Faithlife Sermons

Sermon Tone Analysis

Overall tone of the sermon

This automated analysis scores the text on the likely presence of emotional, language, and social tones. There are no right or wrong scores; this is just an indication of tones readers or listeners may pick up from the text.
A score of 0.5 or higher indicates the tone is likely present.
Emotion Tone
Anger
0.1UNLIKELY
Disgust
0.09UNLIKELY
Fear
0.08UNLIKELY
Joy
0.19UNLIKELY
Sadness
0.14UNLIKELY
Language Tone
Analytical
0UNLIKELY
Confident
0UNLIKELY
Tentative
0.34UNLIKELY
Social Tone
Openness
0UNLIKELY
Conscientiousness
0.08UNLIKELY
Extraversion
0.21UNLIKELY
Agreeableness
0.46UNLIKELY
Emotional Range
0.01UNLIKELY

Tone of specific sentences

Tones
Emotion
Anger
Disgust
Fear
Joy
Sadness
Language
Analytical
Confident
Tentative
Social Tendencies
Openness
Conscientiousness
Extraversion
Agreeableness
Emotional Range
Anger
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9
Ryšys
Septinta dalis
Kas išgydys mus?
Kai žmogus suserga - ieško vaistų.
Kai žmogaus siela suserga (vienatvė, apleistumas, įsižeidimai, išdavystės, gėda ir kaltė) žmogus ieško kaip užsimirti arba pabėgti.
Dievo žodyje randame vaistus sielai.
Dievas žino mūsų ligas ir turi vaistų ne tik kūnui, bet ir sielai..
1 Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą.
2 Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.
3 Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas.
4 Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malone bei gailestingumu tave vainikuoja.
5 Jis pasotina geru tavo burną, ir atsinaujina tavo jaunystė kaip erelio.
6 Viešpats vykdo teisybę ir teismą prispaustiesiems.
7 Jis savo kelius apreiškė Mozei, ir Izraelio vaikai matė Jo darbus.
8 Gailestingas ir maloningas yra Viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo.
9 Ne visados Jis barasi ir ne amžinai rūstauja.
10 Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes.
11 Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra Jo gailestingumas tiems, kurie Jo bijo.
12 Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis atitolino nuo mūsų nuodėmes.
13 Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie Jo bijo.
14 Jis mūsų prigimtį žino, atsimena, kad esame dulkės.
15 Žmogaus dienos yra kaip žolė, kaip lauko gėlė jis pražysta.
16 Vos tik papūtė vėjas, jo nebėra, jo vieta jo nebepažįsta.
17 Bet Viešpaties gailestingumas per amžius tiems, kurie Jo bijo, ir Jo teisumas lieka vaikų vaikams tų,
18 kurie Jo sandoros laikosi, atsimena Jo įsakymus ir vykdo juos.
19 Viešpats danguje pastatė savo sostą, Jo karališka valdžia valdo viską.
20 Laiminkite Viešpatį jūs, angelai, galingi jėga, kurie vykdote Jo žodį, Jo balsą išgirdę.
21 Laimink Viešpatį, Jo kareivija, Jo tarnai, kurie vykdote Jo valią.
22 Laiminkite Viešpatį, visi kūriniai visoje Jo viešpatystėje.
Laimink, mano siela, Viešpatį!
1-5 Asmeninis šlovinimas.
Dovydas kalba sau.
Svarbiausias žmogus, kurio klausaisi esi pats.
2 - Geradarystės - žmogus linkęs pamiršti kas gera jam yra atsitikę.
Įst 8,11-14
11 Saugokis, kad neužmirštum Viešpaties, savo Dievo, nesilaikydamas Jo paliepimų, įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu.
12 Kai sotus būdamas pasistatysi gerus namus, juose gyvensi
13 ir turėsi galvijų bandas, avių būrius, aukso ir daugybę visokių dalykų, saugokis,
14 kad nepasididžiuotum ir neužmirštum Viešpaties, savo Dievo, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergijos namų
3 - Dievas skirtingai tvarkosi su nuodėme ir nedorybe bei jos pasekmėmis - Dovydui Dievas atleido nuodėmę dėl Urijo ir jo žmonos, bet neišgydė vaikelio, nors Dovydas septynias dienas meldėsi ir pasninkavo.
,
Jeigu santykis su Dievu yra svarbiausia, tai matome, kad nuodėmė santykį sugadina, tačiau kentėjimas mūsų santykį su Dievu pagilina.
"Net malonumus mes galime ignoruoti.
Bet skausmas reikalauja, kad atkreiptume į jį dėmesį.
Malonumo akimirkomis Dievas šnibžda mums, bet skausme Dievas rėkia mums.
Skausmas yra Dievo megafonas pažadinantis kurčią pasaulį."
C.S. Lewis
“We can ignore even pleasure.
But pain insists upon being attended to.
God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains: it is his megaphone to rouse a deaf world.”
4-5 Išvaduoja iš pražūties, ne tik nelaimės, bet ir amžinosios pražūties.
,
7 Nė vienas žmogus negalės išpirkti savo brolio nė Dievui duoti išpirką už jį.
8 Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek niekad neturėsi,
9 kad galėtum amžinai gyventi ir nematytum sugedimo.
Iš 34,6 Viešpats praėjo pro jį ir paskelbė: „Viešpats, Viešpats Dievas, gailestingas ir maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos,
Iz 40,27-31
27 Kodėl sakai, Jokūbai, kodėl taip kalbi, Izraeli: „Viešpačiui mano keliai nežinomi ir mano teisių Dievas nemato“.
28 Ar nežinai?
Ar negirdėjai?
Viešpats, amžinasis Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavargsta, Jo išmintis neišsemiama.
29 Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina.
30 Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta, jauni vyrai krinta išsekę.
31 Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų.
Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails.
Dovydas suvokia, kad gyvenimo galimybės prieš jo akis yra tokios pat gražios, kaip ir saulėtomis jaunystės dienomis.
6-14 Paklydusi šeima - švelnus tėvas
7 - Dievas Mozei apreiškė savo kelius.
Tai gilios draugystės ženklas.
Darbai yra rūpesčio ženklas.
Dvasia kviečia mus pažinti Jo kelius- kaip Dievas mąsto, kodėl Jis vienaip ar kitaip elgiasi.
11 -
Iz 55,6-9
6 Ieškokite Viešpaties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol Jis arti.
7 Nedorėlis tepalieka savo kelią, o neteisusis – savo mintis; tegrįžta jis pas Viešpatį, mūsų Dievą, ir Jis pasigailės jo, nes yra gailestingas.
8 Nes mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano keliai – ne jūsų keliai, – sako Viešpats.
9 Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys – už jūsų mintis.
Iz 49,15-16
15 „Ar gali moteris užmiršti savo kūdikį, nepasigailėti savo sūnaus?
Jei ji ir užmirštų, tačiau Aš neužmiršiu tavęs.
16 Aš įrašiau tave į savo rankos delną, tavo sienos visada yra mano akyse.
15-18 Gęstantis gyvenimas ir amžina meilė
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9