Faithlife Sermons

Hennie en Andrea

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

Hennie van Niekerk & Andrea Venter

1.    Votum.   Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Amen

2.    Seën.  Genade, barmhartigheid vrede en liefde vir julle van God die Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.

3.    Sing: Lied 319: 1, 3

4.    Gebed.

5.    Skriflesing & boodskap

6.    Sing: Lied 8: 1

7.    Formulier

8.    Ringe

9.    Kniel & bid

10.                     Sing: Ps 134: 4

11.                     Register


1.                       

4 Ek druk julle dit op die hart, ek wat ’n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het.

2 Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. 3 Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.

[1]


 

Oproep

Geliefdes, ons is vandag hier byeen in die teenwoordigheid van die heilige God  om hierdie man en vrou in die huwelik te verbind.  Ons weet dat die huwelik ‘n heilige instelling van God is, wat die mistieke eenheid tussen Christus en sy kerk afbeeld.  Christus het die huwelik hoog geag deur sy teenwoordigheid by die bruilof in Kana, waar Hy ook sy eerste wonderwerk gedoen het.  Die apostel Paulus maan ons ook om die huwelik heilig te hou.  Daarom kan ‘n huwelik nie ligtelik aangegaan word nie, maar moet dit met agting, sober, goed oordink en in die vrees van die Here gedoen word.  Hierdie twee mense kom nou om so in die aangesig van die heilige God in die huwelik saam verbind te word. 

As daar enige persoon is wat weet van ‘n wettige rede waarom hierdie man en vrou nie in die huwelik verbind mag word nie, moet hy of sy nou sodanige beswaar aantoon, of daarna vir ewig swyg!

 

Navraag aan bruid en bruidegom

Aan die huwelikspaartjie:

Hennie & Andrea, ook julle moet verklaar dat daar regtens geen beletsel is teen julle voorgenome huwelik nie.  God ken die harte, en sal weet of daar iets deur julle verswyg word. 

Is dit julle wil dat julle nou in die heilige huwelik bevestig sal word? Wat is julle al twee saam se antwoord? (Ja)

Bruidegom

Verklaar jy, Hennie, dat daar geen beletsel is, wetlik of andersins, teen jou voorgenome huwelik, met Andrea, hier teenwoordig nie?  Wat is jou antwoord? (Ja)

Bruid

Verklaar jy, Andrea, dat daar geen beletsel, wettig of andersins, is teen jou voorgenome huwelik met Hennie, hier teenwoordig nie? 

Wat is jou antwoord? (Ja)

Bruid and bruidegom

Hennie & Andrea, is dit julle wens om in die huwelik bevestig te word, en om saam te woon as man en vrou, soos die heilige Evangelie ons beveel? Wat is julle beide se antwoord?  (Ja)

Liturg

Mag die Here God, wat julle tot hierdie besluit gelei het, julle versterk in julle voornemens, en mag julle huwelik geleef word in die Naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen.

Gee nou aan mekaar die ringe, en daarna die regterhand.

Beloftes

Hennie, sê agter my aan:

Ek, Hennie, neem jou, Andrea, as my wettige vrou, om jou van vandag af verder te hê as my wettige vrou. Ek beloof om jou lief te hê, te eer en te versorg, in goeie sowel as slegte tye, in voorspoed en teëspoed, in gesondheid en siekte, in rykdom en in armoede.  Ek sien af van alle ander vroue, en sal getrou bly aan jou, so lank ons beide sal lewe, totdat die dood ons skei.  Dit is my plegtige eed aan jou!

 

Andrea, sê agter my aan:

Ek, Andrea neem jou, Hennie, van vandag af verder, as my wettige man. Ek beloof dat ek jou sal liefhê, jou gehoorsaam sal wees in alles wat reg en billik is, ek sal jou help en bystaan, en ek sal jou nooit verlaat nie.  Ek sien af van alle ander mans, en sal heilig met jou lewe, in goeie en slegte tye, in voorspoed en teëspoed, in gesondheid en siekte,  totdat die dood ons skei. Dit is my plegtige eed aan jou.

Verklaring

Die liturg kyk dat die regterhande geneem is en verklaar:

Wat God dan saamgevoeg het mag geen mens skei nie. 

Die predikant sê:

Aangesien Hennie & Andrea hulle verbind het tot ‘n heilige verbintenis in die huwelik, en só voor God en al hierdie getuies verklaar het, en sodanige beloftes aan mekaar gegee het, en aan mekaar die ringe gegee het as simbool hiervan, verklaar ek Hennie & Andrea tot man en vrou. In die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees! AMEN.

Hennie, jy mag jou vrou soen!

Gebed

Hennie & Andrea, ek vra julle nou om neer te kniel, sodat ons met en vir julle kan bid.  Kom ons bid.  

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied,

net soos in die hemel.

Gee ons vandag

ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons oortredings

soos ons ook dié vergewe

wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie

maar verlos ons van die Bose.

Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

 

O ewige God, Skepper en onderhouer van al wat lewe, Voorsiener van alle goeie gawes, Gewer van die ewige lewe: Stuur U seëninge op hierdie diensknegte van U, hierdie man en vrou, wat geseënd is in U Naam; dat hulle, saam verbind, lank en heilig mag lewe, dat hulle die beloftes wat hulle vandag aan mekaar gemaak het sal uitleef en hou, as ‘n lewenslange verbond in U heilige teenwoordigheid gesmee. Gee dat hulle in liefde en vrede mag saamwoon, ooreenkomstig u heilige wil.  Ons bid dit deur Jesus Christus, ons Here. Amen.

O Almagtige God, Skepper van die mens, gewer van alle lewe, gee hierdie twee diensknegte van U, as dit U wil is, die genade en erfenis van kinders, en gee dat hulle hulle kinders Godvresend sal groot maak, sodat hulle in U sal glo en U sal vrees.  Tot die eer en verheerliking van U heilige Naam.  Deur Jesus Christus, ons Here. Amen.

Benediction

Hennie & Andrea, kyk op en sien dat die Here julle seën:

God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees seën en bewaar julle.  Hy laat sy aangesig oor julle skyn, en gee aan julle vrede.  Hy gee julle alle geestelike seën en genade, dat julle lank en heilig saam verbind hier op aarde sal lewe, en julle die ewige lewe mag beërwe. Amen


----

[1]Die Bybel : Nuwe Vertaling. 1983 (Ef 4:1). Capetown, South Africa: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Related Media
Related Sermons