Faithlife Sermons

Dennis Demata
Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 393 views
Files
Notes
Transcript
Text: 1John 3:1 Introduction: Ang wiper ng sasakyan ay napakahalaga kapag umuulan. Kapag sira ang wiper o kaya hindi mo pinagana ito habang umuulan, ang sasakyan ay maaaring maaksidente dahil hindi niya makikita ng malinaw ang kanyang daraanan. Sa buhay Cristiano natin, maraming nagiging dahilan upang bulagin at palabuin ang ating paningin sa Panginoon, kaya ang mga ito’y dapat alisin, ngunit nakalulungkot isipin dahil minsan tila ayos na sa atin ang manatiling bulag pagdating sa Panginoon dahil sa pagaakit ng mundo. FCF: Masyado tayong nabubulagan dahil inaakala natin na ang lubos na pagmamahal ay matatagpuan natin sa makasalanang sanlibutang ito. Mas inilalagak natin ang puso natin sa sanlibutan kaysa sa Diyos dahil marahil inaakala natin, dito’y may siguridad tayo. Nakakaligtaan natin na ito’y sa Diyos lamang matatagpuan. Kaya ito ang paalala sa atin. Thematic Truth: Ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin ay higit na dakila sa lahat! Contextual Background: Ang chs. 2:28-4:6 ay patungkol sa pagsubok sa isang tunay na mananampalataya. At sa chs. 2:28-3:10 ay pagbibigay liwanag sa isang moral na pagsubok: ito’y ang pamumuhay sa katuwiran. At sa 3:1 ipinahayag ni John ang pagiging anak ng bawat iniibig ng Diyos. At sa talatang ating pag-aaralan ay ipinahayag ni John kung gaano kadakila higit sa lahat ng pag-ibig ng Diyos. Bakit napakadakila ng pag-ibig ng Diyos higit sa lahat? I. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay lubos na kamangha-mangha at kahanga-hanga. 1. Paano naging kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos Ama? 2. Ayon sa v. 1, sinasabi, “Behold” o “Masdan ninyo.” 3. Ang salitang ito nagpapahayag ng pagtingin o pagobserba sa isang bagay, tao, atbp. At ang salitang ito ay ginamit sa pautos na pananalita, marahil, upang kunin at pukawin ang atensiyon ng mga mambabasa ni Juan. Ang salitang ito ay nagbibigay diin sa katotohanang sasabihin ni Juan sa mga mananampalataya. 4. Ipinapahayag dito ang lubos na paghanga ni Juan sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, si Juan ay manghang-mangha sa pagmamahal ng Diyos. Ipinapahayag ni Juan na ang pag-ibig ng Diyos ay nakamamangha at kahanga-hanga. Ipinapahayag ng salita ang kalidad at laki ng kinamamanghaan at hinahangaan ni Juan. 5. Sa talatang ito ipinapahayag ang pagkapuspos ni Juan o pagka-overwhelm puso’t isipan dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ipinapahayag dito na fresh na fresh sa puso’t isipan ni Juan ang katotohanang iniibig sila ng Panginoon at ipinapahayag niya ito sa mga mananampalataya. 6. Mga Katotohanan: a. Kailan ba tayo huling humanga at namangha sa dakilang pag-big ng Diyos sa atin? Kailan ba natin iniisip at sinariwa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? b. Sa dami marahil ng mga ginagawa natin sa araw-araw ay nakaliligtaan nating isipin ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. c. Nais ng Diyos Ama na makita natin kung gaano Niya tayo kamahal upang tayo’y mamangha at humanga sa Kanya. Ito’y magtutulak sa atin upang lalo pa nating mahalin, pagtiwalaan Siya at sambahin. Dahil ang pagkamangha at paghanga sa dakilang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghihimok sa atin na mas lalo pa natin Siyang mahalin, pagtiwalaan at sundin. d. Transition: Bakit ba nakamamangha at kahanga-hanga ang pag-ibig ng Diyos? Bakit ba napaka dakila ng pag-ibig ng Diyos? II. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay walang katulad. 1. Bakit ba walang katulad ang pag-ibig ng Diyos? 2. Ayon sa talata, sinasabi, “what manner of love hath the Father bestowed upon us” o “Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama...” 3. Ang mga salitang “what manner of” o “anong uri ng” ay nagpapahayag na si Juan ay naghahanap ng mapaghahambingan ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundo, ngunit wala siyang makita. 4. Ibig sabihin, sinasabi ni Juan na ang pag-ibig ng Diyos Ama ay walang katulad sa mundong ito. Ipinapahayag ni Juan na dahil sa sobrang dakila ng pag-ibig ng Diyos, ito’y walang pagkokomparahan o mapaghahambingan. 