Faithlife Sermons

Doop met die Heilige Gees

Die Heilige Gees  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

'N Goddelike daad, beloof deur Johannes die Doper en deur Jesus Christus, waardeur die Heilige Gees Christene in gereelde unie en gemeenskap met die verheerlikte Jesus Christus inisieer en sodoende hulle toewyding en diens verleen.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Die doop met die Heilige Gees belowe

'N Goddelike daad, beloof deur Johannes die Doper en deur Jesus Christus, waardeur die Heilige Gees Christene in gereelde unie en gemeenskap met die verheerlikte Jesus Christus inisieer en sodoende hulle toewyding en diens verleen.

Johannes die Doper verwag die doop met die Gees

John 1:33 Afrikaanse Ou Vertaling
En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.

Jesus Christus beloof die Doop met die Heilige Gees

Acts 1:4–5 Afrikaanse Ou Vertaling
En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie.
See also ;

Die gawe van die Heilige Gees het Jesus Christus se verheerliking gevolg

Acts 2:33 Afrikaanse Ou Vertaling
Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.
See also
John 7:39 Afrikaanse Ou Vertaling
En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.

Gevalle van die doop met die Heilige Gees

at Pentecost
Acts 2:2–4 Afrikaanse Ou Vertaling
En daar kom skielik uit die hemel ’n geluid soos van ’n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

By latere geleenthede:

; ;
Acts 8:15–17 Afrikaanse Ou Vertaling
Hu¨lle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus. Hulle het hul toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.
Acts 10:44–47 Afrikaanse Ou Vertaling
En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek: Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?
Acts 19:6 Afrikaanse Ou Vertaling
En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

‘N werk van God erken deur Joodse Christene as ervaar deur die nasies:

; ;
Acts 10:46–47 Afrikaanse Ou Vertaling
Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek: Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie?
Acts 11:15–17 Afrikaanse Ou Vertaling
En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval soos ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe Hy gesê het: Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder?
Acts 15:8 Afrikaanse Ou Vertaling
En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk net soos aan ons.

Die gawe van die Heilige Gees is vir alle gelowiges aan die begin van hul Christelike lewens

Acts 2:38–39 Afrikaanse Ou Vertaling
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.
See also ; ;
Acts 2:16–18 Afrikaanse Ou Vertaling
Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.
Joel 2:28–29 Afrikaanse Ou Vertaling
En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.
Galatians 3:2–5 Afrikaanse Ou Vertaling
Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle verniet so baie gely? As dit maar verniet was! Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen Hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?

Hierdie gawe van die Heilige Gees verbind gelowiges saam in die “een liggaam” van Christus

1 Corinthians 12:13 Afrikaanse Ou Vertaling
Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.
Related Media
Related Sermons