Faithlife Sermons

Dealing with God (Funeral)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 8 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
1. All must deal with the same God
2. We have some encouragement—v. 12b
3. Some things never change
I. Human Nature
A. Our greatest struggles are with our own human nature
Problems - All of us
Responsibility - Part of Growing up
Changes around us - Nothing we can do about it
Death - Biggest Bully
B. There is comfort—the war is over—
23Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip; ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. 24Anong saklap ng aking kalagayan! Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? 25Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon! Salamat sa kanya!
II. God’s Character
A. can be a comfort or a threat
B. Four aspects of character that never change
1. Sovereignty—“I am the Lord”
a. As Lord, He has the final say
2. Justice—Deut. 32:4
a. God cannot be unfair; He is just
3. Love—1 John 4:8
a. Exercising love has some limitations
b. “God is love” and has no limitations
4. Mercy—Ps. 136 (all 26 verses end the same)
a. God’s love follows from cradle to grave and beyond
1Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan.
Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman!
III. God’s Word
A. It shall stand forever—
B. The unchanging Word is a source of strength and comfort
1. “I will give you rest”—
28“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
2. Whatever your need today, come to Jesus
3. Whatever your need today, come to Jesus
Related Media
Related Sermons