Faithlife Sermons

The Blood Will Never Lose Power

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 6 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Col 1:15-
Colossians 1:15–23 ESV
15 He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 16 For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were created through him and for him. 17 And he is before all things, and in him all things hold together. 18 And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. 19 For in him all the fullness of God was pleased to dwell, 20 and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. 21 And you, who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, 22 he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him, 23 if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister.
15Si Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. 16Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. 17Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. 18Siya ang ulo ng iglesya na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. 19Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak, 20at sa pamamagitan ng Anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa kanya; pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng Anak ng kanyang dugo sa krus.
21Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. 22Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Cristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. 23Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Magandang Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig.
INTRO:
INTRO:
We overlook the importance of blood until such time as we need a transfusion.
Specific kind of blood
Need Blood that is clean
This is the same way with the blood of Jesus that can give us peace...
To make things clean...
This is the same way… it is the blood of Jesus that can give us peace...
Sin surrounds and multiplies in our world…
one bacteria can double every 20 minutes.... in 7 hours, 2,097,152 bacteria
“Till sin be bitter; Christ will not be sweet.” - Thomas Watson
Ice Cream, Sweets, and Tonsillitis
Some Sickness may just fade… FLU...
Sickness may fade… FLU...
But time won’t heal the effect of SIN in our lives… Guilt and shame will always be there...
But time won’t heal the effect of SIN in our lives… Guilt and shame will always be there...
ONLY BY THE BLOOD OF JESUS WE ARE SAVED....
ONLY BY THE BLOOD OF JESUS WE ARE CLEANSED...
ONLY BY THE BLOOD OF JESUS WE ARE FORGIVEN...
1 John 1:7 ESV
7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.
Psalm 32:1–7 ESV
1 Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. 2 Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. 3 For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. 4 For day and night your hand was heavy upon me; my strength was dried up as by the heat of summer. Selah 5 I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” and you forgave the iniquity of my sin. Selah 6 Therefore let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found; surely in the rush of great waters, they shall not reach him. 7 You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah
1Mapalad ang isang tao na ang mga pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon.
2Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon,
at walang pandaraya sa kanyang puso.
3Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan,
buong araw akoʼy nanlulumo at nanghihina ang aking katawan.
4Araw-gabi, hirap na hirap ako
dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin.
Nawalan na ako ng lakas,
tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw.
5Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo;
hindi ko na ito itinago pa.
Sinabi ko nga sa sarili ko, “Ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon.”
At pinatawad nʼyo ako.
6Kaya manalangin sana ang lahat ng matapat sa inyo,
habang may panahon pa.
Kung dumating man ang kapighatian na parang baha,
hindi sila mapapahamak.
7Kayo ang aking kublihan;
iniingatan nʼyo ako sa oras ng kaguluhan,
at pinalilibutan nʼyo ako ng mga awit ng kaligtasan.

WE ARE BLESSED BECAUSE OF THE BLOOD OF JESUS

It is still for us today!
The blood that Jesus shed for me
The blood that Jesus shed for me
Way back on Calvary
The blood that gives me strength
From day to day It will never lose its power.
It reaches to the highest mountain
And it flows to the lowest valley
The blood that gives me strength
From day to day
It will never lose its power
https://www.letssingit.com/selah-lyrics-the-blood-will-never-lose-power-872c9fh LetsSingIt - The Internet Lyrics Database
1 Corinthians 11:23–26 ESV
23 For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, 24 and when he had given thanks, he broke it, and said, “This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.” 25 In the same way also he took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” 26 For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.
Related Media
Related Sermons