Faithlife Sermons

Vader vestig uw Rijk

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts | Handout | Sermon Questions
Ik wil beginnen u twee vragen te stellen. De antwoorden mag u voor zichzelf houden, we komen er aan het einde van de preek op terug.
Wat verstaat u onder Gods Rijk?
Wat verstaat u onder Gods Rijk?
Wat merkt u ervan in uw leven?

De vorige keer

Straks kom ik terug op deze vragen en voeg ik er een derde aan toe. Dat houdt u nog tegoed. Eerst wil ik terughalen wat we afgelopen twee diensten hebben ontdekt en wat weer van betekenis is voor vanmiddag.
Aanhef: onze Vader in de hemel = de Vader die ons zijn Zoon waard vond zal ons nooit loslaten, van hem verwachten we alles en Hij verbindt ons samen als zijn kinderen.
We bidden of God ons vol mag laten zijn van zijn daden, ons Hem doet kennen en dat Hij zijn Naam maakt in ons.
Eerste bede = Heer laat ons vol zijn van uw daden en leer ons U echt kennen en laat ons zo leven dat iedereen ziet hoe goed U bent.
Vanmiddag

Vandaag

We hebben in het Onze Vader de afgelopen weken ontdekt dat we tot een Vader bidden die ons vasthoudt en nabij is. We hebben ontdekt dat we in de eerste bede vragen of we meer en meer van God mogen zien in ons leven, zodat we hem steeds beter leren kennen en dat we hem ook steeds beter leren weerspiegelen aan de mensen om ons heen. Opdat iedereen hem de eer geeft.
Matteüs 5:16 NBV
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Matteus 5:
Vader help ons dat uw Naam door ons leven op aarde wordt gemaakt. In het verlengde daarvan bidden we of God zijn Koningschap wil uitroepen over ons. Het eerste richt zich op zijn persoon, het tweede richt zich op zijn regering, en de derde bede (uw wil geschiede) let op zijn plan.
Vandaag leren we wat het betekent om te bidden uw koninkrijk kome. Jezus leert ons te zien op een ander burgerschap. Niet allereerst Nederlander, maar burger van Gods rijk.
De inhoud van de catechismus heb ik in drie punten onderverdeeld. Ik zie hier duidelijk een beweging in van God naar mijn hart, tot de liefde voor elkaar in de kerk, tot de uiteindelijke voltooiing die GOd brengt..
Vader vestig uw Rijk
in ons leven
in ons leven
voor altijd
in ons samen
voor altijd.
Hierin wordt de bede dat God het rijk van satan zal vernietigen verstaan onder de verbreiding van de kerk en de voltooiing die God brengt. Laten we dan met de preken van afgelopen jaar ontdekken wat het koninkrijk inhoudt.
We zullen achtereenvolgens bekijken wat het betekent dat God koning is in ons leven, hoe dat ons vormt tot de kerk, en hoe we toeleven naar de voltooiing. Hiervoor wil ik de gegevens gebruiken van eerdere preken. Omdat ik veel gepreekt heb vanuit Matteüs heb ik al vaker gepreekt over het Koninkrijk. Die Bijbelse basis dient de basis voor ons nadenken over deze bede.

