Faithlife Sermons

John 16:5-33

The Book of John  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views

Hope for the curch's existence in the hostile world

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Thoho: U sala ha kereke fhano shangoni a zwi nga do leluwa, hone Mune washu Yesu Kristo o fulufhedzisa u i tika na u i khwathisa misi yothe.

Ndima: Yohane 16:5-33. Text Verses:7-11, 18, 20, 33.

1. Mvulatswinga.

Ndi nwedzi wa u thoma kha nwaha wa 2020. Ndi tshifhinga tshine tsha ri kombetshedza u bvisa mato ashu kha zwine zwa vha phanda hashu na zwine ra vha khazwo namusi ra a livhisa phanda mafheloni a uyu nwaha. Izwi ri zwi ita naho ri si na vhutanzi ha zwine ra do tangana nazwo kha uyu nwaha. Izwi ya vha khumbudzo ya uri u tshimbila hashu kha uyu nwaha a zwo ngo disendeka nga zwine zwa bva kha rine. Hei ndi ngoho ine tshifhinga tshinzhi ra i hangwa. U i hangwa hashu ha ri disela mitsiko musi ri tshi do tangana na nzulele dzi kondaho na u ri lemela kha uyu nwaha. Nga mulandu wa iyo mitsiko ra vho humbula na u vhofholola miano ya ndeme ye ra ita vhutshiloni, zwa ri nanisela u gomela hune ri tshi fhedza nwaha ra ri a wo go vha nwaha we wa ri fara zwavhudi.
Ndi zwa ndeme ha vhahashu u thetshelesa hetshi tshipida tshe ra vhala namusi kha u sedza hashu phanda kha uyu nwaha wa 2020. Hetshi ndi tshipida tsha ndeme kha vhutshilo ha kereke. Ndi tshipida tshi ambaho nga ha u sa dzulisea he vhafunziwa vha vha vhe khaho musi Yesu a tshi vha sumbedza uri tshifhinga tsho swika tsha uri a si tsha vha hone vhukati havho. Kha v.4b-5 hu pfi: Ndi sa ni vhudzi zwithu izwi mathomoni ndi uri ndo vha ndi tshi kha di vha na inwi. Hone zwino ndi khou tuwa, ndi ya ha o nthumaho.... U do vha a si tsheeho vhukati havho lwa muvhili, vha do sala vhe vhothe. Ndi hei nzulele ine hetshi tshipida tsha amba nga hayo. Ndi hone hune a khou vha tsivhudza uri vha do sala fhano shangoni zwi sa leluwi, hone u do vha navho nga Muya Mukhethwa.
Ndi ngoho ine ya fanela u ri khwathisa sa kereke ro livhana na nwaha muswa une ri tshi sedza hune ra bva, ra sedza na phanda hune ri si hu divhe zwa disa u fhihamelwa na u kanakana uri nwaha uyu u do nga ni. Ri do nga ni sa kereke? Ndi mini zwine zwa do bva kha rine? Ri do vha hone naa? Hetshi tshipida tshi ri humbudza uri naho Yesu Kristo a siho vhukati hashu lwa muvhili u do tshimbila na rine sa kereke yawe nga Muya Mukhethwa, ane a do ri ranga phanda kha vhudifhinduleli ha u vha zwiedza zwa muvhuso wawe ri tshi vhidzela vhathu kha thembuluwo. Hone a zwi nga leluwi ri tshe kha lino, tshine tsha do ri fhumudza ndi u dzula ri tshi elelwa u vhuya hawe hune ha do vha u khunyelela ha u tshidzwa hashu. Ndi yone ngoho yo vhulungaho kereke tshifhinga tshothe, ndi yone ine ya do vhulunga na rine sa kereke ri hune ra vha hone.

2. Naho Yesu Kristo a tshi do vha e siho nga muvhili wawe vhukati ha kereke yawe, u do vha nayo na u tshimbila nayo nga Muya Mukhethwa.

