Faithlife Sermons

Iayos Mo - Part 6

Iayos mo  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Intro:
BIG SMILE...
When did you had that...
something priceless on a child’s face… BIG SMILE...
Of course, children cry… like Ravi...
but she knows how to smile...
and it’s very sweet...
But you know,
13Lubos ngang ipinatupad nina Tatenai na gobernador, at Setar-bozenai, pati na ng kanilang mga kasamahang pinuno, ang ipinag-utos ni Haring Dario. 14Patuloy namang nagtrabaho ang pinuno ng mga Judio at malaking bahagi na rin ang kanilang nagagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Hagai at Zacarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng Templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ipinatupad nina Ciro, Dario, at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persia. 15Nang ikatlong araw ng ikalabindalawang buwan, sa ikaanim na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa Templo. 16Ang buong sambayanang Israel—mga pari at Levita, at ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng Templo ng Diyos. 17Sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki, at 400 kordero; labindalawang kambing na lalaki naman ang inihandog nila para sa kasalanan ng buong Israel—isa para sa bawat lipi ng Israel. 18Inilagay nila ang mga pari at Levita sa kani-kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa Templo sa Jerusalem gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises.
19Pagsapit ng ika-14 na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ang Paskwa ay ipinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkabihag. 20Sama-samang nilinis ng mga pari at Levita ang kanilang mga sarili ayon sa kautusan. At pagkatapos ay pinatay na nila ang mga korderong pampaskwa para sa mga bumalik mula sa pagkabihag, para sa kanilang mga kapwa pari, at para sa kanilang sarili. 21Ang mga handog ay kinain ng buong sambayanan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Kasalo nila ang lahat ng taong nakipagdiwang sa kanila, mga taong tumalikod na sa mga paganong gawain ng mga naninirahan sa lupaing iyon upang sambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. 22Sa loob ng pitong araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng Templo ng Diyos ng Israel. Punung-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Asiria.
CELEBRATION
The temple is finished
Their adversary became their support
They accomplished the mission why they came back.
YOU WILL NEVER RUN OUT OF REASON TO BE DISCOURAGED AND SAD.

I try to take one day at a time, but sometimes several days attack me at once.

—Ashleigh Brilliant

Some people just can’t enjoy life; the first half of their lives are spent blaming their troubles on their parents and the second half on their children.

—Rev. Denis R. Fakes

Starting again begins with God, but it continues as we respond obediently to His initiative.
Briscoe, Stuart. The Preacher's Commentary Series, Volumes 1-35: Genesis - Revelation (Kindle Locations 73777-73778). Thomas Nelson. Kindle Edition.
Briscoe, Stuart. The Preacher's Commentary Series, Volumes 1-35: Genesis - Revelation (Kindle Locations 73777-73778). Thomas Nelson. Kindle Edition.
Every time I preach about joy, I am aware of those in my congregation who suffer. I think of those who have lost loved ones recently; I remember those who have lost jobs; and I see the faces of people who are hurting. Nevertheless, I freely commend the way of joy.
Can we celebrate when life is not perfect? Can we rejoice even when life is filled with problems? The people of Israel teach us to celebrate even in the midst of a confused and broken world. They celebrated the dedication of the temple even though it was not nearly as magnificent as the first temple. They made offerings for the twelve tribes of Israel even though ten had been destroyed. Can we celebrate when life is not perfect? Should we? answers, yes!
Briscoe, Stuart. The Preacher's Commentary Series, Volumes 1-35: Genesis - Revelation (Kndle Locations 73978-73981). Thomas Nelson. Kindle Edition.
That is not to say, of course, that we should deny our sadness. In fact, we discover a greater freedom to celebrate when we acknowledge our true feelings, joy and sorrow alike. The Bible does not commend denial or pretense, rather, it commends energetic celebration along side of honest sorrow.
Briscoe, Stuart. The Preacher's Commentary Series, Volumes 1-35: Genesis - Revelation (Kindle Location 73978). Thomas Nelson. Kindle Edition.
Briscoe, Stuart. The Preacher's Commentary Series, Volumes 1-35: Genesis - Revelation (Kindle Locations 73981-73983). Thomas Nelson. Kindle Edition.
Related Media
Related Sermons