Faithlife Sermons

Een nieuw begin

Leerdiensten  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

De mens is van nature niet in staat om Gods Rijk, je zou kunnen zeggen, Gods plan met de wereld te zien. Daarvoor moet ik opnieuw beginnnen. De weg daartoe is Christus Jezus. De methode: opzien naar het kruis. Er moet een oud leven afsterven en een nieuw leven opstaan.

Notes & Transcripts

Ben jij al opnieuw geboren?

Mijn tweelingbroer en ik liepen jaren geleden door de Herestraat in Groningen. Opeens worden wij aangesproken door een jongeman. Hij blijkt christen. Hij stelt ons deze vraag: ‘ben jij al opnieuw geboren’.
Harro en ik wimpelden voor een keer de straatventers niet af en reageerden op ons meest gereformeerd: ‘wij geloven in Jezus ja.’
Ja, maar ben je ook wedergeboren?’ hield de man vol.
'Euh, we zeiden toch dat wij in Jezus geloven, en dat redt toch ons leven?
Zeker’, zei de man, ‘maar heb je al ervaren dat de Heilige Geest over je gekomen is?’
Nee, zo’n ervaring hadden wij nog niet gehad. En die middag hadden we ook geen interesse om dat wel te ervaren. We namen afscheid en liepen door.

Wedergeboorte is een vaag begrip

Dit voorval maakt volgens mij heel duidelijk hoe de opvattingen verdeeld zijn over wedergeboorte. Voor sommigen moet je het eens ervaren hebben en dan bén je het, anderen zeggen: nee geloof in Jezus Christus en je bént wedergeboren. En daar tussenin heb je een hoop twijfelende mensen. Ben ik al opnieuw geboren?
Dit onderwerp is te belangrijk om schimmig over te doen. Hoe vager hierover gesproken wordt, hoe banger het mensen maakt, of juist gemakzuchtig. Hoe meer wedergeboorte gekoppeld wordt aan jouw gevoel en ervaring, hoe groter risico dat we een rangen-christendom krijgen. Dit terwijl de wedergeboorte echt evangelie is! Er is geen reden tot twijfel, wel tot vertrouwen. Het klopt, wedergeboorte is niet iets dat jij even doet, maar het is ook niet gebonden aan een eenmalige spirituele ervaring, de sleutel, zo zullen wij zien, is Hij die over dit onderwerp onderwijs geeft, Jezus Christus. Hij is degene die uit eerste hand spreekt:
Johannes 3:11 NBV
Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.
Johannes 3:12 NBV
Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
Johannes 3:13 NBV
Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