Vhafunizwa vha Mune washu musi vha tshi pfa yesu Kristo a tshi amba nga ha u tuwa hawe, a vho ngo vhona zwithu zwo vha farelaho zwithu zwavhudi. Zwo vha tungufhadza vha tshi humbula nga ha u sa tsha vha hone hawe vhukati havho. Ndi zwone zwe zwa ita uri Yesu a dzhie tshifhinga tsha u vha talutshedza uri u tuwa hawe zwi amba mini. Ndi zwone zwine kha v.7 ha pfi: Naho zwo ralo ndi ni vhudza ngoho ndi ri u tuwa hanga ndi u ni tonda, ngauri nda sa tuwa, Mutiki ha nga di kha inwi; fhedzi nda tuwa ndi do mu ruma. Aya maipfi a tea u talutshedzwa ha ni? U tuwa hune Yesu a khou amba hone hune ha vha u tondwa havho, ndi u vhambiwa hawe tshifhambanoni, na u fa hawe, u vuwa hawe na u vhuelela hawe tadulu a tshi yo dzula tshandani tsha ula tsha Mudzimu. Ri tshi amba nga ha u tuwa hawe ri fanela u thoma hafha. Hezwi zwa itea hu do vha hone u tondwa havho. U tondwa ha kereke ho kwamana na hezwi zwe a vha a khou ya u livhana nazwo. Ha itea hezwi ndi hone a tshi do ruma Mutiki ane a do tshimbila na kereke yawe misi yothe (Yohane 14:16).
U vhona u tuwa hawe i mbuelo khulwane khavho. Hezwi zwi dzumbulula uri u da ha Muya Mukhethwa ho fhatwa na u kwamana tshothe na u da ha Yesu fhano shangoni sa muthu, u fa hawe tshifhambanoni, u vuwa hawe na u vhuelela hawe tadulu. Ra sa amba nga ha hezwi zwithu a ri ambi nga ha u da ha Muya Mukhethwa, a ri ambi nga vhutshilo ha kereke, a ri ambi nga ha vhumatshelo hashu sa kereke. U fa hawe tshafhambanoni, na u vuwa hawe, na u vhuelela hawe tadulu ndi zwa ndeme kha vhutshilo hashu sa kereke fhano shangoni. U tshidzwa ha vhathu ho vha hone nge Kristo a da fhano shangoni, a fa, a vuwa, a vhuelela tadulu. U vhuelela hawe tadulu zwa ita uri a kone u ruma Muya Mukhethwa uri a kone u vha na thuthuwedzo kha vhathu vhothe, tshakha dzi sa divhi Mudzimu, dza nnda dzi de dzi divhe vho Mudzimu, dzi vhe tshipida tsha kereke i vhonalaho, fulufhelo la tshikriste li kone u ya kha tshakha dzothe. Nga mulandu wa hezwi ri vho kona u amba uri u dzula hawe vhukati hashu nga muvhili wawe a zwi na mbuelo khulwane u fhira musi o vhuelela tadulu.
Hezwi zwi dzumbulula uri u da ha Muya Mukhethwa ho fhatwa na u kwamana tshothe na u da ha Yesu fhano shangoni sa muthu, u fa hawe tshifhambanoni, u vuwa hawe na u vhuelela hawe tadulu. Ra sa amba nga ha hezwi zwithu a ri ambi nga ha u da ha Muya Mukhethwa, a ri ambi nga vhutshilo ha kereke, a ri ambi nga ha vhumatshelo hashu sa kereke. U fa hawe tshafhambanoni, na u vuwa hawe, na u vhuelela hawe tadulu ndi zwa ndeme kha vhutshilo hashu sa kereke. U tshidzwa ha vhathu ho vha hone nge Kristo a da fhano shangoni, a fa, a vuwa, a vhuelela tadulu. U vhuelela hawe tadulu zwa ita uri a kone u ruma Muya Mukhethwa uri a kone u vha na thuthuwedzo kha vhathu vhothe, tshakha dzi sa divhi Mudzimu, dza nnda dzi de dzi divhe vho Mudzimu vha vhe tshipida tsha kereke i vhonalaho, fulufhelo la tshikriste li kone u ya kha tshakha dzothe. Nga mulandu wa hezwi ri vho kona u amba uri u dzula hawe vhukati hashu nga muvhili wawe a zwi na mbuelo khulwane u fhira musi o vhuelela tadulu.
Hei ngoho ya u divha uri ri na Muya Mukhethwa i tea u fhumudza kereke ya tshifhinga tshothe phanda ha musi Mune washu Yesu a tshi vhuya. I na zwothe zwine ya zwi shaya uri i kone u vha kereke ya Mune washu. Zwothe zwo khunyelela, a hu tshe na tshi ri thivhaho ngauri Mudzimu u na rine nga Muya wawe a konaho u shuma zwinzhi nga rine, na rine. Ndi hei ngoho ine ya ita uri ri kone u lavhelesana na nwaha muswa ri na fulufhelo la uri na khawo ri do kona u vha kereke ya Mune washu ngauri ri na Mutiki. Ra tshimbila ro isa mato ashu kha mushumo we Kristo a khunyeledza tshifhambanoni na zwe a ri fulufhedzisa nga ha Muya Mukhethwa a ri nga vhi na nyofho, naho ri tshi nga vhona thavha khulu phanda hashu, milambo i sa welei. Muya Mukhethwa u hone vhukati hashu, ndi Ene Mutiki. Vhumatshelo ha kereke a vhu ngo disendeka nga rine. Rine ri nga feila kana ra fa kha hoyu nwaha, hone kereke i do bvela phanda. Ndi zwone zwine kereke ya Afurika ya fanela u sedza khazwo, ya zwi fulufhela, i do kona u vha kereke ine Mudzimu a i shumisa kha uyu nwaha na kha vhutshilo hayo hothe, naho i tshi nyadzwa nga lukanda lwe ya ambara na u vha hayo na zwiko zwi si zwinzhi.
Zwinwe zwine hetshi tshipida tsha ri kaidza khazwo ndi u fhandekanya mushumo wa tshifhambano na mushumo wa Muya Mukhethwa kha vhutshilo ha kereke. Namusi u a wana ho no vha na vhathu vha ambaho nga ha Muya Mukhethwa vho zwi patukanyulula na mushumo wa tshifhambano. Yesu uri u khou tuwa, u do fhira nga tshifhambanoni, a vhuelela tadulu, a kona ha u ruma Mutiki. A ri ambi nga ha Muya Mukhethwa ri sa ambi nga ha lufu lwa Yesu Kristo, u vuwa hawe.

