Faithlife Sermons

Vader schenk ons de totale overwinning

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts
Geliefden van onze Here Jezus Christus, gasten in ons midden of ver weg verbonden via internet, in het bijzonder Jaap en Marlies, nu jullie vandaag het teken en zegel van Gods verbond mogen ontvangen voor jullie zoon Lex,
We bidden God of hij ons niet in beproeving zal leiden, maar ons verlossen zal van de Boze. We bidden God dat als Hij het toelaat dat ons leven beproevingen moet ondervinden, wij van de veroorzaker ervan, de Boze, worden verlost. Help ons die proef te doorstaan, dat ons geloof wordt gesterkt en wij overwinnen mogen in Jezus Naam.
Voor een doopdienst is dit een troostrijke tekst. Zeker als je dit combineert met de rest van de vragen en antwoorden van Zondag 52. Het is ook een confronterende tekst. Je moet er niet aan denken dat je kind enige beproeving zal moeten doorstaan. Het is de angst die je als ouder soms overvalt: wat zal mijn kind overkomen in dit leven? Welke ellende moet hij doorstaan? Wat als hij de beproevingen niet doorstaat en God vaarwel zegt?
Tegelijk met de doop van je eigen kind vraag je jezelf ook weer af. Hoe belangrijk is het leven met God voor mijzelf en mijn gezin. Merk ik iets van een strijd in mij? Of merk ik er niets van. Vandaag leren we in het gebed van Jezus te bidden of wij de strijd goed mogen doorkomen.
Daarom de preek onder het volgende thema:
Vader schenk ons de totale overwinning
1. Ken je vijand
2. Vertrouw je toe aan God je Redder
3. Troost je met de belofte dat Hij het waar zal maken

Ken je vijand

De catechismus spreekt over onze grootste vijanden. Wie zijn dat dan? Het antwoord komt dicht bij. Verrassend genoeg zijn wij onze eigen vijand. De Boze, de duivel jaagt alles wel aan, en de wereld beukt ook op ons in, maar het meest dichtbij komt het als je beseft dat jij vanuit je eigen aard geneigd bent tegenover God te staan, tegenover je naaste, maar ook tegen je eigen leven.
Verrassend genoeg zijn wij onze eigen vijand. De Boze, de duivel jaagt alles wel aan, en de wereld beukt ook op ons in, maar het meest dichtbij komt het als je beseft dat jij vanuit je eigen aard geneigd bent tegenover God te staan, tegenover je naaste, maar ook tegen je eigen leven.
C.S. Lewis zei eens dat wat de Boze, de duivel, het liefste heeft dat je denkt dat hij niet bestaat. De catechismus noemt de Boze, maar ook de wereld, en verrassend genoeg ook ons hart. De Boze is als het ware de aanjager van de strijd omdat hij ons van God wil afdrijven. Van nature is de mens bekend met die verlatenheid, je zou kunnen zeggen: ons hart is helemaal bevriend met de Boze.
