Faithlife Sermons

Naamloos Sermon

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Heftige reacties

Deze geschiedenis van Jezus en de leerlingen kan verschillende reacties uitroepen. Ze zijn in het gebied van Tyrus en Sidon, het donkere deel van Israël waar ook heidenen leefden. Jezus was daar, zo zegt Marcus in zijn parallelle vertelling, om niet gevonden te worden, maar Jezus wordt gevonden door een heidense vrouw.
De meest voor de hand liggende reactie is waarschijnlijk wel dat Jezus hier ronduit discrimineert. Hij maakt onderscheid tussen het Joodse volk en de heidenvolken. En het ergste nog, de arme vrouw wordt voor hond uitgemaakt. Wat een tenenkrommend verhaal, ik heb geen idee wat ik hier nu weer mee aan moet.
Misschien herkent u zich zo na de vakantie meer in de leerlingen. Zij worden gek van deze vrouw die met haar ellende achter hen aan blijft komen. Misschien bent u op vakantie geweest, lekker even eruit. En dan wil je gewoon ook even helemaal geen ellende of nood aan je deur. Even geen nieuws, geen mails, apps, belletjes, even niet die man of vrouw aan mijn deur met zijn of haar ellende. Laat me met rust. Je bad wellicht net als de leerlingen: help toch de wereld, ze blijft maar achter me aanroepen in al haar nood. Waarom helpt u haar niet en gunt u ons rust!
Ik kan mij ook deze reactie voorstellen: u bent moeder, of vader, en u herkent dat het verdriet van uw kinderen, de nood, de ellende, uw verdriet, uw nood, uw ellende is. Wat kan je toch lijden om het nood van je kinderen. Wat kun je het uitschreeuwen: Jezus helpt u toch. U de Zoon van David.
Tot slot nog deze reactie. Misschien herkent u zich meer in de vrouw die zo onverhoord blijft. Ze krijgt eerst geen antwoord, daarna lijkt ze zo de deur gewezen te worden. Zo vaak jij bad, zo weinig verhoring. Je weet soms niet meer waar je aan toe bent. Of de Heer wel hoort, of Hij er voor jou wel is. Leef ik misschien niet goed genoeg dat de Heer mij niet verhoort?
Verschillende reacties op één geschiedenis. Herkenbare reacties. Vragen die we zo graag beantwoord willen hebben. Het gaat over gebedsverhoring, over de nood van de wereld die ons achterna roept, over de vele volkeren in de wereld en de weg doe God ermee gaat, het gaat over open eindjes, over de duistere wegen die God soms gaat. Zullen we verder kijken wat hier nu precies gebeurt om daarna deze vragen weer daarin te betrekken?