Een belangrijke vraag

De vraag over de wedergeboorte is een belangrijke vraag. In de geschiedenis die we lazen is het niet minder dan een Joodse leider, iemand uit de elite van het volk, die Jezus in de nacht opzoekt om met hem te spreken. Dat Nikodemus in de nacht Jezus bezocht wordt wel eens uitgelegd als zou Nikodemus bang zijn voor veroordeling van zijn volksgenoten, maar kan net zo goed betekenen dat hij in alle rust met Jezus wilde praten — overdag dromden de volksmassa’s om Jezus samen vanwege al die wonderen.
Nikodemus wil meer van deze van God gezonden leraar weten. Hij begint:
Johannes 3:2 NBV
Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’
‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’
Je zou zeggen, Jezus moet in zijn nopjes zijn met deze erkenning, maar hij antwoordt raadselachtig:
Nikodemus erkent in Jezus een leraar die van God komt, want Hij doet ongekende wonderen. Hij stelt nog geen vraag, het is alsof hij zegt: wij leraren van Israël hebben het even aangezien en zijn tot de conclusie gekomen dat u niet zomaar iemand bent. Je zou denken dat Jezus hiermee bijzonder in zijn nopjes moet zijn geweest, maar in zijn raadselachtige antwoord stoot hij direct door naar het hart van deze leraar van Israël:
Johannes 3:3 NBV
Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
Het is alsof Jezus zegt: het lijkt alsof je me snapt, alsof je weet wat ik kom doen, maar je weet half nog niet waarvoor ik echt gekomen ben. Deze leraar ziet de wonderen, en denkt: hé een belangrijke leraar, maar Hij ziet niet de diepere betekenis van zijn komst.
Sterker nog, zo gaat het gesprek verder: wil je niet alleen het Koninkrijk van God zien, maar ook binnengaan, dan moet je opnieuw geboren worden en wel uit water én geest. Nu leggen sommigen dit uit dat het eerste betekent geboren worden uit de moederschoot en het tweede het werk van de Geest. Maar ik denk dat de theoloog D.A. Carson dichter bij de waarheid zit als hij deze woorden betrekt op beloften uit het Oude Testament.
Ezechiël 36:25 NBV
Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.
en
Ezechiël 36:27 NBV
Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.
Voor we bij God mogen komen moet God ons zelf reinigen, en moet Hij ons hart zelf nieuw maken. Wat we van nature zijn brengt ons niet dichter bij God, maar verspert de weg.
Nu staat er in de NBV het volgende:
‘ Het gaat om een totale verandering, een geheel nieuw begin. Zijn we van nature vlees, alleen door Gods kracht worden we Geest. We lazen net in de Nieuwe Bijbelvertaling dit:
Johannes 3:6 NBV
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Maar dit is een gevaarlijke vertaling. Het kan de onbijbelse uitleg geven dat alles wat menselijk is, slecht is. Maar dat is niet waar.
De juiste vertaling is:
Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is Geest.
In de Bijbel betekent vlees niet zozeer onze menselijkheid, maar onze in zonde gevallen menselijkheid. Jezus zegt dus: wat jullie van nature doen verwijdert van de oorspronkelijke bedoeling. Jullie natuur is dat alles moet draaien om jouw persoonlijke universum, alles moet dienen aan jouw geluk. En dat is een weg die doodloopt. Het is een natuur waar wij niet zelfstandig uit kunnen komen. Zoals ik vorige week al zei: ‘de zonde is ons op het lijf geschreven.’ De vraag van de wedergeboorte is dus belangrijk.
Alleen, Jezus onderwijst ons dus dat wij niet eigenhandig vrij kunnen worden van die natuurlijke aard van ons. Zoals ik vorige week al zei: ‘de zonde is ons op het lijf geschreven.’ De vraag van de wedergeboorte is dus belangrijk.

waar alleen Jezus het antwoord op is

Nu is het gevaar dat je zelf antwoord wil geven op deze vraag. Of je zoekt het in een ervaring, of je probeert God te laten zien dat je groeit. Zie Heer, ik doe mijn best u tevreden te stellen.
wordt dan een ijverige en niet te winnen strijd tegen je eigen natuur.

De bal ligt niet bij jou

De bal ligt niet bij jou

Maar Jezus helpt je al snel uit de droom. De bal ligt niet bij jou. Het christelijk geloof is geen kwestie van rituelen of religieuze handelingen, laat staan leef perfect en je wordt gered. Wedergeboorte is als de wind, zegt Jezus. Je voelt de wind, maar je weet niet waar het vandaan komt. De verandering is zichtbaar, maar hoe iemand verandert is het wonder van de Geest. Dus drie lijnen zet Jezus uit. Door wedergeboorte alleen zien we Gods plan, en we kunnen er alleen aan meedoen als God ons wast van onze zonden en ons een nieuwe hart geeft en het is een kracht die niet uit mij komt, maar van God.