3. Muya Mukhethwa u do ranga phanda kereke yawe kha u khunyeledza vhudifhinduleli hayo ha u vhidzela vhathu kha thembuluwo.

Tshinwe tshifhinga tshithu tshi itaho uri ri ofhe musi ri tshi sedza phanda ndi u vhona vhuhulu ha mushumo une wa vha phanda hashu. Ri tshi u lavhelesa ra sa sedza na zwine rine ra vha ra vhona zwi sa elani, nungo dzashu dzi thukhu kha zwine ra khou vhidzelwa u hwala zwone. Vhafunziwa vho vha vha tshi khou sala shangoni sa thanzi dza Kristo. Vha fanela u hwala mafhungo madifha vha tshi a isa kha shango li sa vha funi, lo dilugiselaho u vha vhaisa na u vha vhulaha. Hezwi zwo vha zwi tshi fanela u disa nyofho khavho vho sedza zwine vha vha zwone (vharei vha khovhe, vhathu vha si na vhuimo kha lushaka). Vho vhona zwine vha khou vhidzelwa khazwo zwi sa konadzei. Ndi zwone zwe zwa ita uri Kristo a ambe navho nga ha mushumo une Muya Mukhethwa a khou ya u ita a tshi vha ranga phanda kha u khunyeledza vhudifhinduleli he vha vhidzelwa hone sa phumudzo khavho. Hezwi ndi zwine ra zwi wana kha vv.8-11 hune ha pfi: Huno Ene a tshi da u do rovhedza shango a li sumbedza uri vhutshinyi ndi mini, na uri vhuvhuya ndi mini na uri khathulo ya Mudzimu ndi tshithu de. U do rovhedza shango vhutshinyi nga u li sumbedza uri a lo ngo tenda Nne. ; u do sumbedza shango uri a re muvhuya ndi Nne ngauri ndi khou ya ha Khotsi, a ni tsha do mmbona; u do vha rovhedza uri khathulo ya Mudzimu ndi yone-yone nga u vha sumbedza uri muvhusi wa lino shango o no dihatulwa.
Ndi mini zwine Mune washu Yesu Kristo a khou swikisa kha vhafunziwa vhawe nga ha mushumo wa Muya Mukhethwa zwine zwa fanela u shuma sa phumudzo kha kereke yawe? Yesu o vha a khou sia vhafunizwa vhawe fhano shangoni na mushumo wa u vha thanzi ya zwe a dela u khunyeledza kha shango. Hezwi zwine a khou amba nga ha Muya Mukhethwa zwi amba uri vha khou ya u shuma fhethu ho no shumiwaho. A si vhone vha khou yaho u thoma u lima, ho no limiwa, vhone vha khou ya u kuvhanganya. Zwi vha fha phumudzo, zwa dovha zwa vha bvula u dikukumusa havho. A ni nga fhati kereke nga nungo dzanu, ndi Mudzimu a i fhataho nga Muya wawe.
Zwine Yesu a khou amba nga ha u da ha Muya Mukhethwa a zwi faneli u pfala u nga o vha a khou da lwa u thoma. Ndi Ene we a shuma kha vhatendi vha OT, hone u khou da nga maanda mahulu a saathu vhonwa na u shuma kha shango lothe na kha tshakha dzothe. U khou da u rovhedza shango. U rovhedza ndi u ita mini? Ndi u nekedza vhutanzi vhu na zwithu zwi vhu khwathisaho zwi sa hanedzei. O rovhedziwaho ha tsha kona u ima a vha na zwine a do amba. Ndi zwone zwine Muya Mukhethwa a do ita kha shango.
