Faithlife Sermons

Die Koninkryk Van God

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

EREDIENS ..... HUMANSDORP-OOS....31 AUG.’97.

 

Skriflesing : Matt. 24:3 - 14

Teks : Vs. 14

Sing :

Inleiding .

Daar is verskeie groot temas wat dwarsdeur die Bybel loop, vanaf Genesis tot in Openbaring.  Die belangrikste van hulle almal is seker die begrip : “DIE KONINKRYK VAN GOD.”

Reeds in die Ou Testament kom hierdie boodskap sterk na vore : “Die Here is Koning”! Veral in die boeke van die profete en in die Psalms word dit oor en oor herhaal, en word die volk en die volkere van die wêreld opgeroep om Hom as sodanig te erken en te aanbid en te dien.

So vind ons dit ook in die Nuwe Testament. Dis opvallend dat as Johannes die Doper sy openbare bediening begin dat hy begin met die teks: “Bekeer julle, WANT DIE KONINKRYK VAN DIE HEMEL HET NABY GEKOM.” (Matt. 3:2)

En as die Here Jesus met Sy dienswerk op aarde begin, dan is ook die teks van  Sy intreepreek : “Die tyd het aangebreek, en DIE KONINKRYK VAN GOD HET NABY GEKOM !” (Mk.1:15) Daarmee bied Hy dan ook dadelik Homself aan as die Koning, as die Een wat sou kom.   Die N T veral erken Hom ook as die KONING van alle konings. 

 

Nou moet ons dit net duidelik kry dat as ons in aardse terme oor ‘nkoni kryk praat, dan dink ons aan ‘n bepaalde land of landstreek, ‘n gebied met grense, waar ‘n bepaalde koning dan heers.  Daardie gebied is dan sy koninkryk.  So byv. praat ons van die koninkryk van koningin Elizabeth, en dan dink ons aan die Britse eilande en sekere ander lande waar sy as koningin erken word.

Maar asons praat va “die koninkryk van God,” of van “die koninkryk van Christus,” of dan van “die koninkryk van die hemele,” dan is daar geen sprake van grense nie, want die hele aarde is Sy koninkryk, ja selfs meer nog, die die ganse geskape uitspansel is deel van Sy koninkryk : die aarde, die sterre en planete, die son, die maan en sterre, ja alles wat geskape is.

Dit beteken nie dat Hy noodwendig oral en deur almal as Koning erken en verheerlik word nie, maar dit neem nie weg nie dat dit alles Sy koninkryk is, en eenmaal by Sy wederkoms dan sal elkeen en almal hom as sodanig erken en vereer, elke oog sal Hom sien, en elke knie sal voor Hom moet buig !

In ons teksvers nou word daar gepraat van :

1.         “DIE EVANGELIE VAN DIE KONINKRYK.”

Ons het nou ‘n aanduiding van die betekenis van die begrip “Koninkryk van God.”  Ons sê dit beteken dieselfde as “Die Heerskappy van God.”  Orals waar Hy heers is Sy koninkryk.

Maar nou praat Christus hier in ons teks van : “Die Evangelie van die Koninkryk.”  Die woord “Evangelie” beteken letterlik :”goeie boodskap”, m a w Jesus praat hier van :”Die goeie boodskap van God se Koninkryk !”

Nou waarom noem die Here Jesus dit so ?  Die goeie boodskap of die blye boodskap van die koninkryk ?

Hy noem dit so omdat die heerskappy van God en van Christus soveel seën meebring.  Sy heerskappy is ‘n geseënde heerskappy, dit is ‘n koningskap wat vreugde en vrede en ryke seën meebring.   Sy onderdane is baie gelukkige mense

Hierdie koninkryk is vir die Here Jesus van die allergrootste belang, daarom leer Hy ook Sy dissipels bid en een van die eerste dinge wat Hy vir hulle leer is om te bid :”Laat U koninkryk kom !”   En as Hy hulle verder omderrig dan sê Hy vir hulle in Matt.6:33:”beywer julle allereers vir die KONINKRYK VANGOD .......”

Related Media
Related Sermons