Faithlife Sermons

Jesus Christ as king

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 7 views

Jesus Christ is declared king at his birth: he descends from the royal line of David. People rejected his kingly claims at his crucifixion but God exalted him to his rightful place of power and majesty. At the end of time Jesus Christ will rule the nations for ever.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Jesus Christ descends from the royal line of David

He was the Son of David

The Messiah was expected to come from David’s line. The genealogy given by Matthew follows the royal line of the kings descended from David.
See also ; ; ; ; ;

He was born in Bethlehem, the town of David

John 7:42 Afrikaanse Ou Vertaling
42 Het die Skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van Dawid kom en uit Betlehem, die dorp waar Dawid was nie?
See also ; ;

Jesus Christ is regarded as king

By Nathanael.
See also by the Magi; by the crowds; by Jason of Thessalonica

Jesus Christ refused worldly kingdoms

John 18:36 Afrikaanse Ou Vertaling
36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.
See also ;

Jesus Christ entered Jerusalem as a king

Matthew 21:1–9 Afrikaanse Ou Vertaling
2 Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle ’n eselin vind wat vasgemaak is, en ’n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir My. 3 En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig; en dadelik sal hy hulle stuur. 4 En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is: 5 Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe, sagmoedig, en Hy sit op ’n esel, ja, ’n jong esel, die vul van ’n pakdier. 6 En die dissipels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het; 7 hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê, en Hy het daarop gaan sit. 8 En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. 9 En die skare wat voor geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!
See also

Jesus Christ’s kingship is an issue at his trial

Pilate questions Jesus Christ

Pilate’s first words to Jesus Christ are the same in all the Gospels.

Jesus Christ claims to be a spiritual king

John 18:36–37 Afrikaanse Ou Vertaling
36 Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. 37 Pilatus sê toe vir Hom: Is U dan tog ’n koning? Jesus antwoord: U sê dat Ek ’n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.
See also

Pilate appeals to the crowd to accept Jesus Christ as their king

Mark 15:9 Afrikaanse Ou Vertaling
9 Toe antwoord Pilatus en sê vir hulle: Wil julle hê dat ek vir julle die Koning van die Jode moet loslaat?

The crowd reject Jesus Christ as king

Mark 15:12–13 Afrikaanse Ou Vertaling
12 Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle: Wat wil julle dan hê moet ek doen met Hom wat julle Koning van die Jode noem? 13 En hulle skreeu weer: Kruisig Hom!
See also

Jesus Christ is mocked as king

Matthew 27:27–30 Afrikaanse Ou Vertaling
27 Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leërafdeling teen Hom bymekaar. 28 Toe trek hulle sy klere uit en werp ’n rooi mantel om Hom; 29 en hulle vleg ’n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en ’n riet in sy regterhand; en hulle val op hul knieë voor Hom en bespot Hom en sê: Wees gegroet, Koning van die Jode! 30 En hulle spuug op Hom en neem die riet en slaan Hom op sy hoof.

Jesus Christ is declared king at his crucifixion

Jesus Christ’s claim to be king was the “crime” for which he was executed.

God has exalted Jesus Christ to his rightful place as king

Hebrews 1:3 Afrikaanse Ou Vertaling
3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
See also ; ; ; ;

As king, Jesus Christ welcomes believers into his kingdom

Luke 23:42–43 Afrikaanse Ou Vertaling
42 En hy sê vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom. 43 En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.
See also ;

Jesus Christ is king of all kings

He will rule over the nations

Revelation 1:5 Afrikaanse Ou Vertaling
5 en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed
See also ; ; ; ; ; ; ; ; ;

He is king for ever

Revelation 11:15 Afrikaanse Ou Vertaling
15 EN die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
See also ; ; ;
Related Media
Related Sermons