Faithlife Sermons

Rom 12-1 Lars

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Bibeltime, 23.06.01

Jubilantstevne på Fjellhaug Skoler

HVERDAGEN SOM GUDSTJENESTE

Rom. 12,1-2 som formaning til den kristne

”Jeg formaner dere, altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.

 

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.”

… Be om at Den Hellige Ånd gjennom bibelordet berører oss, våre liv og vår hverdag.

1. Formaningens HVEM:  ”…brødre…”

 • Menigheten i Rom: situasjon – utfordringer – muligheter
 • Det nye Guds-folket av Jesus-troende jøder og hedninger (kap. 9-11). Et nytt ’familiefellesskap’ – i Jesus; på tross av ytre forskjeller (Gal. 3,28).
 • Vi som tror på Jesus som Herre og Frelser hører sammen, som søsken!

2. Formaningens HVORFOR: ”…derfor…ved Guds miskunn…”

 • Vi møter her en formaning på nådens grunnlag.
 • Paulus formaner på bakgrunn av alt som er sagt om Guds uforskyldte nåde i Jesus Kristus, sml. kap. 1-11!
 • Luther: Gud rekker oss sin nåde gjennom sitt Ord – i dag!
 • Tekstens evangelium: Nåde i dag - og for hver dag… Nåden holder helt frem!

3. Formaningens HVA: ”…fremstill legemet! … forny sinnet!…”

Formaningens to hovedelement:

(1) Det ytre: Fremstill legemet!

 • Paulus beskriver her den kristne/oss som ’prester’(sml. 1 Pet. 2,9) med begreper fra templet (offerterminologi). Vår takk for Guds nåde: Å innvie våre legemer/kroppen daglig til tjeneste for Gud.
 • Legemet som samlebegrep for det ytre: Håndens gjerning – hverdagens kall, som er en stor del av livet vårt! (Sml. de praktiske formaningene videre i 12,2-15,6.). Dette inkluderer diakoni i videste forstand, et liv innviet til tjeneste for Gud.

Luther om kallet! (og den haugianske arven) Hvordan formidle dette i dag, - og hvordan leve i dette i dag? (Sml. fra ’Aftenbønn’ til fabrikk/IT-firma)

 • Legemet som spesifikt begrep om kroppen: Paulus setter her fokus på legemet:

a)      Sikkert sjokkerende for noen av leserne at Paulus her setter fokus på kroppen. Flertydig syn på legemet i samtidens kultur (eks. fengsel/umoral/selvdyrking)

b)      Hva med vår egen samtid: Kroppen er i dag arena for en kamp om identitet. Flertydig fokus på kropp (eks.): reklamens ’gode liv’/spiseforstyrrelser/ pornografi/ cyberspace.

c)      Bibelens budskap: Mennesket som verdifull, ansvarlig og elsket. Kroppen noe Gud-gitt og positivt, men samtidig preget av syndefallet. Derfor potensial til både godt og ondt. (1 Kor. 9,19-20). Vår holdning til kroppen – som et vitnesbyrd inn i vår egen samtidskultur (særlig mediekultur/ ungdomskultur)!

 • Hverdagen som arena for vår gudstjeneste – både en trygghet og en utfordring!

 

(2) Det indre: Forny sinnet!

 • Paulus setter her fokus på to forskjellige verdisett: ’denne verden’ og ’Guds vilje’
 • ’Å skikke seg lik’ kommer fra et gresk ord som ligner på ’skjema’ Hva slags ’skjema’ eller verdisett preger/påvirker våre liv? Mediene er en sentral arena for verdiformidling, og bidrar til å flytte grenser for hva folk flest (og hva vi?) tenker om ’det gode, det sanne og det skjønne’.
 • Hva preger tidsånden i vår samtid, det som mange vil kalle det ’postmoderne’? ”Postmodernismen går lenger enn det ’moderne’ vitenskapelig baserte synet på verden ved å blande en skeptisk holdning til teknologi, objektivitet, absolutter og totalforklaringer med vekt på image og utseende, personlige tolkninger, gleder og utforskningen av ethvert åndelig og materielt perspektiv.”

Noen eks.: ’Bibelens ord er ikke klare, men bare ulike tolkninger’; ’Alt er relativt’; ’Image er alt!’ (artisten Madonna); ’Det er fint at Bibelen fungerer for deg!’; ’Du har din tro og jeg har min tro’; ’Paulus sine ord om homofili er undertrykkende maktutøvelse’ …

 • Paulus oppfordrer oss til å møte utfordringene fra ’verdens verdisett’, ved at deres sinn fornyes. ’Sinn’ står her for synet på livet (verdisettet/perspektivet) – eller det vi kunne kalle ’livssynet’, som er noe som alle har (’alle tror’). Paul utfordrer oss til å la det bibelske syn på livet prege og forvandle vår virkelighetsoppfatning (en himmel over hverdagen: et åpent univers med Gud som Skaper, Opprettholder og Herre), vårt menneskesyn (bekrefte menneskets særpreg, verdi og ansvar som skapt, synder, og elsket av Gud) og våre etiske/ moralske verdier (søke å leve utfra det doble kjærlighetsbud, på grunnlag av det Bibelen sier om dyder, normer og konsekvenser).Vi trenger å leve i denne formingsprosessen hver dag, og vi trenger det kristne fellesskapet for utfordring og støtte.
 • Det bibelske og ’verdens’ verdisett/’livssyn’ står mot hverandre i dag : på ’tankens arena’, på troslærens arena, på ’etikkens arena’, på hverdagens arena…. Vi trenger å ta utfordringene på alvor – sammen.
 • Paulus sier at et et fornyet sinn gir oss sunn dømmekraft, tuftet på Hans Ord og i avhengighet av Hans Ånd: ”…så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.” Dette trenger vi i stort monn, - for livet! Fil. 4,8.

4. Formaningens HVA SÅ?

Noen utfordringer:

1. Lev i nåden!

3. Hold sammen troslæren og livet/dogmatikk og etikken, de er uløselig knyttet sammen i Guds Ord!

3. Ikke begrens Guds kall, det gjelder hele livet!

4. Ta utfordringen (’skjemaet’) fra den postmoderne tidsånd (relativismen) på alvor – i forkynnelse, undervisning, vitnesbyrd, yrket, relasjonene etc. 

5. Først og sist: ’Fremstill legemet!’ og ’Forny sinnet!’

Lars Dahle

Mediehøgskolen Gimlekollen

Related Media
Related Sermons