Vader vestig uw rijk in ons leven

Bergrede

In februari dit jaar preekte ik over de zaligsprekingen in de Bergrede. Daarin schetst de Heer het karakter van een hemelburger. Ik vatte de boodschap van de Here Jezus toen samen onder het kopje: Here Jezus woont u in mijn hart. Alles wat Jezus zei, was hoe Hijzelf leefde. He practiced, what He preached. Bidden om Gods Koninkrijk is bidden om de gezindheid van Christus in jouw hart.
In de Bergrede begint dat met de arme van geest. Het leren bedelaar te zijn bij God, en alles van Hem te verwachten. Het is het leren treuren om de zonde in je hart, de vernietiging die zonde verspreidt in de wereld. Het is hongeren en dorsten naar gerechtigheid waarmee Jezus ons leert: zoek net zo hart naar Gods recht op aarde als naar eten en drinken als je honger of dorst hebt. Het is zachtmoedigheid: een hart dat actief kiest om goed en mild te zijn voor alle mensen. Het is barmhartigheid opdat ons hart bewogen mag zijn om de naaste in nood en in zonde. Het is een zuiver hart opdat ik zo leef dat iedereen ziet hoe goed de Vader is. Zoals Theofilus uit Antiochië uit 180 na Christus schreef:
We leren in het verlengde ervan om arm van Geest te worden. Heer, laat mij een bedelaar zijn dat steeds weer zijn nood ontdekt en daarom bij u komt. Het is treuren om de zonde in je hart, en bidden om vergeving en vernieuwing. Het is een gebed dat je je net zo druk maakt om Gods recht als om je eigen eten en drinken. Het is de zachtmoedigheid die we graag ontvangen: een hart dat actief kiest om het goede te zoeken en mild te zijn voor de ander. Het is een gebed dat God ons hart in beweging mag zetten voor de ander, barmhartig worden, het is een gebed om een zuiver hart die God weerspiegelt.
We worden armen van Geest, en leren daarom bidden om Gods Rijk in ons leven. We treuren om de nood in mijn leven en in de wereld, en hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Het is onze eerste levensbehoefte als God zijn recht doet gelden. We bidden zachtmoedig te worden. Niet langer hardvochtig, maar een actieve keuze om vriendelijk te zijn en het goede te zoeken voor je naaste. Niet je eigen ego laten gelden, maar deze inzetten ten bate van de ander. Wie bidt om Gods Rijk bidt om een barmhartig hart. Dat je bewogen bent met mensen om je heen, juist ook die jij als zondaar kent. Het is het gebed om een zuiver hart zodat we God mogen laten zien.
Zoals Theofilus uit Antiochië uit 180 na Christus schreef:
“Jullie zeggen: laat me je God zien. Ik zeg: laat me je mens maar zien. […] Een spiegel moet schoon zijn, en zo moet het menselijk innerlijk zuiver zijn.”
Het is ten slotte een gebed dat we liever vervolgd worden terwijl wij Gods gerechtigheid najagen dan dat we vrij en vrolijk leven en Gods naam oneer aanden en de naaste tekort doen. Kortom leg je hart bloot voor God, en leef in nederigheid met Hem en je naaste.

Gelijkenissen over het Koninkrijk

De preken die ik afgelopen zomer hield over twee gelijkenissen over het Koninkrijk leerden ons zien hoe God dat rijk ziet ontstaan. Hoe kijkt God naar zijn rijk. We zagen in de gelijkenis van de Zaaier dat Jezus door blijft gaan zijn Woord te verkondigen ook al weet hij dat 3/4 van het gezaaide niet tot groei komt in ons hart maar vergaat door ongeloof en twijfel, doordat ons hart gericht is op tijdelijk geluk, door zorgen om morgen of de verleiding van rijkdom. We leerden dat deze zaaier wel heel genadig moet zijn dat hij zoveel durft te verliezen om vrucht op aarde te winnen. In de tweede gelijkenis leerden we dat God zo geduldig is dat hij onkruid en zaad samen laat opgroeien. Het onvoltooide in Gods Koninkrijk is allereerst mijn hart en moet wachten tot God er scheiding in aan zal brengen.
Het zijn de gelijkenissen over het mosterdzaadje en de vrouw die een beetje desem door drie eenheden meel mixt. Het Koninkrijk begint klein, het oogt niets, maar God geeft er groei aan, dat zeker. Het zijn de gelijkenissen over de schatten in de akker. Het is verborgen, niemand die het ziet, maar wie het vindt kan het niet laten liggen maar zal er alles voor verkopen.
Drie zaken leerden we hierin:
God is de bouwer van het Rijk
Hij is genadig voor u
Hij is geduldig met u
Zo begint het Koninkrijk bij ieders hart. Maar daar blijft het niet bij. Eigen aan Gods Rijk is dat het juist gaat over de onderlinge omgang. Als harten veranderen worden ze aangetrokken tot de medemens. Bekeerde harten binden samen tot kerk.
Vader vestig uw rijk begint dus bij mijn hart. Waar dat hart wordt aangesproken en tot gehoorzaamheid komt, komt het in beweging en zoekt het naar verbinding. Immers, Gods Rijk is van begin af aan gericht op zijn gerechtigheid. Gods gerechtigheid betekent dat je recht staat voor God. Recht staan voor God vraagt ook om recht staan voor mensen. Want de ware godsdienst in Christus is altijd mensendienst en mensendienst is altijd gericht op godsdienst. Daarom kan een gelovige niet zonder kerk. Want de kerk is oefenplaats voor bekeerde harten en harten in bekering.