Als je daar niets van merkt, dan leef je misschien gewoon kritiekloos met de Boze. C.S. Lewis zei eens dat satan dan het meest verheugd is, als iemand ontkent dat hij bestaat. Als je Christus leert kennen, als je vertrouwt raakt met de weg van God, dan kom je dus de boze een keer tegen. Maar ook de wereld en je eigen ik. Deze strijd is allereerst niet de verschrikking van de vervolging, al kan de duivel dat goed gebruiken, maar het zijn alle verleidingen en beproevingen die op een mensenkind van God afkomen. Soms laat de Boze zijn tanden zien. Vaak in gebieden waar het evangelie ineens doorbreekt. Vaker laat de Boze zich zien als een vriend die zijn armen om je heen slaat en je welkom heet in de wereld die helemaal voor jou is. Eerder wordt ik aangetrokken door lauwheid, macht, populariteit, geld.
Je zult merken dat het geloof in God je in een strijd brengt. Deze strijd is allereerst niet de verschrikking van de vervolging, al kan de duivel dat goed gebruiken, maar het zijn alle verleidingen en beproevingen die op een mensenkind van God afkomen. Soms laat de Boze zijn tanden zien. Vaak in gebieden waar het evangelie ineens doorbreekt. Vaker laat de Boze zich zien als een vriend die zijn armen om je heen slaat en je welkom heet in de wereld die helemaal voor jou is. Eerder wordt ik aangetrokken door lauwheid, macht, populariteit, geld.
Misschien ken je de reclameleus wel van L’Oreal: omdat jij het waard bent. Het gaat erom in die reclame dat jij als vrouw het waard bent om te shinen met hun make-up. Iedereen moet zien wie jij bent. Die leus is de tekst die de Boze altijd en overal tegen ons zegt. Wees niet gierig voor jezelf, waarom zou je delen van wat jij verdiend hebt? Je bent het waard. Man wat heb je hard gewerkt, ga maar lekker voor de buis hangen en TV kijken. Voetbal en Netflix. Je bent het waard. Man worstel toch de Bijbel niet door, je snapt er toch niets van. Wie wil dat nu. Wat helpt bidden je nu, je bent toch zelf verantwoordelijk voor je leven? Je bent het waard om steeds bezig te zijn met je eigen verlangens, je eigen behoeften. Wie mij tegen staat is het waard om genegeerd, tegengesproken of weggeduwd te worden. Gemeente. De boze spreekt onze zondige aard aan. Hij stuurt steeds aan dat je lui moet zijn in de omgang met God, maar hard moet werken om iets van je eigen leven te maken. Hij stuurt aan dat jij het middelpunt bent van dit universum. Je bent het waard.
De satan presenteert zich als een zielzorger, hij doet alsof hij het beste met jou voorheeft. Maar door jou los te weken van God en mens is hij vooral een zieldoder. Vanaf het begin van de geschiedenis met God en mens zie je dat satan zo doet. Satan zei het ook tegen Eva. Die vrucht heeft God je niet verboden omdat je er slechter van wordt. Nee, joh. Je zult als God zijn. Je bent het waard. Ja we zijn het waard om zonder onze Schepper en onze medemens te leven. Leid ons niet in beproeving is het gebed of de Heer ons wil doen volharden dat wij niet van Hem afglijden of onze naaste van ons afduwen. Het is een gebed, daarmee kom ik op het tweede.