De kinderen en de honden

Jezus is uitgeweken nadat hij in discussie met de leiders uit Jeruzalem wederom ongeloof tegenkomt. De Heer maakt duidelijk dat de leiders aan schijnheilige religie doen. Vormgeloof: je druk maken om onrein of rein maar niet de diepere betekenis ervan inzien. De betekenis dat wat ons hart voortbrengt rein of onrein is, niet of je dit of dat niet eet. De Farizeeërs vinden zijn opmerkingen stuitend en zelfs de leerlingen komen naar Jezus om hem dat te vertellen.
Jezus wijkt daarom uit naar Tyrus en Sidon. Hij wil niet gevonden worden. En dan wordt hij toch gevonden, en ditmaal door deze Kananese vrouw. In grote nood komt ze bij hem, want haar dochter is ernstig bezeten. Haar dochter, is onherkenbaar veranderd. Blijkbaar had ze al veel gehoord van Jezus werk, en blijkbaar had ze van haar Joodse plaatsgenoten vernomen dat men vermoedde dat dit de Zoon van David is. De wonderen waarvan zij hoorde gaven haar hoop. Hij moet het wel zijn. En dus smeekt ze Jezus om haar dochter te genezen.
Maar eerst krijgt ze geen antwoord. Niets. Maar ze geeft niet op. Zij heeft niets te verliezen. Ze is haar dochter al aan het verliezen. Ze blijft maar roepen. Hierop worden de leerlingen onpasselijk. Ze kunnen dat schreeuwend leed niet verdragen. Ze verzoeken Jezus in te grijpen. Jezus antwoord hen dat Hij gezonden is voor de verloren schapen van Israël. Die moet hij vinden. Maar de vrouw geeft niet op. Ze knielt u zelfs voor Hem neer: en ze bidt korter dan ooit: help me toch! Waarop Jezus nogmaals ontwijkend antwoord: het is niet goed dat het brood voor de kinderen aan de honden wordt gegeven.
Kinderen en honden. Die uitdrukking. Sommige commentators zeggen dat ‘hond’ een algemene scheldnaam was waarmee de joden de heidenen bedoelden. Ik weet het niet, maar Jezus maakt dat onderscheid wel. Hoewel het volk koppig Jezus afwijst en de leerlingen het niet kunnen geloven, is Jezus nog steeds uit op de verloren schapen van Israël. God heeft aan Israël belooft dat Hij hun tot een Vader zou zijn. Alle volken worden in haar gezegend. Als Jezus komt, is dat allereerst voor dit volk. Niet omdat dit volk fantastisch gelovig is, zo blijkt wel, maar omdat God dit volk koos om door groot gemaakt te worden. Israël, de kerk, is ingewijd in de geheimen van God. Zij weten welke grote dingen God in hun geschiedenis heeft gedaan. Zij horen steeds weer de beloften. En God komt die beloften na. Ongeacht het geloof van de kinderen. Ook ongelovige kinderen blijven kinderen. Verloren schapen, blijven Zijn verloren schapen.
Dus zelfs als de Farizeeërs Jezus openlijk afwijzen, blijft zijn doel om deze mensen te raken in hun hart. Ook de wegrennende schapen worden gezocht. Jezus heeft hen zoveel te geven. Hij heeft hen alles te geven. Wat een troost. Vele ouders in ons midden rouwen om hun kinderen. Ze lijken Jezus niet nodig te hebben. Ze lopen weg van de tafel van de Heer. Ze hoeven het brood niet. Hoe jullie ook hebben voorgeleefd dat dit brood voor altijd leven geeft. Het mocht niet baten. Ik bid dat jullie uit deze geschiedenis troost mogen putten. Zelfs door afwijzing heen, blijft Jezus zoeken.
Maar velen van de joden wilden niet gezocht worden. Maar deze vrouw wel. Ze had kunnen weglopen. Beschaamd, met een etiket. Ik ben maar een hond, ik verdien geen brood. Maar ze doet iets heel anders. Ze bevestigt wat Jezus zei: Ja Heer. Het klopt. Maar de honden eten van de kruimels die vallen van de tafel van hun baasje. Het maakt haar niet uit wat ze is. Wat ze wel weet is dat ze dit brood nodig heeft. Al was het een kruimel. Het is genoeg voor mij. Ik geloof dat U het bent waar mijn dochters leven, en dus ook mijn leven tot bloei kan komen, kan herstellen. Sterker nog, deze vrouw belijdt: uw brood alleen kan voeden. Al was het een kruimel.
Jezus antwoord vol vreugde: Vrouw, groot is uw geloof! Wat u verlangt zal ook gebeuren. Jezus prijst haar geloof. Jaloersmakend dat je vol blijft houden Jezus te bidden. Ook al lijkt er geen antwoord te komen, ook al lijkt het soms of je afgewezen bent. Je bidt toch door. Deze vrouw, ze is een geloofsheld. Maar ik denk dat de les van het verhaal niet moet zijn om haar op een voetstuk te plaatsen. Leer van haar juist dat zij nederig kon zijn. Echt nederig. Zij wilde niet een held zijn, zij wist: deze Jezus is de held. Daar moet ik het van hebben.
Dat geeft hoop ouders die rouwen om hun kinderen die niet meer naar de kerk willen. God blijft zoeken.

