Faithlife Sermons

En skatt i lerkärl

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 7 views
Notes & Transcripts

Bottnaryd, 1997-09-07

EN SKATT I LERKÄRL

2 Kor. 4-6-7

I. LERKLUMP

a) "av stoft från Jorden"
1 Mos 2:7 "Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev Människan en levande varelse. Adam = jord.

Job: "Jag är danad av en nypa lera".

"Danad" - används om krukmakarens arbete. Till Guds avbild.

"Stoft" - Mull, åkerjord. Vi hör hemma på jorden och skall vårda och bruka den.
b) Danad så övermåttan.

Ps139:14-16 Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit.

Övermåttan underbart - med en stor underbar skillnad jämfört med andra skapade varelse.

Vad är skillnaden på människa och djur: människan insatt att råda över djuren, 1 Mos 1:28, skapande och intelligent. Skapad till Guds avbild. Har evigt liv.

Underbara verk - rena miraklet. Varje gång ett människoliv blir till och danas äger ett mirakel rum.

c) Livsande.

Guds andedrag. Vilken kraft. Människan kan inte skapa liv, inte ens de lärdaste vetenskapsmän kan, men Gud gav liv genom att andas.
Åter till jord I Mos 3:1 9

Ps. 103:14 Ty han vet vad för ett verk vi är, han tänker på att vi är stoft.

Pred. 12:7 och stoftet vänder åter tilljorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.

KRUKMAKAREN OCH LERKÄRLET.
a) Krukmakaren Jer. 18:1-4.

Leran måste vara mjuk och formbar, annars misslyckas krukmakaren. Det misslyckade leret bearbetas på nytt. Han börjar på nytt. Israel blev nedtrampat innan Gud kunde återskapa det.

Detta kan gälla hela människosläktet, nationer och individer. Guds nåd.

Gud formar oss efter sin vilja. Jesus är förebilden. Men det är ingen massproduktion, alla är unika.

Rom 9 - 20 Men tror du, stackars människa, att du kan göra invändningar mot Gud? Kan det formade säga till formaren.- Varför gjorde du mig sådan?
b) En skatt finns i lerkärlet

Trots vår bräcklighet gör Gud något fantastiskt av oss.

Rom. 9:23-24. (Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd -genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet? Till att vara sådana har han kallat oss, vare sig vi är judar eller hedningar.

Han vill rena kärlet.

Jesus sa att ondskan kommer inifrån, från våra hjärtan. Vi behöver bli tvättade rena. 1 Joh. 1:9. Från all orättfärdighet. Mediet är Jesu blod. Gud har lagt en skatt i våra kärl.

Guds egen närhet, hans ljus och härlighet bor i oss.

Till hedersamt bruk. 2 Kor. 4:6-7 Ty Gud, som sade: "Ljus skall lysa ur mörkret", har lyst upp

mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt Uus. Men denna skatt har iaq i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.

Related Media
Related Sermons