis plaasvind. Toe die prins en die arm seun mekaar raakloop, besluit die prins vanaand gaan hy as ’n bedelaar na die kostuumbal toe.  Hy sal die arm seun se vodde klere gebruik! Maar toe loop alles skeef - hulle gooi die prins met die arm seun se klere aan uit die paleisgronde, want sulke laerklas mense hoort nie in ’n paleis nie! Die res van die boek gaan daaroor hoe die prins in sy voddeklere die mense probeer oortuig dat hy nie ’n bedelaar is nie, maar wel die prins!  Natuurlik geniet die arm seun sy nuwe bestaan so dat hy niks sê nie Soos die storie vorder, raak die mense (veral een man) oortuig dat die seun met die voddeklere die waarheid praat - deur net te kyk hoe hy optree, sy goeie maniere, deur die voorbeeld wat hy stel en hoe sy plaasvervanger daarenteen verkeerd optree, besef hulle dat hy die ware prins is, ongeag die bedelaarsklere.

Hoe het hulle dit geweet? Deur na sy voorbeeld/optrede te kyk!

Skyfie 21

Hoe weet mense jy is ‘n Christen? Natuurlik deur na jouvoorbeeld te kyk. Dit was Thornton Wilder, die bekende skrywer, wat hierdie waar ding gesê het: “Moet nooit vir ’n man vra of hy glo nie.  Kyk eerder na wat hy doen!”

Skyfie 22

Dis presies die storie van die gemeente daar in Tessalonika. Vers 7 som eintlik hulle storie op: “So het julle ’n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Masedonië en Agajé”  (m.a.w die hele Griekeland).

Skyfie 23

Die Griekse woord wat hier gebruik word vir ‘voorbeeld’ is ook gebruik vir wanneer ’n merk agtergelaat is deur ’n harde hou (byvoorbeeld wanneer ’n motief op ’n muntstuk geslaan is). Dit beteken dus Christus is in hulle lewe ingebrand, nou is hulle gemerk deur Christus en hulle lewe word bepaal deur Christus. Alles word van toe af bepaal deur die beeld wat op hulle ingeslaan is!

Skyfie 24

Wat is die gevolge van ’n goeie voorbeeld?

Skyfie 25

Mense sal besef Christenskap is nie net goed op papier nie. Almal het die seun in ‘The Prince and the Pauper’ geglo dat hy die regte prins is. Almal het gepraat van die geloof van die Christene in Tessalonika. Dit het soos ’n veldbrand versprei deur die destydse Griekeland! Mense het deur die voorbeeld van die Christene van Tessalonika besef dat Christenskap nie net goed op papier klink nie, maar dat dit in die praktyk van elke dag werk!

Skyfie 26

Martin Luther het mos gesê: “God se Woord is nie ’n Leeswoord nie, maar ’n Leefwoord!”

Skyfie 27

Paulus sê in vers 8 dat dit selfs nie eens meer vir hom nodig is om nog iets te kom sê oor die evangelie nie, want hulle voorbeeld het helderder gepraat as wat woorde ooit kon! Dis die uitdaging wat hierdie teks in ons midde gooi: “Wees ’n voorbeeld van die beeld van Christus wat in jou lewe ingebrand is deur die Heilige Gees!”

Skyfie 28

Soos iemand gesê het: “Christene is die grootste oorsaak vir die groei van die Christendom, maar Christene is ook die oorsaak vir die afkeur van die Christendom!” Die wêreld kort goeie rolmodelle, kom ons begin by ons huise! In ons gesinne!

Skyfie 29

Die sesjarige Len was gedurig op sy ma se hakke, so veel so dat sy selfs amper op ’n keer oor hom geval het! Sy raas toe en vra hom of hy nie liewers buite wil gaan speel nie. Sy antwoord aan haar was dat hy liewer saam met haar wil wees! Toe sy egter die hoeveelste keer op sy tone trap, het sy haar geduld verloor en gevra: “Hoekom tree jy so vreemd op?” Toe kyk Len sy ma in die oë en antwoord: “Wel, juffrou het gesê ek moet in Jesus se voetspore loop.  Maar ek kan nie vir Jesus sien nie, so nou loop ek maar in Mamma s’n!”

Skyfie 30

Pous Johannes XIII het hierdie veelseggende woorde gesê: “Dit sou byna onnodig wees om dogma te verkondig indien ons lewens volkome reg was. As ons ons gedra soos ware Christene, sal daar geen heidene wees nie.”

Skyfie 31

FLAM 256 is ’n nuwe lied getiteld  “Ons Is U Liggaam” Wat as volg lui:-

Ons leef u liefde in ’n wereld wat uitroep. Ons neem u water na mense wat dors. Laat ons u liefde deur ons dade uitdra. Ons neem u brood na ’n sterwende land. So kom U naby aan elkeen wat nood het. Laat u wil geskied deur ons gehoorsaamheid. Want ons is u liggaam. Ons sal U vir altyd volg. Ons is die gesalfdes. Wat opstaan vir u Naam.

Amen Skyfie 32

Gebed

Offergawes

Kom ons dien die Here nou met ons offergawes wat ons as ‘n offer van dankbaarheid aan Hom bring. Skyfie 33

Slotlied

Ons sluit ons saamwees vanoggend af met die sing van Skyfies 34-36 Lied 528:1-3

1.  Leer my u wil, Heer, u doel met my - U , Pottebakker, met my, die klei.

     Vorm my en maak my volgens u wil; op U vertrou ek, nederig stil.

 

2.  Leer my u wil, Heer, u plan vir my; laat ek nie doelloos, nutteloos bly.

     Hou my erkentlik, Heer , in u werk:  As ek dan swak is, maak U my sterk.

3.  U gee u gawes net soos U wil; almal is diensbaar, elk met verskil.

     Vul met u Gees my, breekbare kruik, dat U my oral nuttig gebruik. Skyfie 37

Seën

Die onverdiende goedheid van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen

Antwoordlied

Ons antwoord met Skyfie 38 Lied 314

Amen, Amen, Amen


 

Inspanning
Werk
Volharding
Geloof
Liefde 
Hoop

                                             

 

Related Media
Related Sermons