De bal ligt bij God

Nikodemus de grote leraar van Israël is inmiddels helemaal verward. Hoe kan iemand die van nature vleselijk is dan vernieuwen? Hierop volgt een derde keer ‘waarachtig, ik verzeker u’, en leidt ons naar de climax, het hoogtepunt. Jezus maakt bekend hoe je opnieuw geboren wordt.
Het antwoord is simpel, en tegelijk zo moeilijk. Het antwoord is Jezus zelf. Hij is van God uit naar de aarde gekomen. Nikodemus sprak aan het begin: wij weten dat u van God komt. Jezus spreekt nu ook in de wij-vorm:
Johannes 3:11 NBV
Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.
Johannes 3:
Alsof Hij ermee zegt: Jullie leraren van Israël menen het te snappen, maar Ik kom bij God vandaan. Mijn getuigenis is betrouwbaar. Ik weet welke weg je moet bewandelen voor eeuwig leven. Wedergeboren kan je alleen worden door deze weg:
Wedergeboren kan je alleen worden door deze weg:
Johannes 3:14–15 NBV
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
Wat betekenen deze woorden. Daarvoor moet ik u meenemen in de geschiedenis waarnaar Jezus verwijst. gaat over een gebeurtenis in de woestijn. Israël uitgetrokken en wel, op weg naar het beloofde land, zijn voor de zoveelste maal boos op God. Ze zijn het eten zat, ze vinden dat ze te weinig drinken krijgen, kortom, had ons maar nooit in die woestijn geleid maar ons slaaf gelaten in Egypte. God, die al vele malen van klagen en zeuren had verdragen, laat het dit keer niet ongestraft. Hij stuurt op het volk giftige slangen die de mensen doden. Het volk beseft dat het te ver ging en bidt om vergeving en redding.
God draagt dan Mozes op om een slang van koper te maken. Deze moet hij omhooghouden en iedere Israëliet die daarnaar kijkt zal genezen. De koperen slang deed twee dingen. Het strooide zout in de wonden: die giftige slangen zijn door jullie zonden verschenen. Maar het zout was ook genezend: het opzien naar de koperen slang was hun redding.
God draagt dan Mozes op om een slang van koper te maken. Deze moet hij omhooghouden en iedere Israëliet die ernaar kijkt zal genezen. De koperen slang deed twee dingen. Het strooide zout in de wonden: het herinnert aan hun eigen zondige wantrouwen. Maar het zout was ook genezend: het opzien naar de koperen slang was hun redding, een daad van geloofsvertrouwen.
gaat over een gebeurtenis in de woestijn. Israël uitgetrokken en wel, op weg naar het beloofde land, was voor de zoveelste keer boos op Mozes en God. Ze vertrouwden niet dat God hen niet alleen de woestijn zou inleiden, maar ook zou uitleiden. Ze mopperden en God beantwoordt deze zoveelste klacht met giftige slangen. Het volk weet dan dat ze te ver is gegaan en vraagt Mozes of hij tot God wil bidden om redding. God draagt dan Mozes op om een slang van koper te maken. Deze moet hij omhooghouden en iedere Israëliet die daarnaar kijkt zal genezen. De koperen slang deed twee dingen. Het strooide zout in de wonden: die giftige slangen zijn door jullie zonden verschenen. Maar het zout was ook genezend: het opzien naar de koperen slang was hun redding.
Zo vergelijkt Jezus zich met Mozes die de slang vasthoudt. Met dit verschil: Jezus is nu Zelf degene die omhoog geheven wordt. Jezus zelf is nu de herinnering aan de zonde, en de bevrijding ervan. Zijn kruis herinnert aan onze natuur die ten dode opgeschreven is. Zijn kruis is tegelijk ook de bevrijding ervan, want Christus was zelf niet met onze zondige natuur belast. Zo wordt je dus wedergeboren: De Geest zal je steeds meer en meer leren inzien hoe je hart van nature is. Het is Gods werk als je zondebesef hebt. Wees daar maar dankbaar voor. Dank u wel Heer: ik leer mijn zonden zien.
Maar de Geest wil niet dat je erin blijft hangen. Hij duwt je naar Jezus. Hij schenkt je elke dag opnieuw een nieuw begin!
Als je dus met lege handen komt en bidt: Heer, wilt u in Jezus Naam mij vernieuwen? Dat is de weg, Jezus is de Weg, en dit is je opdracht: op Jezus zien.

en is geen eenmalige gebeurtenis

Soms geeft iemand zich op één dag aan Jezus. Soms komt iemand door een droom tot geloof. Maar dan ben je niet klaar. Wedergeboren worden is geen eenmalige gebeurtenis. Nee, het is meer zo dat de Geest eerst onze blikrichting verandert. Je raakt gericht op het Koninkrijk van God. Je wilt leren hoe dat Koninkrijk is. De Geest spreekt je vrij van schuld, en reinigt je hart en hij vernieuwt het en zal je veranderen.
onze richting verandert waar we naartoe leven. De Geest zal ons meer en meer naar het Koninkrijk van God leiden, in plaats van mijn eigen koninkrijkje. Sterker nog God zal steeds meer Koning worden van jouw hart!
Dit is een belangrijke correctie op het denken in veel kerken waar wedergeboorte eenmalig is.