5. Kaya manghang-mangha at hangang-hanga si Juan sa pag-ibig ng Diyos dahil ito’y walang katulad dito sa mundo. Ibig sabihin, tanging sa Diyos Ama lamang matatagpuan ang pag-ibig na sobrang dakila. Ibig sabihin, walang sinuman sa mundong ito ang makapag bibigay o makapagpapahayag ng pag-ibig na dakila maliban sa Diyos. 6. Ipinapahayag sa atin nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang higitan o kahit pantayan man lamang ng pag-ibig ng tao. Ang pamamahal sa iyo ng iyong mga magulang, ng iyong asawa, o (kasintahan man), o ng iyong kapatid o kaibigan, ng iyong mga kamag-anak ay hindi makasasapat sa pagmamahal sa iyong ng Diyos Ama. 7. Ibig sabihin, kung mayroon mang lubos at napakalaki ng pagmamahal sa atin ay walang iba kundi ang Diyos Ama lamang. Hindi kayang pantayan at higitan ng sanlibutan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. 8. Mga Katotohanan: a. Sa panahon na nangungulila tayo sa pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay, sa Diyos tayo lumapit at dumulog dahil sobrang laki at dakila ng pagmamahal sa atin ng Diyos. b. Ang ating lubos na pagmamahal ay sa Diyos dapat natin ibinibigay at hindi sa sanlibutan dahil ang Diyos lamang ang umiibig sa atin ng labis-labis at lubusan. (cf. 1John 2:15—“Stop loving the world!”). Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi dapat natin ipinagpapalit sa pag-ibig ng sanlibutan. c. Hindi man natin kayang higitan o kahit pantayan man ang pag-ibig sa atin ng Diyos, ang pagsunod sa dakilang utos na mahalin Siya ng buong pagkatao natin ang ating gawin dahil ito’y ikinasisiya o ikinaluluwalhati na ng Diyos. d. Transition: Paano ipinahayag o ipinakita ng Diyos Ama ang Kanyang pag-ibig? III. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay ipinahayag Niya sa pamamagitan ng pagkakaloob sa mga tao. 1. Ano ang ipinapakita nito sa atin? 2. Ayon sa talata, sinasabi, “what manner of love the Father hath given us” “Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama.” 3. Sinasabi ni Juan sa atin kung papaano ipinakita ng Diyos Ama ang Kanyang pag-ibig sa atin. At ito’y sa pamamagitan ng pagkakaloob. 4. Ibig sabihin, ang bunga o resulta ng pag-ibig ng Diyos Ama ay pagkakaloob. At ang mga pinagkalooban Niya ay ang mga tao. 5. At ang salitang “hath given” o “ipinagkaloob” ay nagpapahayag na naranasan na nila ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos marahil simula nang sila’y naligtas ngunit hindi lamang nagtatapos doon dahil ang salita ay nagpapahayag din na ang bunga ng pagkakaloob ng Diyos ay nagpapatuloy. 6. Ibig sabihin, patuloy pa din ang pagmamahal sa kanila ng Diyos bagaman ito’y kanila nang natanggap at naranasan ngunit hindi pa ito nagtatapos dahil may resulta pa ito sa kanilang buhay. 7. Mga Katotohanan: a. Ang Diyos ay naggagawad ng pag-ibig sa mga tao. Kahit na makasalanan ang tao, ngunit ginawaran pa rin ng Diyos Ama ng Kanyang pagmamahal. Ito’y tunay na dakilang pagmamahal. b. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos kundi hanggang sa ngayon at hanggang sa dulo ng walang hanggan ay may bunga pa rin ito. Bagaman natanggap na natin at naranasan ang pag-ibig ngunit may mga benebisyo pa tayong nararanasan dahil dito. Dahil ipinagkaloob ng Diyos sa ating ang Kanyang dakilang pag-ibig, lubos tayong pinagpala higit sa lahat. c. Ang tunay na may pag-ibig ay nagkakaloob ng kusang loob. Ang Diyos ay naggawad ng Kanyang pag-ibig ng kusang loob at hindi napilitan. Kung tayo’y maggagawad ng pagmamahal sa kapwa natin, sikapin natin na maggawad tayo ng kusang loob. d. Transition: Anong klase o uri ng pag-ibig ng Diyos ang Kanyang ipinagkaloob sa atin? Paano ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama ang Kanyang pag-ibig? IV. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay ipinagkaloob Niya sa atin nang ituring Niya tayo bilang mga anak. 1. Paano tayo itinuring ng Diyos Ama bilang mga anak Niya? 2. Ayon sa talata, sinasabi, “that we should be called the sons of God” o “upang tayo’y matawag na mga anak ng Diyos, at tayo’y gayon nga.” 3. Sa talatang ito ipinaliwanag ni Juan kung papaano tayo pinagkalooban ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At ito’y sa pamamagitan ng pagturing sa atin na mga anak ng Diyos. 4. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay ipinagkaloob Niya nang ang mga sumampalataya sa Kanyang Bukod Tanging Anak ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos (Cf. John 1:12). 5. Ibig sabihin, kinikilala ng Diyos sila na Kanyang mga anak. Ito’y pagpapakita ng tunay na pag-ibig. Ipinapahayag nito na hindi sila ikinakaila ng Diyos o hindi sila tinatanggihan ng Diyos Ama. Ipinapahayag din dito ang pag-ako ng Diyos Ama ng Kanyang responsibilidad sa atin. At ipinapahayag din dito na tayo’y may responsibilidad din sa Diyos Ama. 6. Mga Katotohanan: a. Ang tawagin kang anak ng Diyos ay kapahayagan ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, hindi Niya tayo ikinakaila o tinatanggihan kundi kinikilala Niya na may relasyon tayo sa Kanya. b. Ano mararamdaman natin pag ang ating mga magulang ay hindi tayo ituring na mga anak? Ang pagturing ng Diyos sa mga taong sumampalataya sa Kanyang Anak ay pagpapahayag na minamahal ka Niya c. Dahil itunuring tayo ng Diyos na mga anak, asahan natin na tutulungan tayo ng Diyos Ama. Wala mabuting ama ang magpapabaya sa Kanyang mga anak. At dahil mahal tayo ng Diyos Ama, asahan natin na kakalingain Niya tayo at gagabayan sa ating mga buhay. d. At dahil tayo’y mga anak ng Diyos Ama, kinakailangan din nating mahalin Siya at sundin Siya. Nais ng Diyos na tayo’y maging mabubuting mga anak sa Kanya. Ang mabuting mga anak ang lubos na sumusunod sa kanilang ama. Nais ng Diyos na maging masunuring mga anak tayo sa Kanya. e. Transition: Dahil sa pagiging anak natin sa Diyos Ama, ito’y may negatibong epekto. Ano ang negatibong epekto nito? V. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ay hindi kinilala ng sanlibutan kaya hindi nito kinikilala ang mga anak ng Diyos. 1. Ayon sa talata, sinasabi, “therefore the world knoweth us not because it knew him not” o “Dahil dito’y hindi tayo nakikila ng sanlibutan, sapagka’t siya’y hindi kilala nito.” 2. Ang salitang “sanlibutan” ay hindi tumutukoy sa mismong mundo na ito kundi sa sistema ng mundo na laban sa Diyos (cf. 2:15-16). At habang tayo’y nagpapatuloy sa Diyos Ama, patuloy din tayong hindi kikilalanin ng sanlibutan. 3. Anong dahilan kung bakit hindi kinikilala ng sanlibutan ang mga anak ng Diyos? Ayon sa talata, sinasabi, “because it knew him not” o “sapagka’t siya’y hindi kilala nito.” Ang ideya ng salitang “kilala” ay maaaring tumutukoy sa pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, ang sanlibutan ay walang kaugnayan o relasyon sa Diyos Ama. 4. Ibig sabihin, kaya pala hindi tayo tinatangkilik at tinatanggap ng sanlibutan nang tayo’y magkaroon relasyon sa Diyos sapagka’t ang sanlibutan ay walang kaugnayan sa Diyos Ama. 5. Transition: a. Huwag nating isipin na ang sistema ng mundong ito na lumalaban sa Diyos ay yayakapin tayo at mamahalin. Nagkakamali tayo dahil ang mundong makasalanan ay walang kaugnayan sa Diyos. b. Kaya tayo tinatanggihan at binabalewala ng mga hindi mananampalataya pagdating sa usaping patungkol sa Diyos ay dahil wala silang kaugnayan o relasyon sa Diyos. c. Ano ang iyong pipiliin, ang dakilang pagmamahal ng Diyos o ang pagtanggap sa’yo ng sanlibutang lumalaban sa Diyos? Kung pagtanggap o pagkilala ng sanlibutan ang pipiliin natin, ipinapahayag natin na ayaw natin sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Ngunit kung pinipili natin ang dakilang pagmamahal ng Diyos, dapat huwag nating asamin o pangarapin na tanggapin tayo ng sanlibutang lumalaban sa Diyos dahil ito’y walang relasyon sa Diyos. Conclusion: Tunay na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay napaka dakila sa lahat, [1] Ito’y nakamamangha at kahanga-hanga, [2] Ito’y walang katulad, [3] Ito’y kusang loob na nagkakaloob, at dahil dito tayo’y [4] Itinuring ng Diyos na Kanyang mga anak, bagaman ang [5] Ang sanlibutan ay hindi kumilala sa Kanya at maging sa atin. Palagi nating tatandaan, na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagmamaliw. Panghawakan natin ito at palaging sariwain. Ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin ay higit na dakila sa lahat!
Related Media
Related Sermons