Faithlife Sermons

Inseening Kainos spons - Sagaria

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes
Transcript

5DAAR was in die dae van Herodes, koning van Judéa, ’n sekere priester met die naam van Sagaría, uit die afdeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.

6En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.

7En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd.

8En terwyl hy besig was om die priesteramp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling,

9het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand.

10En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer.

11Toe verskyn daar aan hom ’n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan.

12En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval.

13Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaría, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ’n seun baar, en jy moet hom Johannes noem.

14En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees;

15want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.

16En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God.

17En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ’n toegeruste volk te berei.

18Toe sê Sagaría vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Want ek is ’n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd.

19En die engel antwoord en sê vir hom: Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring.

20En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie.

21En die volk het op Sagaría bly wag en was verwonderd dat hy so lank in die tempel vertoef.

22Maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie; hulle bemerk toe dat hy ’n gesig in die tempel gesien het. En hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly.

23En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan.

24En ná hierdie dae het Elisabet, sy vrou, ontvang en haar vyf maande lank verberg en gesê:

25So het die Here met my gedoen in die dae toe Hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem.

Skriftuur

liedere 450,454,413

5DAAR was in die dae van Herodes, koning van Judéa, ’n sekere priester met die naam van Sagaría, uit die afdeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.

6En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.

7En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd.

8En terwyl hy besig was om die priesteramp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling,

9het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand.

10En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer.

11Toe verskyn daar aan hom ’n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan.

12En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval.

13Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaría, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ’n seun baar, en jy moet hom Johannes noem.

14En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees;

15want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.

16En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God.

17En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ’n toegeruste volk te berei.

18Toe sê Sagaría vir die engel: Waaraan sal ek dit weet? Want ek is ’n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd.

19En die engel antwoord en sê vir hom: Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring.

20En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie.

21En die volk het op Sagaría bly wag en was verwonderd dat hy so lank in die tempel vertoef.

22Maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie; hulle bemerk toe dat hy ’n gesig in die tempel gesien het. En hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly.

23En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan.

24En ná hierdie dae het Elisabet, sy vrou, ontvang en haar vyf maande lank verberg en gesê:

25So het die Here met my gedoen in die dae toe Hy my aangesien het om my smaad onder die mense weg te neem.

5DAAR was in die dae van Herodes, koning van Judéa, ’n sekere priester met die naam van Sagaría, uit die afdeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.
Hoekom noem die Bybel dit? Want die mense was trots om te se… My Afstammeling was van ABIA…
The Lexham Bible Dictionary Abijah the Priest

ABIJAH THE PRIEST (אֲבִיָּה, aviyyah). A leader of one of the 24 priestly families whose time of service was determined by lot in 1 Chr 24:1–19. Abijah received the eighth lot (1 Chr 24:10).

So dis hoekom ons die 8ste skof met trots vat… Want dis waarvoor ek gebore is. En ek sal kies om my rol met trots en in alle mag wat ek het te voltooi.. So het hy dan in sy seksie, dag vir dag by die tempel ingegaan en wirook vir die mense gebrand
9het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand.
Die reukwerk was ‘n simbool van die gebede wat die mense na die tempel gebring het
Related Media
Related Sermons