Faithlife Sermons

Untitled Sermon

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Mark 3:3 TBS
अनि उहाँले त्यस सुकेको हात भएको मानिसलाई भन्नुभयो: “माझमा खड़ा होऊ!”
Related Media
Related Sermons