Zoek je voedsel bij Jezus

Nu we de geschiedenis van de Kananese vrouw hebben uitgeplozen is het tijd voor de reacties waarmee ik begon. De algemene les is deze: zoek je brood bij Jezus. Geef niet op wanneer God lijkt te zwijgen. Het echte gebed dooft niet uit als God zwijgt zei de monnik C. Leterme. Moeders: blijf zo bidden voor uw kinderen. Of ze nu niet meer geloven, ziek zijn, problemen ervaren in gezin of leven. Blijf bidden, weet dat zelfs de kruimels van Jezus voldoende zijn. Vertrouw daarop en bidt!
Zijn de teksten van Bijbel in 1000 seconden voor jou een hulp? Met een kleine financiële bijdrage help je de site online te houden.
Moeders: blijf zo bidden voor uw kinderen. Of ze nu niet meer geloven, ziek zijn, problemen ervaren in gezin of leven. Blijf bidden, weet dat zelfs de kruimels van Jezus voldoende zijn. Vertrouw daarop en bidt!
Voor alle mensen die als de leerlingen vervelend worden van nood. Leg die nood maar bij Jezus. Bid of Hij je de weg wilt wijzen om zoveel te kunnen betekenen voor anderen als je aankunt. Bid of Hij je genadig maakt en dat je mag weten: ik doe mijn best voor anderen. Ik kan niet alle mensen helpen op de wereld, maar wat ik kan doe ik. Geloof dat Jezus zoals Hij op aarde eerst Israël zocht en pas na zijn dood en opstanding alle volken, hij ook vandaag niet alles tegelijk aanpakt, maar toch overal aanwezig is. Het is Gods geheim dat Hij de mensheid niet met huid en haar verlost, maar dat hij de mens in Christus de vrijheid teruggeeft om in liefde te leven en Gods liefde met liefde te beantwoorden. God wil geen robots, daarom gaat niets in de wereld machinaal. Oorlogen komen met oorlogen, kerken komen en kerken gaan. Maar Gods bevrijdende boodschap dat hij onze Vader wil zijn blijft uitgaan. Jezus kon op aarde bijna nooit alleen zijn of er kwam iemand om hulp vragen. Wij mensen kunnen dat niet. Wij hebben die rustpauzes echt nodig, maar Gods hart droeg het wel.
Voor alle mensen die worstelen met gebedsverhoring. Deze geschiedenis doet mij denken aan de woorden van : beter op de drempel van Gods huis, dan te wonen in de tenten van de goddelozen. Of met deze vrouw: beter een kruimel van de tafel dan het brood van anderen. Blijf bidden om de genade van God. Deze vrouw hield vol. Ze wist zich klein voor God. Ik kan met haar uitroepen: al was ik een hond, al ben ik een vlieg, dan nog Heer breng mij iets van uw voedsel en ik weet het is genoeg. Het maakt niet uit wat of wie ik ben. Het maakt mij niet uit of ik succes heb, of ik roomser ben dan de paus, of ik aanzien geniet of knap. Als ik maar mag proeven van uw liefdesbrood. Als ik maar iets mag proeven van uw omhelzing in Jezus. Als mijn kinderen maar iets mogen proeven van uw genade, ik weet dan is het genoeg. Heer, wilt u het zijn die
Tot slot: als dit verhaal u tegen de borst stuit om de discriminatie.Ja Jezus discrimineerde, hij maakt onderscheid. Maar daarmee eindigt het verhaal niet. Het verhaal eindigt met deze verhoorde vrouw. Het verhaal gaat verder dat mensenmassa’s uit de streek van Tyrus en Sidon Jezus vinden. Het verhaal gaat vandaag verder met een opgestane Jezus die de leerlingen opdraagt alle volken tot leerlingen te maken van Jezus. Deze vrouw zag het licht uit het venster komen en wist: dit heb ik nodig voor mijn dochter. Nu is de hele wereld in de kamer waar het Licht schijnt en wordt zij uitgenodigd aan tafel. Zij wordt geroepen, zij wordt geroepen met de stem van liefde die niet dwingt maar uitnodigt. De stem van Jezus roept ook jou te eten van het Brood dat echt leven geeft.
Ja Jezus discrimineerde, hij maakt onderscheid. Maar daarmee eindigt het verhaal niet. Jezus maakt onderscheid zeker. Het licht schijnt allereerst om de kamers in huis te verlichten. Wat er door de vensters glipt is toegift voor de buitenstaanders. Jezus kwam eerst voor Israël, maar deze vrouw bewijst dat er genoeg overblijft voor de buitenstaanders. Maar daarvoor moest Jezus eerst door zijn eigen kinderen afgewezen worden, gekruisigd. Dat onbegrijpelijke geheim waar ik de vinger maar slecht achter krijg: Jezus die voor de verloren schapen kwam, maar werd afgewezen en vermoord. Uitgevoerd door de heidenen, de Romeinen, maar aangestuurd en aangevuurd door de verloren schapen.
Jezus koos voor de afwijzing uit liefde voor ons. Hij had ook de afwijzing kunnen beantwoorden met afwijzing. Ja, verdelging. Weg met Israël. God heeft het ook wel eens overwogen, toen in de woestijn waar Israël morrend en klagend doorheen trok. Maar God hield steeds het volk in leven. Uit liefde voor de mensheid, en omdat God door ons geprezen wil worden. Bemind om zijn goedheid. Daarom liet Jezus zich door ons afwijzen. Liever werd hij afgewezen door mens en God, dan dat wij allemaal zouden worden afgewezen door God.

an plan is te doen.

We kunnen de betekenis van deze geschiedenis begrijpen aan de hand van het volgende voorbeeld. In een huis schijnt een lamp allereerst voor de kamers van dat huis. Maar door het raam straalt er ook licht naar buiten waar de mensen buiten ook wat aan hebben. Zo is God bezig voor Israël. Door zijn grote werk onder Israël, in deze wereld, kan het niet anders of iets van dat licht moet zichtbaar zijn onder de andere volken.
Het was nog niet de tijd dat het huis uitgebouwd werd voor de andere volken. Deze vrouw zag al wel het licht en geloofde. In haar zien we wat Jezus van plan is te doen.
Related Media
Related Sermons