Faithlife Sermons

Bijbelstudie Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid

Koninkrijk  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views

What is the Kingdom of God and what is His Justice..

Notes & Transcripts | Sermon Questions
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Maak je niet bezorgd over aardse en dagelijkse maar toch belangrijke dingen.

Jezus geeft ons de opdracht om niet bezorgd te zijn en om niets je af te vragen wat je moet eten of drinken, dat is namelijk iets waar de ongelovigen mee bezig zijn. . Het is voor mensen die de aardse dingen belangrijker vinden dat de Hemelse.
%A Metzger, Bruce M.
1 Corinthians 15:32 NBG1951
Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.
%I Hendrickson Publishers
Let op, dat wat Jezus noemt is niet onbelangrijk! Het is alleen niet iets om je dagen mee te vullen, dan mis je waar het werkelijk om gaat in het leven. Je kunt zo druk zijn met alledaagse zaken dat de geestelijke in het geding komen...

een opdracht en een vraagstuk.

Voor diegenen die twijfelen en zeggen:” ja maar …?” geeft de Heer een opdracht en een vraagstuk mee in deze situatie.
De opdracht; ga naar buiten en bestudeer het leven van de vogels aan de hemel, de lielien des velds en het gras.
De vogels: ze vliegen maar wat rond. Natuurlijk zoeken ze naar eten wanneer het de juiste tijd is en soms neemt dat veel tijd in beslag, maar hoewel ze geen geld hebben en niet maaien en niet zaaien, komt het altijd in orde. Ze eten en groeien en geven te eten aan hun jongen. God zorgt voor ze.
De lelies, en het gras… het gaat zoals het gaat. Het gras en de lelies kunnen niet eens van hun plek afkomen. En toch ben je iedere keer weer verwonderd over de schoonheid die de lelies en het gras met zich meebrengen.

Wat moet je dan doen volgens de Heere Jezus?

Hij vraagt ons om naar iets anders te zoeken. En iets anders te doen. Het gaat om onze prioriteiten.
Stel je prioriteiten. Het leven met de Heer is veel belangrijker dan het dagelijkse leven. Jezus stelt voor om Gods zaak onze zaak te maken. God weet wat we nodig hebben( )
Matthew 6:8 NBG1951
Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
Jaagt niet alles na in dit leven voor tijdelijke dingen. maar verzamel u schatten in de Hemel
John 6:27 NBG1951
Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.
Matthew 6:20 NBG1951
maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.
Matthew 6:20 NBG1951
maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.
John 6:27 NBG1951
Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.
John 6:27 NBG1951
Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.

Zoeken/verlangen

Dat woord zoeken komt van het Griekse woord : ZETEO (ζητέω) en naast zoeken betekend het ook verlangen of wensen.
Matthew 2:20 NBG1951
en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël, want zij, die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven.
Matthew 21:46 NBG1951
En hoewel zij Hem trachtten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die Hem voor een profeet hielden.
Matthew 16:4 NBG1951
Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen.

Koninkrijk van God

Het koninkrijk van God of Koninkrijk der Hemelen is het centrale thema in de prediking van Jezus tijdens zijn aardse bediening.
Over het algemeen genomen spreekt Mattheus over het koninkrijk der Hemelen. Marcus en Lukas schrijven over het koninkrijk van God.
De reden dat Mattheus over het Koninkrijk der Hemelen spreekt is omdat de naam van de Heer zo heilig is voor de Joden dat je het niet zomaar mag uitspreken zonder goede en geldige regel. Men is bang de naam te vaak en onnodig uit te spreken. Er is dus geen verschil tussen de twee verschillende benamingen over het Koninkrijk.
Matthew 5:3 NBG1951
Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Matt
Luke 6:20 NBG1951
En Hij hief zijn ogen op naar zijn discipelen en zeide: Zalig, gij armen, want uwer is het Koninkrijk Gods.
Luke
Hetzelfde vers, andere benaming.
Als eerste komt Johannes de Doper met de term. Het koninkrijk der hemelen is op handen ()
Matthew 3:2 NBG1951
en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Daarna begint Jezus in
Matthew 4:17 NBG1951
Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Wat is het koninkrijk van God:

Het Koninkrijk van God bestaat uit de soevereine heerschappij van God, geïnitieerd door Christus 'aardse bediening en volkomen wanneer "het koninkrijk van de wereld het koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus is geworden" ()
Revelation 11:15 NBG1951
En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.
De sleutel tot een begrip van het koninkrijk van God is dat de basisbetekenis van het Griekse woord basileia, zoals van het Hebreeuwse malkūt, regel, regeer, heerschappij is.
Je zou kunnen zeggen dat het koninkrijk van God bestaat uit een soeverein vorst. Nu is dat God, straks is dat Jezus.
Lees
John 18:36 NBG1951
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.
Als onderdaan in het koninkrijk draag je verantwoordelijkheid af aan de koning.Je behoort je te houden aan de wetten van het koninkrijk. Je leeft volgens de principes van het koninkrijk en je zoekt het koninkrijk te bouwen en ontwikkelen. Het koninkrijk van God wordt geregeerd met vrede. Hij is onze vredevorst.

Zijn gerechtigheid.

Over wiens gerechtigheid gaat het?
Het is duidelijk Zijn, dat is Gods gerechtigheid.
Waarom moeten wij Zijn gerechtigheid zoeken?
Laat me beginnen uit te leggen dat het gaat over de gerechtigheid van de koning van het koninkrijk waar we naar gezocht hebben; het koninkrijk van God. Dat koninkrijk heeft een koning. Hij ( de koning) bepaald wat rechtvaardig is en niet. Hij is soeverein dat wil zeggen onafhankelijk.
Laat me beginnen uit te leggen dat het gaat over de gerechtigheid van de koning van het koninkrijk waar we naar gezocht hebben; het koninkrijk van God.
Dat koninkrijk heeft een koning. Die bepaald wat rechtvaardig is en niet. Hij is soeverein dat wil zeggen onafhankelijk.
Onze gerechtigheid; een eigen gerechtigheid is niet onderworpen aan de gerechtigheid van God. En dat is wat God wil, dat ons leven is onderworpen aan Hem. Dat wij Zijn dienaren zijn! Een dienaar gehoorzaamd zijn Heer. Een mens is van nature onbekend met Gods gerechtigheid en daarom hebben we vaak zoveel moeite met zijn plannen en regels.
Romans 10:3 NBG1951
Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.
Philippians 3:7–10 NBG1951
Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende,
Wat is Gods gerechtigheid?
at
Het is een leven of een levensstijl in overeenstemming met gerechtigheid die God voor ogen heeft.
Dat betekend dat Wat God goed acht, moet in ons leven zichtbaar worden, en wat God niet goed acht, moet eruit verdwijnen.
Gods gerechtigheid zoeken betekend dus: zoeken naar het plan en de wil van God voor de mens, en jezelf onderwerpen aan dat plan. Gehoorzaam zijn aan Gods wil voor je leven.
Romans 1:17 NBG1951
Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.
Romans 3:21–22 NBG1951
Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Romans 4:3 NBG1951
Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.
Romans 4:5 NBG1951
Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,
2 Corinthians 5:21 NBG1951
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Galatians 5:5 NBG1951
Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.
waar komt die gerechtigheid ten volle tot uiting?
2 Peter 3:13 NBG1951
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
John 6:28 NBG1951
Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
Revelation 19:11 NBG1951
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.
amen
%D 2005
Related Media
Related Sermons