Faithlife Sermons

Beskrywings van die Heilige Gees

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

Alhoewel hy onsigbaar is, kan die Heilige Gees in simboliese vorm verskyn en sy aktiwiteite word metafories beskryf.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Alhoewel hy onsigbaar is, kan die Heilige Gees in simboliese vorm verskyn en sy aktiwiteite word metafories beskryf.

As ‘n Duif

Matthew 3:16 Afrikaanse Ou Vertaling
En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ’n duif neerdaal en op Hom kom.
See also

Die wind of asem

Hierdie verskynsel het die vulling met die Gees vergesel.
Acts 2:2 Afrikaanse Ou Vertaling
En daar kom skielik uit die hemel ’n geluid soos van ’n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.
See also The same Hebrew word is here translated “breath”, “wind” and “spirit”; ;

Die KRAG VAN GOD

Luke 1:35 Afrikaanse Ou Vertaling
En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.
See also ; ;

Die VUUR

Acts 2:3–4 Afrikaanse Ou Vertaling
Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
See also ; ;

Die Olie van SALWING

;
Acts 10:38 Afrikaanse Ou Vertaling
met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.
Isaiah 61:1 Afrikaanse Ou Vertaling

Water

John 7:37–39 Afrikaanse Ou Vertaling
En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.
See also ; ;

VERSEEL

Ephesians 1:13 Afrikaanse Ou Vertaling
in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,
See also

‘N Deposito

;
Ephesians 1:14 Afrikaanse Ou Vertaling
wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.
2 Corinthians 1:21–22 Afrikaanse Ou Vertaling
Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.

'N Gids of herder

Isaiah 63:14 Afrikaanse Ou Vertaling
Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van die Here hulle na die rus gelei. Só het U u volk gelei, om vir U ’n heerlike Naam te maak.
See also

'N STEM

Hebrews 3:7–11 Afrikaanse Ou Vertaling
Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders My versoek, My beproef het en my werke veertig jaar lank gesien het. Daarom het Ek vertoornd geword op daardie geslag en gesê: Altyd dwaal hulle met die hart. Maar húlle het my weë nie leer ken nie, sodat Ek in my toorn gesweer het: Hulle sal in my rus nie ingaan nie.
See also ; ;

GOD SE GESKENK

Acts 2:38 Afrikaanse Ou Vertaling
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
See also ; ; ;
Related Media
Related Sermons