Vader vestig uw rijk in ons samen

Matteüs 5:16 NBV
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
De Bergrede eindigt dat leerlingen van Jezus licht en zout moeten zijn voor de wereld. Smaakmakers voor de wereld. Waar mensen samen verbonden worden in Jezus Naam daar belijden wij met Rheinhold Schneider
Het leven van Gods Rijk is het voortleven van Christus in de zijnen.
Dus zoekt de kerk van meet af aan God. Want wij kunnen dan pas licht zijn voor de wereld, en zout dat smaak geeft, als de gezindheid van Christus onder ons is. Door Christus leren we de Vader kennen en onszelf. De bede of Gods Koninkrijk gevestigd mag worden in ons midden heeft dan ook een nauwe band met Gods eer. Lees bijvoorbeeld het slot van de zaligsprekingen:
Matteüs 5:16 NBV
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Wil dat zeggen dat de kerk altijd zo’n vuurtoren is? Nee. En is de wereld dan alleen slecht? Nee. De kerk bestaat uit zondige mensen, de wereld bestaat uit zondige mensen. In de kerk heb je mensen die zich christen noemen maar zich niet als christen gedragen, en in de wereld heb je mensen die zich niet christen noemen maar heel hard op weg zijn de Christus te ontmoeten. Maar waarom de kerk? Omdat hier een plek is waar Jezus ons samenroept. Waar Hij harten verandert. Hier gebeurt ten diepste waar het God om begonnen is: zondige mensen leren leven met God en met de zondige naaste. Waar steeds door de verkondiging van het Woord en de doorwerking van de Geest mensen verlangen en bidden en oefenen naar het Rijk van God. God verliest de wereld niet uit het oog, maar zijn werk is gericht op de kerk, daar waar zijn Rijk begint en wij bidden of van daaruit God zijn Rijk wil vermeerderen doordat wij meer en meer leren te tonen hoe goed de Vader is.
Vorige week hoorde ik meerdere keren terug dat u het een grote roeping vond om beeld van de Vader te worden. Dat is het ook. Kerk zijn is een hoge roeping, en hoe vaak hebben we Gods naam niet besmeurd. Maar denk dan aan de Zaaier die dapper doorgaat. Die weet wat hij doet, die genoegen neemt met een kwartje oogst, ook in de kerk. Laat het ons uitnodigen steeds meer te leren bidden om meer. En laten we beseffen dat wij het niet afmaken. Nee het is God die het willen en werken in ons werkt zoals Paulus in Filippenzen zegt. En daarmee kom ik aan het laatste punt.

Vader vestig uw rijk voor altijd

Hier heb ik drie V’s van gemaakt. Verwachten, verdragen en verlangen. We beseffen met de HC dat we wachten op de definitieve voltooiing. Wij moeten eerst sterven voor wij definitief worden vernieuwd, en wij wachten dat Koning Jezus zijn macht teruggeeft aan de Vader en God voor altijd Koning zal zijn over ons. Hier gaat een enorme troost vanuit, en dit leert ons de drie V’s te leven.

