Faithlife Sermons

A TRIBUTE TO MY BELOVED FATHER, NHIA HER MOUA

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 6 views
Notes & Transcripts

A FATHER’S TRIBUTE

kUV TXIV UAS YOG KUV NQAIJ KUV TAWV. KUV UA KOJ TSAUG TAWM PLAWS HAUV KUV LUB SIAB LOS QHUAS KOJ UA KUV TXIV. KOJ COJ KUV TAUG KEV THIAB UA RAU KUV TSIS NTSHAIS VIM MUAJ KOJ.
KOJ TSIS KAWM NTAWV TABSIS KOJ QHIA KUV NTAU YAM UA NEEJ. TXAWM KUV NYOB HAUV KOJ LUB TSEV THAUM YUG LOS TXOG THAUM 14 XYOOS XWB LOS KUV KAWM NTAU YAM NTAWM KOJ.
KUV TUAJ NYOB TEB CHAWS ASMEKAS TAU 30 LUB XYOO. KOJ LUB MEEJ MOM UA KUV TXIV CI NTSA IAB TXHUA HNUB.
KOJ TEJ KEV TXHAUM UA RAU KUV THIAB KUV NIAM CES KUV TWB ZAM TXIM TAG NTEV LOS LAWM. KUV TWB TSIS SUAV IB QHOV NQE THIAB TSIS KHAWS CIA NRUAB SIAB LI LAWM. VIM KUV TXIV SAUM NTUJ CEEB TSHEEJ HAIS TIAS YOG KUV TSIS ZAM TXIM RAU KOJ CES NWS YUAV TSIS ZAM TXIM RAU KUV. HNUB NO KUV ZAM TXIM RAU KOJ THIAB KUV XAV KOM TXHUA TUS KWV TIJ NKAUJ MUAM ZAM TXIM RAU KOJ KOM LAWV UA LUB NEEJ TSIS MUAJ IB QHOV POB CAUS.
HNUB NO KOJ UA NEEJ KOM KAJ SIAB VIM KUV ZAM TXIM RAU KOJ LAWM. HNUB NO KOJ ZAM TXIM RAU KUV THIAB VIM KUV NTSEEG VAJTSWV LAWM. KOJ LUB SIAB CHIM HEEV VIM KUV TSIS UA LI KOJ UA THIAB TSIS COJ LI KOJ COJ. TXAWM LICAS LOS KOJ YOG KUV TXIV TUS ZOO.
KUV XAV KOM KOJ ZAM TXIM RAU KUV THIAB NROG KUV NTSEEG TUS TSIM NTUJ TSIM TEB. TUS UAS TXHUA LUB HAUV CAUG YUAV PE. TUS UAS TXHUA TUS NPLAIG YUAV QHUAS. NWS YOG TUS TSIM NTUJ TSIM TEB THIAB YOG TUS HLUB KOJ. NWS MUAB NWS TUS TUB YEXUS LOS TUAG CAWM KOJ THIAB KUV.
HNUB NO, CIA KOJ LUB ZOG ROV TUAJ. HNUB NO CIA KOJ LUB SUAB ROV LUAG NROV. HNUB NO CIA KOJ LUB SIAB ROV LUAG NTXHI. HNUB NO KOJ TEJ KEV TXHAUM RAUG ZAM LAWM. HNUB NO KUV NRES NTAWM KOJ NRUAB QAUM SAWV KOJ CEV THIAB TUAV KOJ TES. KOJ TSIS TXHOB NTSHAI THIAB TSIS TXHOB MUAJ MOB.
Related Media
Related Sermons