Kha Majuta vhe vha mu landula, vha si mu tanganedze Muya Mukhethwa u do shuma mbiluni dzavho a vha rovhedza uri zwe vha mu lata ho vha u ita vhutshinyi na u sa tenda. Vha do swika hune vha zwi vhona uri zwe vha ita vho vha vha songo fanela u zwi ita. Muya Mukhethwa u do swikisa hezwo zwithu khavho. U do vha sumbedza uri hoyu Yesu we vha mu landula ndi Ene muvhuya a bvaho ha Mudzimu. A si fobvu le la da u tswa na u vhulaha, ndi muvhuya we a da u tshidza vhathu. Muya Mukhethwa u do ita uri vha kone u vhona hoho u luga ha Yeus Kristo na zwe a dela u khunyeledza. U do vha rovhedza vha kona u vhona uri hoyu Yesu we vha mu landula ndi ene we a hatula muvhi wa heli shango na vharunwa vhawe, a vha Mutshidzi we a tanganedzwa nga Mudzimu. Muvhusi wa heli shango ha tshe na maanda. Heyi ngoho Majuta vho i vhona. Ndi hone vhutanzi vhune bugu ya Mishumo ya ri nekedza hone. Ndi maanda a Muya Mukhethwa e a ita uri vharei vha khovhe, vhanyadziwa nga shango vha vhe na nungo vha tanziele nga maanda lwe vhahanedzi vhavho vha fhumudzwa vha si divhe uri vha vha thivha ha ni, pfunzo yavho ya dadza mudi wa Yerusalema wothe. Vha si divhe uri vha i thivha ha ni (Mishumo 5:28), he na vhotshifhe vha swika he vha i tanganedza, na vhe vha vha vho omisa dzimbilu sa Vho Paulo vha rembuluwa (Mishumo 6:7).
A si Majuta fhedzi vhe vha rovhedziwa nga Muya Mukhethwa nga ha vhutshinyi, vhuvhuya na khathulo, ho rovhedziwa na shango lothe. Vhenevha vhathu vhe vha vha vhe si vhathu vha maimo, vha tshi funza Kristo muvhambwa, we a vuwa, a vhuelela tadulu, a dzula tshandani tshaula tsha Mudzimu, vha imisa shango nga thoho (Mishumo 17:6). Nga murahu ha minwaha ya madana mararu fulufhelo heli lo vha lo no dadza lifhasi lothe li na thuthuwedzo kha vhutshilo ha tshakha nnzhi. Lo swika vho na vhukati hashu.
Hei ngoho yo vha i tshi fanela u fhumudza vhafunziwa vha Yesu Kristo vha kona u vhona uri nangoho u tuwa hawe ndi mbuelo khulwane khavho, vha do kona u swikelela na zwe vha si zwi swikelele musi e vhukati havho. Ndi phumudzo na kha kereke yashu, u fhata kereke a si zwine zwa thoma kha rine, ndi mushumo wa Muya Mukhethwa. Na hune rine ri tshi lavhelesa ra vha ri si na fulufhelo, Muya Mukhethwa u a kona u pwashekanya mbilu dza matombo a fhata kereke yawe. Hu songo vha na tshine ra tenda tshi tshi ri ima phanda ngauri na muvhusi wa heli shango o no kundwa. Vhahashu Mudzimu nga Muya wawe u khou shuma na vhukati hashu. Ri songo ofha u lavhelesa phanda na kha hoyu nwaha nga fulufhelo.
Mushumo we ra vhidzelwa u u shuma a u tsha ofhisa. Muya Mukhethwa ndi Ene a ri rangaho phanda. Muvhusi wa lino shango na vharunwa vhawe a vha tshe na maanda, vho kundwa.