Groeipijn

Je kan het zien als een opgroeiend kind. Als zijn lichaam groeit, ervaart hij soms groeipijn. Ook opvoeden doet pijn, met vallen en opstaan. Waar gehakt wordt, vallen spaanders, wie groeien wil doet dat niet zonder oefening, tegenslag en weer opnieuw proberen. Als je daar geen zin in hebt, prima. Maar blijven hangen in een leven dat alleen maar makkelijk is en leuk, maakt je geen mooier mens en brengt je ook niet bij God.

Unieke weg

Niemand gaat daarin dezelfde weg. Iedereen heeft zijn eigen groeilijn om zo te zeggen. Daarom zegt Tim Keller dat de buitenwereld soms niets aan ons ziet. Een norse man die tot geloof komt, lijkt voor vele buitenstaanders nog steeds dezelfde norse man, terwijl in de gemeente en zijn gezin groei wordt gezien. Hij groeit langzaam, maar zeker. Het is dus niet één ervaring en niemand heeft dezelfde snelheid.
. Het is dus niet één ervaring, ook niet dezelfde route. Nee.

Eén Heer

Maar we hebben wel één Heer. We wandelen niet alleen. Steeds weer mag je in je groeien op Jezus zien. Het is een rondje dat je loopt. De Geest pakt dan je ergernis en irritatie of licht ontvlambaarheid aan, en terwijl je dat in de vingers krijgt opent hij weer nieuwe deurtjes in je hart waar Gods licht nog niet scheen. Hij is nooit klaar met je. Hoe meer je God leert kennen, hoe meer je ontdekt: ik ben niet af. Steeds meer klop ik bij de Heer Jezus aan, steeds meer proef ik: ach Heer, wie zal mij verlossen van dit en dit en dit. En dan mag ik uitroepen: God zij gedankt, dat doet Jezus mijn Heer!

Wordt jij al opnieuw geboren?

De vraag moet dus niet zijn: ben jij al opnieuw geboren. Maar wordt jij dat al? Merk je dat je steeds meer bij Jezus uitkomt? Groeit er een verlangen in je dat Jezus op alle terreinen van je leven komt?
Misschien probeer je heel goed zelf te groeien. Doe je dat dan al met Jezus? Of ben je toch stiekem aan het proberen jezelf op te poetsen voor God. Weet dan: de bevrijding van Jezus gaat nog veel verder dan eenmalige acceptatie. Hij is het die jou helemaal nieuw maakt.
Misschien vind je het geloof genoeg voor de zondagmorgen. Het hoort erbij, het geeft je een goed gevoel en morele handvatten. Weet dan: opnieuw geboren worden gaat eerder over die 167 andere uren van de week dan het ene uur of twee uur op de zondagmorgen.
Misschien worstel je met zondebesef en de wet van God. Heb je al gebeden of de Geest jouw leven overneemt? Ieder van ons gaat zijn eigen snelheid, maar er is één Weg, dat is Jezus. Je hoeft niet bang te zijn. Vertrouw maar, en zie hoe wijd de horizon zich voor je opent. De Geest laat jou opnieuw beginnen. Niet de zonde, maar de bevrijding van de zonde zal Hij in jou werken!
Misschien worstel je met zondebesef en de wet van God. Heb je al gebeden of de Geest jouw leven overneemt? Ieder van ons gaat zijn eigen snelheid, maar er is één Weg, dat is Jezus. Er is geen reden te vrezen. Vertrouw maar, en zie hoe wijd de horizon zich voor je opent. De Geest laat jou opnieuw beginnen. Niet de zonde, maar de bevrijding van de zondelast zal Hij meer en meer bewerken.
Wil je opnieuw geboren worden, dan kost het je veel. De Geest zal als een kundig chirurg de wonden in je hart blootleggen, schoonmaken en helen. Ofwel: je leert je van nature egoïstische zelf steeds beter kennen en daar wordt je niet altijd vrolijk van. Ik ervaar het regelmatig als een zware bevalling, om in de beeldspraak te blijven.
Maar je zult ook meer en meer bevrijd worden. Je ontvangt groei. Ik verander, ik word nieuw. Ik snap er niets van, ik merk dat ik verander, maar de Bron ben ik niet zelf, maar het is Gods Geest.
Het is genade op genade.
Wordt jij al opnieuw geboren?
Vanmiddag gaan we dat concreet bespreken.
Amen
Related Media
Related Sermons