Faithlife Sermons

366 Devotion

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Cwjpwm
2 Peter 1:5 NIV
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge;
Puas muaj tej hnub koj nug hais tias ua licas kuv yuav tsis muaj kev ntseeg li? Ua licas kuv yuav coj phem tag npaum lino? Ua licas kuv yuav ua tsis zoo rau luag lwm tus li?
Yog koj tsis muaj tej lus nug koj lino ces koj yuav tsis muaj hnub los xeev xwm paub txog Vajtswv dej siab.
Vajtswv txoj lus hnub no thiaj nug hais tias twb yog tej teeb meem ntau ua luaj lino, peb thiaj li siv zog npaj kom ntxiv qhov ua zoo rau peb kev ntseeg. Kev ntseeg Vajtswv xwb tsis pab peb vim neeg tsis pom kev ntseeg. Kev ntseeg muaj thiab luag pom tau mas yuav tau muaj qhov zoo rau luag pom. Qhov zoo ntawd yog dabtsi?
Thaum peb tu peb lub cev zoo, lub tsev zoo, hais lus zoo thiab coj tus cwj pwm zoo xwb ces neeg yuav pom peb kev ntseeg Vajtswv. Lawv txawm tsis kam ntseeg peb tus Vajtswv tabsis lawv hais tsis tau hais tias peb muaj kev ntseeg Vajtswv ua tus ciam coj peb kev ua neej lawm.
Kev zoo tsis yog lam cia li muaj xwb tabsis yuav tau muaj kev paub txog qhov kev ua neej thiab ntau yam hauv lub neej. Kev zoo thiab kev paub tab mus uake. Ntau zaus peb ua zoo rau neeg tabsis yog hais tias peb tsis paub sov vim licas peb ho ua zoo ces peb tsis paub tab.
Kev ntseeg yeej muaj nqes tabsis cia peb coj peb lub neej muaj kev zoo thiab kev paub tab ces thiaj qhia tau rau lwm tus kom paub hais tias peb muaj kev ntseeg nawb.
Thov Vajtswv:
Vajtswv tus dawbhuv, koj thiaj pub kev ntseeg tau rau peb xwb. pab kom peb muaj kev ntseeg thiab peb muaj kev ua zoo qhia rau ntiaj teb paub hais tias koj hlub peb thiab peb yuav tau xyaum ua zoo thiaj qhia neeg txog peb kev ntseeg koj. Asmes.
Hebrews 13:8 NIV
Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
I
Rov muab daim duab yees tau 5 xyoo dhau los saib ua cas tamsim nov yus lub ntsej muag cia li hloov tag li lawm. Tsis tag li ntawd xwb, ua licas yus txoj kev xav thiab cwj pwm hais lus ua neej cia li hloov li lawm. Tej yam cwj pwm mas hloov mus ua zoo hos tej tug neeg cwj pwm mas hloov mus rau yam niag neeg yuav tsis tau thiab luag khiav deb ntawm yus mus lawm.
Yexus lub neej, kev coj, kev hlub, thiab txhua yam tsis hloov. Tsis hais nog hmo losis kaum xyoo dhau los, Yexus tseem zoo li qub tsis hloov nqaij tawv thiab tsis hloov kev hlub rau lub ntiaj teb no.
Yog hais tias Yexus hloov lawm ces lub ntiaj teb nov raug hlawv kub hnyiab lawm. Yexus tsim lub ntij teb nrog nws Txiv thiab nws kev hlub tseem nyob li qub.
Koj thiab kuv lub neej yuav hloov tabsis ceev faj kom txhob hloov mus rau qhov tso Vajtswv tseg thiab qhov ua lub neej tsis muaj tus cag txuas nqus Vajtswv cov lus los yug txoj sia nawb mog. Kev hloov yeej muaj tabsis kom hloov los mus hlub Vajtswv thiab nyiam Vajtswv tshaj qhov qub xwb.
Tib qhov kom peb paub meej ces yog Vajtswv yeej tsis hloov thiab nws kev hlub nyob mus ib txhis rau koj thiab kuv. Asmes.
Thov Vajtswv:
Kuv Leej Txiv zoo, kuv yog neeg txhaum thiab hloov kev xav thiab kev ua neej mus ntshaw thiab nyiam yam koj tsis pom zoo. Thov hloov kuv kom kuv rov qab los hlub koj li koj yeej ib txwm tsis hloov koj kev hlub rau kuv. Kuv tuav koj Leej Tub Yexus tus uas tsis hloov tabsis hlub kuv thiab los cawm kuv, nws lub npe dawb huv rau koj. Asmes.
Related Media
Related Sermons