4. Naho kereke i tshi do rangwa phanda nga Muya Mukhethwa, i do tshimbila vhutunguni vhune ha do fhumudzwa nga u lavhelela dakalo la musi a tshi vhuya lwa vhuvhili.

Maipfi ane ra a vhala kha vv.16-18 hune vhafunziwa vha khou toda thalutshedzo ya zwe Kristo a amba kha v.16, a ri humbudza uri naho kereke i tshi do rangwa phanda nga Muya Mukhethwa fhano shangoni i fanela u dilugisela u fhira kha vhutungu vhunzhi. Hezwi zwi khwathiswa nga v.20 hune ha pfi: Zwino ipfani-ha: Inwi ni do lila lwa u lila, shango lone lo ditakalela. Inwi ni do tunghufhala, hone u tungufhala hanu hu do shanduka ha vha dakalo. Hezwi u zwi khwathisa na nga vhutungu vhune mufumakadzi a vhu pfa a tshi beba, hone o no tanganedza nwana zwa vho mu takadza hune a hangwa vhutungu he a tangana nao. Mune washu Yesu Kristo u khou bvisela hezwi khagala a tshi khou fhindula ndado ye ya vha hone vhukati ha vhafunziwa musi a tshi ri: Hu si kale a ni tsha do mmbona; hone hu si kale na mmbona (v.16). Vhafunziwa vha tshi pfa hezwi vha ri, Rine a ri khou vhuya ra pfa uri u khou amba mini (v.18).
Hei thaidzo ye vhafunziwa vha Mune washu vha vha vhe nayo ya uri hu si kale u amba mini i nga talutshedzwa nga ndila mbili. Ndila ya u thoma ndi ya u zwi pfa a tshi khou amba nga ha lufu lwawe na u vuwa hawe hune ha do disa dakalo. Ndila ya vhuvhili ine ya katela na ya u thoma, ndi ya u talutshedza ‘hu si kale’ ro sedza kha u vhuya hawe lwa vhuvhili, hu si u vuwa hawe vhafuni. Zwe Kristo a vha a khou a amba ndi zwauri musi a siho fhano shangoni e tadulu ha Khotsi, tshi do vha tshifhinga tsha vhutungu kha vhane vha mu tenda, hone tsha vha tshifhinga tsha dakalo kha vhane vha si mu tende. U tshila ha vhakriste fhano shangoni a si zwithu zwi leluwaho. Ndi nga ni zwi sa leluwi? Ndi hune vha tshila nga lutendo hu si u vhona. Vha tshila nga fulufhelo hu si nga zwe vha tou zwi fara nga tshanda. Ndi hune vha kha di tou vhala, vha pfa, vha rabela hu si zwithu zwine zwa vha phanda havho hune vha tou zwi kwama. A si vhutshilo vhu leluwaho. Dakalo lavho a li a thu khunyelela, vha kha ditshila nga u gomela, vho lavhelela u khunyelela hazwo (Vharoma 7:23). Hone vha sa mu divhi a vha na hovhu vhutungu, dakalo lavho lo khunyelela, a huna tshe vha lindela, a vha todi na u vhuswa nga Kristo. Dakalo la vhakriste ndi line la do khunyelela musi a tshi vhuya hafhu. Ndi hone hune vhakriste vha fanela u tshila vho isa mato avho khaho, hune dakalo lavho la do khunyelela musi u tshidzwa havho hu tshi khunyeledzwa-vho. Vha shangoni vha kha di tou hu lavhelela, a vha thu swika khaho. Vha dzula vho sedza kha u vhuya hawe.
Zwinwe zwine zwa fanela u fhumudza vhakriste vho sedza kha u vhuya hawe ndi u rabela misi yothe. Naho e siho vhukati hashu ri a kona u amba nae. Ri a kona u humbela zwothe dzinani lawe, Khotsi a kona u ri fha zwone. U rabela ndi zwine zwa nga kona u itwa nga mukriste munwe na munwe. Ndi hone hune ra wana nungo dza u shuma zwe ra vhidzelwa zwone, phumudzo vhukati ha vhutungu, fulufhelo vhukati ha vhutungu. Ndi zwithu zwine zwa fanela u vha hone vhutshiloni ha mukriste tshifhinga tshothe. Ndi zwone zwi itaho uri ri lavhelese phanda ri sa timatimi, ri sa ofhi. Kha ri humbele u do ri fha.
Vhahashu tshinwe tsha do ri tika kha hoyu nwaha vhukati ha khaedu dzothe dzi re phanda hashu, rine vhe Kristo a ri fela tshifhambanoni, a ri fha Muya wawe Mukhethwa, ndi u tshila ro vhea mato ashu kha u vhuya hawe na dakalo line ra do li wana, na u tshila ri tshi rabela ri tshi di vha uri u do ri fha uri dakalo lashu li khunyelele (v.24).