Verwachten - gebed

Verwachten leert ons bidden. Onze Vader vestigt u uw rijk. Zoals in de gelijkenissen God als Zaaier het onderwerp is. Zo is God het onderwerp in de kerk. Jezus is de kerkenraadsvoorzitter allereerst en ten als laatste. Hem bidden wij om een goede voortzetting, om uitbouw van de kerk. Verwachten staat tegenover eisen. Dat is een kerk waar de mens centraal staat, die teveel een maakbaarheidsideaal heeft en denkt dat de kerk met processen en plannen te maken is. Plannen zijn goed, daarom vergadert de kerkenraad, maar gebed is beter. Ik kom er zo op terug bij verlangen.

Verdragen - geduld

Het tweede is Verdragen. Hierbij denk ik aan het verdragen van de zonde. Het is nog niet af, zo leert de HC ook. Satan gaat rond als een brullende leeuw. Hij is er echt. Hij is eropuit mensen te vernietigen door ze van God af te brengen. We moeten leren geduldig zijn met elkaar. Wees geduldig met de kerk. Ze is zo verscheurd en verdeeld en heeft al zo vaak Gods Naam besmeurd. Maar het is wel Gods kerk. Hij bouwt. Verdraag jezelf. Je verandert niet van de een op de andere dag, maar Jezus ziet het wel zitten om zondaars meer en meer te brengen onder de Vader. Hij is als een Herder die ons thuisbrengt. Het is ook geduld met de ander. Dit betekent dat je broer of zus in de kerk nog genoeg gebreken vertoont. Ons antwoord moet geen veroordeling zijn, maar barmhartigheid, een goed en mild hart en bovenal onderlinge aanmoediging om te verlangen volmaakt te zijn. Daarmee kom ik bij het laatste:

Verlangen - visie

Ten slotte gaat het om verlangen. Hier koppel ik het woord visie aan. En hier kom ik dadelijk terug op de vragen die ik stelde aan het begin van de preek. Het is het verlangen dat God af zal maken wat Hij nu al begonnen is. Kijk eens om je heen. Zie je verandering in je zelf, in de kerk, in de ander? Denk eens vooruit. Wat zou er toch gebeuren als die verandering doorzet, ja zelfs volmaakt wordt? Wat als een man die altijd boos is in zijn hart, toch heel goed is voor anderen. Stel je eens voor als de Here dat eens voltooit! Stel iemand leert van 5 euro 10 euro geven. Stel je eens voor als God dat voltooit. Ja gemeente. Verlangen geeft visie om meetbare stappen te maken. Dit jaar bewerkte Gods genade dat ik 3 procent van mijn bezit deelde, volgend jaar probeer ik 4. Dit jaar bezochten 4 stellen de miniwijk, volgend jaar 5. En als het niet lukt, we dromen van de ontwikkelingen die God geeft en hopen en verwachten op de voltooiing. Maar nu leren we kleine veranderingen opmerken. Je kind die verjaardagsgeld leert delen, of leert bidden, vriendjes maakt met wie geen vrienden heeft. Je werk leer je meer en meer loslaten om te investeren in je gezin. Je bezoekt de eenzame. Je wordt minder snel boos. Je helpt je vrouw te strijken. Je geeft je man eer en bemoediging. En als je die veranderingen opmerkt, en meer en meer leert benoemen. Dan loof je God omdat je ziet hoe God ons verbeterd en ons uit doet kijken naar de dag dat we volmaakt zullen zijn.
Kom ik bij de slotvragen:
1.Waar denkt u aan bij Gods rijk?
2.Wat merkt u van Gods rijk in uw eigen leven?
3.Aan welke verandering die je opmerkte wil je na vandaag verder werken?
Related Media
Related Sermons