Faithlife Sermons

Jer 7

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

Oggenddiens

Teksgedeelte: I Kon 8: 1 – 4, 9 – 11; Jer 7: 1 – 11

Teksvers: Jer 7: 4b – 5a 

Tema:  God soek opregte gelowiges.

1.     Ontmoetingsdiens

1.1.            Votum Sing Psalm 116: 1, 10 (bl 569) (Staan)

1.2.           Groetseën Uitgespreek (Staan)

1.3.           Lofsang Sing Ps 107: 1, 10, 20 (bl 700) (Staan)

1.4.           Geloofsbelydenis Sing Sk 12-3 & Sk 13-3

2.    Verootmoedigingsdiens

2.1.           Wet Lees Ex 20 (Staan)

2.2.         Antwoord Sing Sk Sk 9-1: 10, 11

3.    Woord- en gebedsdiens

3.1.           Gebed (Sit)

3.2.          Sing Ps 122: 1  (bl 610)  (Staande)

3.3.          Skriflesing

3.4.          Prediking

4.    Antwoorddiens

4.1.           Gebed Sing Sk 8-1: 1, 2  (Sit)

4.2.         Kollekte (DvB)

4.3.          Formulier (Sk 14-2)

4.4.         Tafel

4.5.          Sing Sk 18-6: 1 – 5 (beurtsang) (Sit)

4.6.         Slotseën (Sittende)

4.7.          Sk 13-31 Konings

8 Daarna het Salomo die leiers van Israel, al die stamhoofde en die Israelitiese familiehoofde, by hom in Jerusalem bymekaargeroep om die verbondsark van die Here uit die Dawidstad, Sion, te laat uitbring. 2Al die manne van Israel het op die feesdag in die maand Etanim, die sewende maand, by koning Salomo vergader. 3Nadat al die leiers van Israel gekom het, het die priesters die ark opgetel 4en die ark, die tent van ontmoeting en al die toebehore van die heiligdom wat in die tent was, gedra. Die priesters en die Leviete het dit gedra ... 9Daar was niks in die ark nie behalwe die twee plat klippe wat Moses by Horeb daarin gesit het toe die Here by die uittog van die Israeliete uit Egipte met hulle ’n verbond gesluit het.

10Toe die priesters uit die heiligdom kom, het ’n wolk die huis van die Here gevul. 11Daarom kon die priesters nie vir diens aantree nie. Dit was die magtige teenwoordigheid van die Here wat die huis van die Here gevul het.

Jeremia

7 Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het: 2Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit: Al julle Judeërs wat by hierdie poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woord van die Here!

3So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Maak julle lewe en julle dade reg, dat Ek julle kan laat bly in hierdie land. 4Moenie julle vertroue stel in leuens nie. Julle sê: “Ons is veilig! Dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel!” 5Maak liewers julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is, 6moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aandoen nie, moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring. 7As julle aan My gehoorsaam is, sal Ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat Ek vir altyd aan julle voorvaders gegee het. 8Julle vertrou op leuens wat julle niks gaan baat nie. 9Julle kan mos nie steel, moor, egbreuk pleeg, vals ede aflê, wierookoffers vir Baäl bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie, 10en My dan ook nog in hierdie tempel wat na my Naam genoem is, kom dien en sê: “Ons is veilig” nie! En dan gaan julle maar voort met al hierdie gruwelike dinge! 11Het hierdie huis wat na my Naam genoem is, vir julle ’n rowerspelonk geword? Ek het gesien wat julle doen, sê die Here.


Liewe brs, srs, kinders,

1.    In die naam van die Here: Baie welkom by hierdie Nagmaal!  Mag dit vir ons almal ‘n wonderlike, bemoedigende, versterkende en opbouende ontmoeting met die lewende God wees! 

1.1.        Die Here gee vir ons wonderlike beloftes rondom die Nagmaal!  Vir elkeen wat met ‘n gelowige hart aansit, gee Hy die versekering: Jy is vir ewig my kind!  Jou sondes is vergewe. En niks, nie eers die dood, kan jou weer uit my hand wegvat nie. 

1.2.        Die nagmaal is niks anders nie as sigbare prediking.  Elke Sondag hoor ons: Jesus het aan die kruis gesterf vir jou sondes.  En Hy het opgestaan uit die graf – die dood oorwin.  Aan die kruis het Hy uitgeroep: “Dit is volbring!”  In Grieks: “tethelestai (τετέλεσται).  In Perfektum.  Iets wat in die verlede gedoen is met gevolge wat tot in die hede voortduur. 

1.3.        Ja, so hoor ons dit elke Sondag – Jesus het vir jóú betaal, en dit bring ‘n radikale verandering in jou lewe.  Jy leef nou vir God.  Jy behoort nie meer aan die Satan nie, maar aan die Verbondsgod!

1.3.1.                        Die nagmaal maak hierdie prediking vir ons helderder.  Ons kan die brood en wyn ruik, proe, sluk.  Dit is as’t ware ‘n fisiese inhamer by ons: God het dit wérklik vir ons gedoen.  Glo dit, en jy sal lewe!

1.4.        Maar, het ons gesê, dit hou hierdie seën en beloftes in vir elkeen wat met ‘n gelowige hart aansit en deelneem.  Nou sou ‘n mens verskeie dinge kon onderskei wat praat van ‘n ongelowige hart.  Iets hiervan kom na vore in die gedeeltes wat ons gelees het. 

Related Media
Related Sermons