5. Mafhedziselo.

Vhahashu zwi a konadzea uri ri tshile kha hoyu nwaha wa 2020. Zwi a konadzea uri ri khunyeledze zwe Mudzimu a ri vhetshela zwone. Hezwi a zwi nga konadzei ngauri zwithu zwi do vha zwi khou ri lelutshela, ro takala. Zwi do konadzea na hune ra do vha ri khou tshimbila ri tshi lila, ri vhutunguni. Zwi do konadzea ha ni? Ngauri Kristo o fa, a vuwa, u tshandani tsha u la tsha Mudzimu. Ro vhuedzanywa na Mudzimu. Mudzimu u na rine. Nga nnda ha hezwo ri na Muya Mukhethwa namusi ane a ri ranga phanda kha u khunyeledza vhudifhinduleli hashu. U vha o no shuma rine ri saathu shuma. Ndi Ene a konaho u pwashekanya na mbilu dzo omaho sa matombo, vhahulu-hulu vhutshiloni vha divhuedza vha toda u tshidzwa havho khae. Naho ri tshi do ri fhira madini a fhisaho ri fanela u tutuwedzwa nga dajkalo line ra do vha tshipida tshalo musi a tshi do vhuya. Helo dakalo li do ri fha u kondelela na hune ra humbula u litsha. U do vhuya zwe ra vha ri tshi tou zwi fulufhela ra tou zwi fara nga zwanda zwashu. Zwi do konadzea ngauri musi zwi tshi konda, ri tshi rabela, ri na Mudzimu ane a do ri thetshelesa, a fhindula zwine ra khou lila.
Haya mafhungo o vha a tshi fanela u vha phumudzo khulwane kha rothe ra lavhelesana na hoyu nwaha hu si na tshine ra ofha.
Related Media
Related Sermons