Vertrouw je toe aan God je Redder

Ik sprak al van een totale overwinning. Een christen leeft niet in een hopeloze strijd, maar voert de strijd van de totale overwinning. Zoals ik eens leerde van een dominee: we strijden met de overwinning in de rug. Daarom las ik uit het vergezicht van Openbaring. Ik las dat omdat daarin ook zo mooi de betekenis van de kinderdoop naar voren komt. Het gaat niet om hoe goed wij zijn, want van nature gaat geen van ons deze strijd winnen. Nee, het is de strijd die gevoerd wordt tussen God en de hemelse machten zoals dat benadrukt. God is bezig het mooie, liefdevolle en kwetsbare leven te herstellen. Daar gaat het om. En die strijd is op voorhand beslecht door de komst van Jezus. Daarom is de levenslange les van een christen dat Hij zijn hart buigt tot Christus. Ach Heer, als u niet met mij meetrekt, laat mij dan niet verder trekken. Dat is ook de strekking van zondag 52.
Wat wij in zien is de binnenkomst van een onafzienbare menigte mensen uit alle volken, stammen en naties die de hemel betreden en samen met de oudsten en de engelen voor Gods troon mogen staan. Zij roepen uit: De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam! Nu kan ik niet alle symboliek in deze preek behandelen. Er is namelijk zoveel symboliek in dit boek en nodigt uit voor een prekenserie. Voor de uitleg is het nu van belang om te letten op een aantal zaken:
1. De onafzienbare menigte wijst op de belofte van God aan Abraham dat zijn nageslacht niet te tellen zal zijn. God werkt in Abraham, door Israël, let ook op de 144.000 uit Israël die gelijk staat aan de onafzienbare menigte uit alle landen. Straks bij het zingen van lieve Marlies en Jaap dan beseffen wij dat we staan in de traditie van Abraham die door het geloof werd gered en niet door zijn eigen goedheid. Het is God die de redding geeft. Een belangrijk signaal is dat voor het oordeel de engelen van God de zegels op ons stempelen. De doop als teken en zegel is voor ons een zekere redding.
2. De mensen komen uit de verschrikkingen maar hebben hun kleding wit gewassen met het bloed van het Lam. Dat betekent: zij vertrouwden niet op zichzelf, maar wisten zich gered door het offer van Christus. Onze wassing met de doop is niet mijn verdienste, maar Christus geschenk van zijn leven voor mij. Lex wordt in die wetenschap al opgenomen in de toekomstige vernieuwing.
In hoofdstuk 5 is er een grote droefheid in de visioenen van Johannes. Niemand mag de zegels openen die gaan over de ontvouwing van Gods verlossing en straf over de wereld. Maar dan komt het de Leeuw van Juda, als een Lam. Let op de beeldspraak. De Koning werd een offerlam. Het is die beeldspraak die ons doordrongen doet zijn dat God zijn eigenwijze mensen redt door zijn Zoon als Offerlam te schenken.
3. De kleding die men draagt, de palmtakken waarmee men zwaait duiden op het loofhuttenfeest. Dit feest vierden de Israëlieten als teken dat zij door God uit Egypte, uit de verschrikkingen daar, waren bevrijd en als vreemdelingen geen eigen land hadden totdat God hen uitleidde. De palmtakken wijzen op de overwinning die God heeft gebracht en de ontelbare menigte viert dus dat de overwinning aan God is en aan het Lam. Het Lam is ook de Leeuw, met zijn offer komt ook de overwinning.
De verschrikkingen en de Boze hebben niet het laatste woord. De mensen hebben het laatste woord, samen met de engelen en de oudsten. En zij zingen niet: omdat ik het waard ben. Nee zij zingen en loven dat God het waard is! Ze loven God met de Woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ Ja die Machtige God die alle lof waard is, heeft het goede met ons voor, zoals v.a 128 zo mooi aansluiten op de lofprijzing van het onze Vader. Wat een heerlijke gedachte. Lex wordt gedoopt met deze Woorden die gezongen worden in deze dienst. Het is geen arrogantie, nee het is geloof. Ik ellendig mens, ik wordt gered dankzij Jezus Christus mijn Here. Aan zijn handen vertrouwen wij onze kinderen toe.

Troost je met de belofte dat Hij het waar zal maken

En dan sluiten wij ons bidden af met het amen. Dat betekent niet wat ik zeg is waar en zeker. Het betekent: God verhoort en zal ons uitleiden. Heel bijzonder is daarom ook de belofte die in volgt. Ook de mensen in zijn nog in verwachting tot de definitieve komst van het nieuwe Jeruzalem. Maar de belofte liegt er niet om:
Openbaring 7:15–17 NBV
Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
Wie oplet merkt dat de verteller spreekt in de toekomende tijd. Er is nog een afwachtend volk dat de overwinning reeds viert. Zo mag je ook door het leven gaan als je trouw met God leeft. Je leeft dan niet alleen met de strijd maar ook de overwinning, het offer van het Lam is ook de overwinning van de Leeuw van Juda.
Heel mooi is de uitleg over het Amen dat ik ergens las. Het is als de leuning van de trap. De leuning geeft je vastigheid, maar je moet met je handen die leuning wel vastpakken. Zoals je handen vastigheid aanpakken, zo spreekt je mond met het Amen over de vastigheid die God je geeft. Als je dan je bidden afsluit met Amen, dan mag je in alle rust weten: al mijn zorgen, moeiten en angsten, al mijn zonden en gebreken zijn nu bij God. Hij heeft de overwinning behaald. We zijn op weg naar de volkomen verlossing. Hij zal mij helpen de strijd te strijden en te winnen van de Boze. Vertrouw je dan aan Hem toe en leer zo dagelijks het onze Vader bidden.
Related Media
Related Sermons