Faithlife Sermons

Bij Jezus in de opleiding

Markus Evangelie  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript
Handout
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

De Leerlingen en hun Leraar

In de tijd van de bediening van Jezus, waren er heel veel lessen te leren geweest van de Heiland. Hij deed de wonderen niet alleen, Hij moest ze leren van zijn Vader. En dat beleed hij ook:
John 5:13 NBG1951
13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een (grote) schare op die plaats was.
John 5:19 NBG1951
19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
John 5:19
: Ik kan van mijzelf niets doen.
Als Jezus als volmaakt mens, en God zelf op aarde al moest leren van Zijn Vader voordat Hij het doen kon, hoeveel te meer moeten we als Zijn volgelingen naar Hem kijken om te leren handelen zoals Hij dat wil.
Dat is ook de opdracht die wij hebben gekregen van de Heer zelf
Matthew 11:29 NBG1951
29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
De leraar was onderwezen door Zijn Vader. En wij behoren ook onderwezen te worden. Kijken naar Jezus, daar gaat het in deze serie vanuit het Markus-Evangelie om. Niet kijken naar elkaar. Niet kijken naar de traditie, niet kijken naar de wereld( want die zit vaak diep in de kerk verweven) Ook niet kijken naar de dominee. Er is er maar Een waar we naar moeten kijken: Jezus!
Jorim en ik waren vorig jaar in Londen in de Kerk van Spurgeon en in grote letters stond er boven het podium: Look unto Me all the ends of the earth and be saved.
ER IS ER MAAR EEN WAAR WE NAAR MOETEN KIJKEN. ONZE GROTE LERAAR.
Maar een leraar heeft leerlingen. Kunt u zichzelf een leerling van Jezus noemen? Wilt u van Jezus leren?
Een leerling kijkt voor dat wat ie moet leren naar de leraar. Hij verwacht het van hem. De Leraar moet het uitleggen, voordoen en toezicht houden als wij het daarna gaan proberen. Dat is ook precies wat Jezus deed! Hij deed de leerlingen voor wat Hij ze wilde leren. De Leraar had visie voor zijn leerlingen. Hij wilde een onuitwisbare indruk achterlaten in hen. Een leraar heeft ook oog voor zijn leerlingen.
Jezus ging rond goeddoende zegt Handelingen
Acts 10:38 NBG1951
38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.
Act 10:38
En psalm 119 spreekt het verlangen van een leerling uit. Hij erkent de goedheid en bekwaamheid van God en wil van Hem leren.
Psalm 119:68 NBG1951
68 Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen.
Jezus had een hoop volgelingen of leerlingen. Maar heel veel van hen haakten af toen het ze te serieus werd. Ze vonden het onderwijs van de Heere Jezus te zwaar en te radicaal dus stopten ze Hem te volgen en van Hem te leren.. Ze wilden niet meer door hem onderwezen worden. Ze sloten hun harten toe.
Om door Jezus geleerd te worden moet je hart wel open staan.
John 6:66 NBG1951
66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.
Staat uw hart open van om van de Heere Jezus te leren? Of is uw hart vet en ongevoelig voor de Heer ( en en )
Psalm 119:70 NBG1951
70 Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet.
Matthew 13:15 NBG1951
15 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.
Acts 28:27 NBG1951
27 want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

Als je je door de Heere Jezus laat onderwijzen ben je een discipel.

John 6:66 NBG1951
66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.
Hier enkele kenmerken van discipelschap
Discipel betekend leerling.
Discipelen werden door Jezus geroepen ()
Een discipel moest zichzelf verloochenen ()
De bedoeling van discipelschap is een levenslange relatie met Jezus . .....Om met Hem te zijn…()
De discipel is er niet alleen maar om te leren van de Leraar, maar ook zijn hele leven met Hem te delen zonder terughoudendheid.
Discipelschap wordt gekenmerkt door het vestigen van een fundamentele relatie met Jezus als persoon en niet alleen maar zijn leer!
Is dit ook van toepassing op Uw leven?
Jezus liet Zijn discipelen alles zien. Zoals Hij het van de vader had geleerd, zo leerde Hij het aan Zijn disicipelen.

Jezus; de Leraar (en de onreine geesten)

De gezondenen en de boze geesten

Related Media
Related Sermons