Faithlife Sermons

Gen40Prk28Sept2008(Josef)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Datum: 28 September 2008          Plek:   Bfn-N (Oggend Josef)

Lofsang: Ps. 118:1,2 Verootmoediging: Ges. 69:3 Toewyding: Ges. 69:4 Slotsang: Ges. 288:1,5

Skriflesing: Gen.40:1-23

Tema: Om te vergeet

Inleiding:

³ Die sentrale tema van die Josefverhaal

        9 is dat God sy verlossingsplan realiseer

                9 TEN SPYTE VAN mense se sondes en verkeerde dade.

A Tot dusver het ons gesien hoe die Here

        9 voorsiening gemaak het dat sy volk sal bly voortbestaan:

   Ê Hy weet daar gaan ‘n dag kom dat Jakob en sy kinders

        9 nie gaan kos hê om van te leef nie.

   Ê Daarom wil die Here sorg dat daar êrens kos sal wees

        9 en dat dit beskikbaar sal wees vir sy nuwe volk

                9 wat in daardie stadium nog net uit

9 ‘n uitgebreide familie bestaan.

   Ê Sy plan is om Josef in beheer te stel

        9 van Egipte se graanvoorrade.

Korpus:

³ Wanneer ons lees van alles wat Jakob en sy kinders aanvang

        9 sonder om God se plan in aanmerking te neem,

                9 lyk dit na absolute chaos:

  A Broers wat mekaar haat.

  A Seuns wat hulle pa bedrieg.

  A Versteurde gesinsverhoudings wat aanleiding gee

        9 tot die uiterstes van slegte gedrag en morele verval.

  A Persoonlike vetes; seksuele teistering; gevangeneskap...

Ê Hoe kan God se verlossingsplan ooit realiseer?

³ Dit is ‘n bekende feit dat die Bybel die boek is

        9 waarin God Homself aan ons bekendstel.

A Daar is geen beter plek as die Josefverhaal

        9 om te sien hoe God met sy kinders handel nie:

Ê God se weg met ons is vervleg met die weg

        9 wat ons met die mense rondom ons bewandel.

³ God ken sy kinders van vóór geboorte af (cf Ps.139).

        9 Hy begewe of verlaat NOOIT sy kinders nie.

A Wanneer Josef deur sy broers

        9 aangerand, in ‘n put gegooi en aan vreemdelinge

                9 verkoop word, is God met hom.

A Wanneer Josef deur sy baas se vrou geteister

        9 en vals beskuldig word, is God met hom.

A Wanneer Josef onskuldig in die tronk beland,

        9 is God met hom.

³ God het besluit dat Josef onderkoning van Egipte moet wees

        9 sodat hy kan voorsiening maak vir kos

9 tydens ‘n hongersnood in Kanaän.

A Sy broers wil hom egter doodmaak – en God red hom.

A Sy broers gooi hom in ‘n put,

        9 maar God gebruik Juda se geldgierigheid

                9 om hom aan die lewe te hou.

A Potifar bring Josef se lewe op ‘n pad van voortgang en sukses;

        9 Potifar se vrou sorg egter dat hy in die tronk beland;

        9 Weereens gryp God in deur hom

9 saam met die koning se gevangenes te laat wees.

³ Ons sien dus dat die Here, ten spyte van

        9 mense se sondige optredes, Hom nie laat stuit nie.

A Ons sien dat die Here teenwoordig en betrokke is

        9 in voorspoed én gevaar.

A Nie net in die lewe van Josef, seun van Jakob nie,

        9 maar ook in die lewens ek en jy.

³ Dit is baie duidelik dat Josef traumatiese ervarings gehad het.

        9 As hy uit sy ervarings moes getuig

                9 oor God se betrokkenheid by sy lewe,

                        9 wat sou hy sê? –

                               9 Sou hy in die put kon sê: “God is by my” ?

                               9 Sou hy in die tronk so kon sê?

        9 En as hy dit gesê het, wie sou hom glo?

        9 Kan ‘n God van liefde toelaat dat sy kinders

                9 verkoop word;

                9 bedrieg word;

                9 onskuldig in die tronk beland?

³ Dit lyk vir my of God nie ‘n God is

9 wat mense se dade manipuleer om Hom te pas nie.

A Nee, dit lyk vir my Hy is ‘n God wat sy plan laat realiseer

        9 ten spyte van mense se dade;

        9 ten spyte van mense se sonde.

³ Het u al gewonder hoe Josef oor al hierdie dinge gevoel het?

        9 Ons lees op ‘n paar plekke dat God by Josef was.

A Nou redeneer ons seker:

        9 Wel, dit moes seker die put en die slawerny en die tronk

                9 vir Josef draagliker gemaak het...

A Ek is nie so seker daarvan nie –

        9 Kom ons lees wat se Josef in 40:14-15

Hou my tog net in gedagte as dit met jou goed gaan, en bewys my tog ’n guns en maak melding van my by Farao en bring my uit hierdie huis uit; want ek is gesteel, ja gesteel, uit die land van die Hebreërs, en ek het hier ook niks gedoen dat hulle my in die gevangenis gesit het nie.

Ê Dit klink vir my na die woorde van ‘n moedelose man

        9 in wie se gemoed daar nie baie vrede is nie.

³ Die vertelling eindig met die mededeling

        9 dat die skinker van Josef vergeet het...

A Sê nou hy het NIE vergeet nie?

A Sê nou die skinker het onthou

        9 en die farao het Josef summier uit die tronk laat haal

                9 en hom toegelaat om terug te gaan na Jakob in Kanaän?

Ê Wat sou DAN met Josef moes gebeur

        9 om hom onderkoning van Egipte te laat word?

Slot:

³ Ons lotgevalle is verweef met die lewens van die mense

        9 met wie ons te doen kry.

A En God se weg met ons is vervleg met die weg

        9 wat ons met die mense rondom ons bewandel.

                9 Selfs in die klein menslike swakhede

                        9 soos om te vergeet.

אָמֵן

Related Media
Related Sermons